the “Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος” ‘i am’ …

. . .

.

Origen - Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος

.
.

«Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος» 

* «ΩΡΙΓΕΝΗΣ»

> Ellenophone «ὯΡΟΣ» + «ΓΕΝΟΣ» >
> “Horus” + “lineage”, “genealogy”, “born”
= “of Horus child, genealogy born”

* cognomen : «ὁ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ»    

> derives from
Ellenophone «ΑΔΑΜΑΣ ~ ἀδάμας» 
= “un~alter~able” , “un~break~able” , “un~conquer~able” , “diamond” 
“ADAMANT”

.

.

.

.

.

.

a destructive process …

. . . 

[…]
she remarked :

– “perhaps, share a saint’s wisdom,
without the ‘military accessories’ in
the image ?!? …”

and smiled broadly, almost giggled !…

the “unbeknownst” to her “USAian
and military trained” co~worker,
took offence, and responded :

– “… are you thanking me
for my services as a veteran ?!! …”

she was startled, as it was
a CO~WORKER that found it necessary
to “take offence” …

her smile wiped forcefully from her face,
she said KNOWINGly :

– “am Thank~Full
for a life
without the discord of blood~shed …”

.

[ from «~ LyVING with a “Y”» ]

.

.

Adyashanti - Enlightment is a destructive process. It has nothing to do with becoming better or being happier. It is the crumbling away of untruth...

.

‘… “ΣΥΝ ~ ΧΩΡΕΣΙΣ” …’ 

.

.

.

“… Mountains …”

. . .

~ Mountains ~

once upon a time
in a land called “Fantasy”
seventeen mountains stood so high
sea surrounded them
and, together, they would be
only thing that ever made you cry

you said the devil told you
that, “another mount will appear”
everytime somebody broken your heart

he said, “the sea would one day overflow
with all your tears”
and, “love will always leave you lonely”

.

but, i say :
“it’s only mountains and the sea”
“Love Will Conquer”
“if you just BElive”
( oh, yeah )
“it’s only mountains and the sea”
“there’s nothing greater, [than]
you and me”

.

once upon a time
in a haystack of despair
happiness,
sometime, [is] hard to find, yeah
Africa [*heart*] divided
hijack in the air
it’s enough to make you wanna
lose your mind

.

i say :
“it’s only mountains and the sea”
“Love Will Conquer”
“if you just BElive”
( oh, yeah )
“it’s only mountains and the sea”
“there’s nothing greater, [than]
you and me”

.

( … guitars and drums
on the 1 … )

.

“Mammy, (… ?) …”

.

“it’s only mountains and the sea”
( and, the girls say … )
“there’s nothing greater [than]
you and me

.

( … starvation … )

.

“… Mountains …”

.

.

.

,,Respect,, is all ways always about ,,Self-Respect,, ... if one is not ,,it,, one is never in a position to ,,give it,, nor ,,receive it,,
« Respect » is ALL WAYS ~ always about … « Self~Respect » … if one is not BEing “it” one is never in a position to … “give it” nor “receive it” … ~ ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

“… what SHINES the way …”

. . .

.

it is amazing is it not.QM.EM.EM ... how the-uniVerse points us ,,the way,, ...

.

.

original from “Nina Simone” ‘s
“Here Comes the Sun” album (1971) 

original Music and Lyrics by “George Harrison”
“The Beatles” ‘s, “Abbey Road” album (1969)

( sang “live” at the “Concert for Bagladesh”
at “Madison Square Garden”, in 1971
[ interview : https://www.youtube.com/watch?v=-jbZaWLjsoE ]
~ the ORIGINAL FIRST EVER “concert”,
((organised by “George Harrison”)),
devoted to Human Support 
of “an attacked OtHER place” of OUR eARTh )

.

.

.

.

“Child of Vision …”

. . . 

~ Child of Vision ~ 

who do you think you’re foolin’?
you say you’re “havin’ fun”
but you’re busy goin’ nowhere
just lyin’ in the sun

you tried to be “a hero”
and commit “the perfect crime”
but the “dollar” got you “dancing”
and you’re runnin’ out of “time”

and you’re messin’ up the water
and you’re rollin’ in the wine
and you’re poisonin’ your body
and you’re poisonin’ your mind

and, you gave me “coca~cola”
’cause, you said it “tasted good”
then, you “watch the television”
does “it” tell you that “you should” 

.

how can you live in this way ?
( why do you think it’s so strange !?! )
you must have something to say 
( tell me why should i change !?! )

there MUST BE “more” in this “life”
it’s “time” WE DID something “right”

.

i said,

Child of Vision
won’t you listen ?
find yourSelf a new ambition !…

.

i’ve “heard” it all before
you’re sayin’ nothing new
i thought i “saw” a «RainBow»
but, i guess, it wasn’t true

you cannot make me «listen»
and i, cannot make you «hear»
so, you find your «Way to Heaven»
and i’ll meet you, when you’re there

.

how can you live in this way ?
( why do you think it’s so strange !?! )
you must have something to say
( you tell me why should i change !?! )

we have no reason to fight
’cause we both know that we’re right

.

i said,

Child of Vision
won’t you listen ?
find yourSelf a new ambition !…

.

.

.

EVERYthing DOES ,,happen,, for a reason ... Child of Vision ...

.

.

 

“Perfidious Albion” or, simply … “Anglophone” … ?

. . .

The “Roman way”
( “mortal man” dictates “LAW” )
and
its “Latin” language,

the mis~alignment
of Humanity
through
the “construction of empire”

instead of

the «EllenoPhone»
#ofLIGHT and #LightON
«ΦΩΝΗ» ( “phoné” )
= “voice”,
which is about
#buildingCIVILISATIONS
within
the ETERNAL of
NATURE ~ DIVINE LAWS

was,
“brought FORward IN TIME”
to “modern”
“constructions of empire”
via
the “Latinised” … “versions”
of … “WSMSS” …

.

after … «SPACE»

«TIME»
beCame “the key” mind~programming
for
“managing”
Humanity’s enslavement
with
” the invention of ‘man~hour’ ”

.

“the fabrication of empire”
was aggrandised
by the end of the 19th century
with
“the installation”
of
“the GreenWich Meridian”
and
“the Time Standard”

.

“the construction”
towards
Humanity’s enslavement
was “conveyed”
into
the 20th century,
and
“the current times”,

through
“the EMPIRE STATE building”
( “mortal man” scrapes “the skies” )
of “New York”
( ex “New Amsterdam” )

in
the “till then”

ONLY
«FREEDOM» ~based
COUNTRY
( still in “WSMSS terms” )

just AFTER,

“the Great War”
made the “modern world’s”
(–“divide et impera”–)
“divide and rule”
… “spoils” …
possible,

and,
particularly,

“The Great dePRESSion”

( “The Meeting at Jekyll Island” )

.

then, ofcourse
with the “aid” of “modern”
(–“panem et circenses”–)
… “bread & circuses” …

came
… “Propaganda” …
( 1928, by Edward Bernays )
and,

just AFTER

“the 2nd World Empires’ ConTest”
and,
brand new “atomic” ways
[ «ΑΤΟΜΟ» ( “átomo” )
: “that which cannot be devided”
Ellenophone for “individual” ]

of

“the engineering of consent” (1947)
( Edward Bernays re~brands
“propaganda” …
to
… “Public Relations” ),

“the manufacture of empire”
finally perfects
its “ordination”
with
new “crowning”
[ “ΚΟΡΩΝΑ” ( “koróna” )
“Greek” ( NOT «EllenoPhone» ) for “crown” ]
“mind~programming”
attainments

.

“how”
is
Humanity’s enslavement
“finalysing”
… “to day” … ?!?!?

( “thumbs-up” to «opened eyes»
of
“The Great reSET” … !?! )

.

“The New Normal” by “Oracle Films”

.

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,
it is NOT abOUT “constructing empires” which is ” i “, which is “ἐγῶ”. it is ABout «building CIVILisATions» which is the «am», which is the «ΕΙΜΑΙ». ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ ~ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

perfidious (adj.)

“faithless”
“basely treacherous”
1590s
[ apparently ]
[ “what” else “happened” in 1590’s ] 
from Latin “perfidiosus” : “treacherous”
from “perfidia” : “faithlessness”
( see “perfidy” )

Related: perfidiouslyperfidiousness.

“… The treacherous man either betrays the confidence that is reposed in him, or lures another on to harm by deceitful appearances; as, the treacherous signals of the wrecker. The perfidious man carries treachery to the basest extreme: he betrays acknowledged and accepted obligations, and even the most sacred relationships and claims: as, Judas are types of perfidy. [Century Dictionary, 1895] …”

.

perfidy (n.)

“breach of faith or, trust”
“base treachery”
1590s [ apparently]
[ what “else” happened in 1590’s ?!? ]
[ “LEVIATHAN”
by Thomas Hobbes
and
the “establish~ment” of
“time is money”
with the term “man~hour” ( !!! )
( “finally” “published”
~ apparently ~
in 1651,
it takes “time” … “the irony” ! ) ]
from French “perfidie” (16th century )
from Latin “perfidia” : “faithlessness”, “falsehood”, “treachery”
from “perfidus” : “faithless”
from phrase “per fidem decipere”
: “to deceive through trustingness”
from
per” : “through”, “forward” hence “through”
+
“fidem” ( nominative “fides” ) : “faith”, “to trust”, “to confide”

.

Albion

ancient name of England
attested in Old English
from Latin,
albus “white”
( see “alb” ),
which would be an apt description of
the chalk cliffs of
the island’s southern coast 

.

“Perfidious Albion” 

a reference to
the [ in Legalese “supposedly” ] treacherous
policies of Anglia,
when dealing with foreign “powers”,
[ or, simply put ( “bloody” ) “foreigners” ]

[ and,
for further “white~washing” mis~direction 

the “following” ]
translates French rhetorical phrase “la perfide Albion”,
said to have been in use since the 16th century,
popularized by Napoleon in “the recruiting drive” of 1813 
[ what a “wonder” … “history told” … is ! ] 

.

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

.

“… Love Making …”

. . . 

.

it was not a crime that was being commited she and i were together, we were making love-or rather, LOVE ,,making us,, ...

.

~ Gold ~ 

there’s a mountain
and it’s mighty high
you cannot see the top
unless you fly
and there’s a molehill
of proven ground
there ain’t nowhere to go
if you hang around

everybody wants to sell what’s already been sold
everybody wants to tell what’s already been told
what’s the use of money if
you ain’t gonna break the mold ?
even at the center of fire, there is cold

all that glitters ain’t gold

.

all that glitter, ain’t gold

.

there’s an ocean
of despair
there are people
livin’ there
they’re unhappy
and each and every day
but hell is not a fashion, so
what you tryin’ to say ?

everybody wants to sell what’s already been sold
everybody wants to tell what’s already been told
what’s the use of money if
you ain’t gonna break the mold ?
even at the center of fire, there is cold

all that glitters ain’t gold

no, no

.

all that glitters ain’t gold

no, no

.

there’s a lady, 99 years old
if she led a good life
heaven takes her soul
now, that’s a theory
and if you don’t wanna “know”
step aside and make a way for
those who want “to go”

everybody wants to sell what’s already been sold
everybody wants to tell what’s already been told
what’s the use of bein’ young if
you ain’t gonna get old ?
even at the center of fire, there is cold

all that glitter, ain’t gold

no, no, no, no, no …

all that glitter, ain’t gold

alright

.

all that glitters ain’t gold

oh yeah …

.

( one, two,
one, two, three
let’s go … )

.

na na na na na … 

.

” You aRe Now An Official Member
of
The New Power Generation 

Welcome To The Dawn “

.

.

.

FREQUENCY - tune + vibration - Compassion - Love - Gratitude - Beauty - Wisdom

.

.

.

.

“… to awake …”

. . . 

… when “growing~up”
and
“tele~vision” 
[ «ΤΗΛΕ» ( “tele”)
Ellenophone for “afar” ]
was 
of some
«SENSE»

and,
«ENsense» …

.

sent sms -Queen Amun Ra- thankU 4your absolutely VITAL support-your work 2 my work = balsam -PHOENIX @11, @51 finally again& sharing-Thank You

.

.

.

.

New Zealand - Turn your face to the sun, and the shadows will fall behind you.

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

Pentimento

. . . 

«…
an alteration in a painting,
evidenced by traces of previous work,
showing that
the artist
has changed their … “mind”
as to
the composition
during
the process of painting
…» 

«…
the word
is Italian for
“repentance”,
from the verb
“pentirsi”,
meaning
“to repent”
…» 

.

.

Touched by an Angel - about ,,Pentimento,, ... to paint over the top of a painting - Italian for ,,repentance,,. with ,,here,, + ,,now,,

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

.

.

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

Nietzsche Friedrich - And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

.

«Feeling Good»
by
the uncompromisably
incomparable
… “Nina Simone” …

.

.

Reginald Vincent Holmes - ... the earth has its music for those who will listen .... ground flowery thorny detail

.

* «The Earthing Movie
: The Remarkable Science of Grounding» (2019)

“… a feature-length, documentary
based on
the viral short film
entitled ‘Down To Earth’,
that reveals
the scientific phenomenon
of
how we can heal our bodies
by
doing the simplest thing that
a person can do
… standing barefoot on the earth. …”

.
Relatively uncompromising Viewing Ηere …
.

.
YouTube totalitarian viewing here …
.

.

Kahlil Gibran - forget not ... the earth the wind
~ Khalil Gibran

.

«…
i BElive
that
in Nature
there is
no “versus”
…»
~ ale3iA ( penteleón de aRcturi )

.

.

nature is trying very hard

.

* “WildLife TakeOver
: How Animals Reclaimed Chernobyl” (2007)

.

.

Nature determinately, re-quires time-space. - Ἡ Φύσις καθ-οριστικά, ἐπ-ανακτᾶ το χρόνο-χῶρο. night lake forest starry sky

.

found in Dawn Of Peace .org‘s

odyseechannel

about how, it is NOT … “sensible”
to assume
“a book”
can just
“make itself”

« The Atheist Delusion » [ a clip ]

.

[ Note :
the original “The Atheist Delusion” (2016) film
was produced by three male, USAian evangelists, who
“go by” the name : “Living Waters”
and,
the “set out to conquer over exclusively selected speciments” film,
with the somewhat “exception” of its “introduction” above displayed,
is yet another “old paradigm” of “WSMSS” (including “by proxy”),
“tripping over & falling down” ON the VERY “concept” of
“a book cannot just appear”;
which is “how”, the infamous book “the bible” and “its content”, is
yet again “presented” … in addition to, the ABSOLUTE DENIAL of
“white supremacy, male superiority syndrome” (including “by proxy”)
and thorough “misogyny” of “dogma”, for “man~kind’s” … “origins” …! ]
.
Xenophanes - If horses worshiped gods
.

.

.

Valle.Girl Designs + Ramana Maharshi - God dwells in You as You ... XL
~ Ramana Maharshi «God Dwells in You as You» . [poster design by “grandiose sundrome” “Valle.Girl Designs”]
.

.

« Inner World, Outer Worlds »

is an excellent of “same~name”
four~part series ( 2012 )

approximately 20~30 minutes long, each

found in totalitarian YouTube channel
«Awaken The World Film»

by the Awaken The World Initiative

,

Best comprehensibly «seen», in the following “order”

:

( α )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ Beyond Thinking ~

( β )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Spiral ~

( γ )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Serpent and the Lotus ~

( δ )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ Akasha ~

.

.

R. Buckminster Fuller - God, to me, it seems, is a Verb not a noun, proper or improper. drop-in water

.

.

the UNcompromisable

R. Buckminster Fuller

known as … « The Poet of GeoMetry »

with his illustrious quote

«…
we are called
to be
the architects
of
OUR future
…»

has set, not only

a bright example
of … «dignified living BEingNess»

Are you spontaneously enthusiastic about everyone having everything you can have .QM . from CRITICAL PATH .1981.
taken from his book “CRITICAL PATH” (1981)

.

and, as he points out

:

“…
if anything, really, that has 
moved me, is «Love» 
…”

.

. ( on «MetaPhysical Gravity» particularly @17:54 ) .

.

Love is MetaPhysical Gravity it holds us and the uniVerse to-get-her . quozio moom in space

.

AND, even so

an ingenious arresting volume
of … «work» … !!! …

with “terms” as

« SpaceShip Earth »

.

.

the ENvisioning of GENIOUS “projects”

.

EveryOne is born a genious but the process of living de-geniuses them . quozio red flowers assortment vasearrangement

.

such as

the «Geodesic Dome»

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

. .

the «DymAxioN House» – late 1920’s
( “portable” and “affordable” )

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

. .

the «DymAxioN Car» – early 1930’s
( “3~wheeled car of the future” )

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

i vowed to apply my own inventory of experiences to the solving of problems tht affect everyone aboard planet eARTh. -1927, commitment-

.

the «DymAxioN world map» – early 1940’s
( “one island in one ocean”,
“fluid geography”,
“folding into geodesic globe” )

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

among the many EnLightMents
Buckminster Fuller
«lived
to share» …

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

The prolific “conversation”
of
Buckminster Fuller
with
Werner Erhard

:

.

BBuckminster Fuller - I,m not trying to counsel any of You to do anything really special except dare to think. And to dare to go with the truth. And to dare to really love completely.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

Sometimes i think WE are ALONE. Sometimes i think we are NOT. In either case, the thought is staggering.

.

.

Dolores Cannon - eARTh is a school for mastering how to manipulate ENergy ...

.

.

A preeminent figure
of the journey
towards
OUR «NEW» eARTh
is
… “Dolores Cannon” …

.

Dolores Cannon - We R moving in2 a New World and the old negativity will be left behind. Through the Law of -cause and effect, we can change the world, 1 person at a time.

.

Dolores Cannon’s work
has NOTHING to do with
… “prophecies”.

Quite the contrary,
her work has been on
… “reporting” …
the, what she called,
… “Lost Knowledge” …

that was
“given in messages”

through
her thousands
and thousands of clients,
all over the world,

through
her established technique
called
“Quantum Healing Hypnotic Technique”
also known as the abbreviated
version of … “QHHT”.

.

Dolores Canon
has been absolutely
… “instrumental” …
through her 17 or so, books
in
sharing this “Lost Knowledge”
and,
her “voice”
in conferences, all over the world,
along with “pioneering programmes”
such as the “Metaphysical Hour”,
a “beacon” of sorts
for … “the many” …
( of us with “humbler” … “out~wards” )

.

A significant “event”
that
… “indicated” to us all,
the “beginnings” of
unequivocal
… “out with the old” …
… «change» …
thrusting upon us all,

was
“the fire of Notre Dame”
on
“L’ ile de la Cité”, Paris
on the 15th of April, 2019

which

15th of April ( “time” )
was Dolores Cannon’s “avatar”
birthday

and

“NostraDamus” ( “space” )
one of her MOST crucial
works,
“COnVERSING”
with Nostradamus himself
in “interpreting”
his predictions.

.

Dolores Cannon’s work
is not only IMMENSE
in the pure “bulk” of it,
it is simply
… IMPLEMENTAL …
for
OUR Humanity’s
… «shift» … of evolution

particularly,
“The Three Waves of Volunteers”
in
“The Convoluted UniVerse”
series

.

Thusly,

not “just” …
someone you would
characterise
“with foresight”

or,
even worse

employ to “confirm”
… “one’s own insights” !

.

«INsights»

are NOT in “need”

of

“an other’s”

“all ready”,
“out there”,
“done all the work”,
“survived all the beating”,

… “confirmation” … ( !!! )

be~cause

… «INsights» …

are NOT a “selling”
… product …

that
need special
“marketing”
and “advertising”
gampits … like,

“watch this little bit
… for free …

BUT,

… if …
you are looking
for

the full … treatment

( as if ‘that’ is NOT “a given”
yet,
how else would
“gampits” … work ?!?
YET
these people “think”
of themselves as
“clever” or, worse
… “cleverer than” …
to keep on “doing”
their … “stratagems” )

… “PAY” … !!!

( as “if”
we aRe BORN
on eARTh
with or for
… “debt” ! )

.

«INsights»

are NOT about “DOings”

as

we are NOT human “DOings”

WE aRe Human «BEings»

and,

it is … «BEingNess»

that “shares” with “us”

and

… «SHARE ALIKE» …

is “what” it is “abOUT”

.

NOT … “persuasion”
NOT … “followers”
NOT … “marketings”
NOT … “success”

.

Simply … «inSIGHT~full»
… … … «BEingNess» … … …

.

Dolores Cannon-We,ll find tt thereR other Existance Planes,Dimensions,UniVerses sideBYside with ts 1. Once we remove T blinders tt impede our progress we,ll know weR only limitedBY our imaginations

.

i find the following, great
“introductions” or, “re~visitings”
of Dolores Cannon’s work

:

* “Dolores Cannon on
The Moore Show”
( never “mind” the … “sponcor messages” )

.

:

* “Metaphysical Hour
~ The Three Waves of Volunteers”
( after a caller is “responded” )

.

.

Dolores Cannon - The Awakening IS The Purpose ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

“You aRe going to hear me … RoAR …”

. . . 

~ Roar ~ 

i used to bite my tongue
and hold my breath
scared to rock the boat
and make a mess
i sat quietly, agreed politely 

i guess that i forgot i had choice
i let you push me past 
the breaking point
i stood for nothing
but i fell for everything

.

you held me down
but, i got up
already brushing off the dust

you hear my voice
you hear that sound
like thunder
gonna shake the ground 

you held me down
but, i got up 
get ready 
’cause i’ve had enough

i see it all
i see it “now” 

i’ve  got the eye of the tiger
a fighter
dancing through the fire
’cause i am a champion

and you’re gonna hear me roooar

louder
louder than a lion 
’cause i am a champion 

and you’re gonna hear me roooar 

oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh

you’re gonna hear me roooar 

.

louder
louder than a lion 
’cause i am a champion 

and you’re gonna hear me roooar 

oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh

you’re gonna hear me roooar

oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh

you’re gonna hear me … roooar

.

.

.

Osho - Come out of the masses. Stand alone like a lion. And live your life according to Your Own Light.

.

.

“Sing to the Moon …”

. . .

~ Sing to the Moon ~

hey there “You”
shattered in a thousand pieces
weeping in the darkest night

hey there “You”
trying to stand up on your own two feet
and, stumbling through the sky

.

when the lights go out
and you’re on your own

how you’re gonna make it through
till the morning sun ?

.

sing to the moon
and the stars will shine
over you
lead you to the other side

sing to the moon
and the stars will shine
over you
heaven’s gonna turn the tide

.

hey there “You”
looking for a brighter season
need to lay your burden down

hey there “You”
drowning in a helpless feeling
buried under deeper ground

.

when the lights go out
it’s a waiting game

never gonna see a day
when your world will change

.

sing to the moon
and the stars will shine
over you
lead you to the other side

sing to the moon
and the stars will shine
over you
heaven’s gonna turn the tide

. .

sing to the moon
and the stars will shine
over you
lead you to the other side

sing to the moon
and the stars will shine
over you
heaven’s gonna turn the tide

.

sing to the moon
and the stars will shine
over you
lead you to the other side

sing to the moon
and the stars will shine
over you
heaven’s gonna turn the tide

.

sing to the moon
and the stars will shine
over you
lead you to the other side

sing to the moon
and the stars will shine
over you
heaven gonna turn the tide

.

hey there “You”
shattered in a thousand pieces
weeping in the darkest night

.

.

.

Heraclitus - constant change with moon cycle

.

.

“… take or leave it ? … or, …”

. . . 

.

no there is not always a suicide note with an attempt, and ... - the shorter version

.
.

~ Suicide is PainLess ~ 

through early morning fog i see
visions of the things to be
the pains that are withheld for me
i realise and i can see

.

that suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it 
if i please

.

the game of life is hard to play
i’m gonna lose it anyway
the losing card i’ll someday lay
so this is all i have to say …

.

suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it
if i please …

.

the sword of time will pierce our skins
it doesn’t hurt when it begins
but, as it works its way on in
the pain grows stronger
watch it grin …

.

suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it
if i please …

.

a brave man once requested me
to answer questions that are key
“is it to be or not to be ?”
and i replied, “oh, why ask me ?”

.

suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it
if i please …

and you can do the same thing
if you please …

.

.

.

“You have to trust … Humanity”

. . . 

«…
i guess, waking up
after having been in Spain for six months
in the mountains …
… with few people.

It was kind of solitary.

And, it was April, and
i had to walk in the morning …
… around the mountains.

And, Spring just kicked in.

It was definitely nature-inspired.

On a more personal level.

It’s about when you have been too stubborn
about giving love
to one particular direction …
… you expect it back… 

And, kind of realising that
it’s up to you what you give,
but
it’s not up to you
what you are given and where from.
…» 
~ Bjork ( bjork.com webchat, June 2000 )

.

~ All is full of Love ~ 

You’ll be given Love
You’ll be taken Care of
You’ll be given Love
You have to Trust it

.

maybe not from the sources 
you have poured yours 
maybe not from the directions
you are staring at 

.

( trust ) twist your head around
it’s all around you

All is full of Love
All around You

.

( All is full of Love )
you just ain’t receiving
( All is full of Love )
your phone is off the hook 
( All is full of Love ) 
your doors are shut 
( All is full of Love ) 
{{{ andpeveninletdown }}}  
( All is full of Love ) 

All is full of Love 
( All is full of Love )
All is full of Love 
( All is full of Love )
All … 
( All is full of Love )
All is full of Love 

( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love ) 
( All is full of Love )
( All is full of Love ) 
( All is full of Love ) 
( All is full of Love )
( All is full of Love ) 
( All is full of Love )
( All is full of Love )

.
.

https://www.bitchute.com/video/TK9rKdZjcHwN/ 

.
.

.

.

«… the bodies join  t o g e t h e r
of
souls that are  u n i t e d …» 

[ from «~ The Hour~Glass Figure» ]

.

Noetis-Μέσα ἒρωτα ὑπάρχει ὑπόσχεση,ἀγάπη-ἀλήθεια.Within eros exists-promise,love-truth

.

.

“Anthesis …” …!…

. . .

ΕΥγνωμόνοια …

Grateful & Great~Full

ΕΥχαριστῶ ! …

God ! … Thank You ! …

am so “moved” …

what an amazing « l i f e »
you
have granted me …

Ω ! … ΘΕΙΟ ! …

” i ”  love  “you” so ! …

ΕΥχαριστῶ …

.

.

… to be … « p l a y i n g » … SYNchronically …

.

.

.

First you wake up to your Light, Then you wake up to your Shadow, And finally you wake up to Your Self.

.

.

“Odd Scales …” …!…

. . .

~ Μονά~Ζυγά ~
{ moná zygá }
[ “odd scales” ]

μονά ζυγά φίλε, μονά ζυγά φίλε 
{ moná zygá phíle, moná zygá phíle } 
[ odd scales friend, odd scales friend ]
ὃλα τα θες δικά Σου 
{ óla ta thes diká sou }
[ all, you want for yourself
και νά `μαι ἐγῶ πίσω ἀπ’ τον ἀρχηγό
{ kae ná ‘mae píso ap’ ton archigó }
[ and, for me to be behind the leader ]
πίσω πάντα ἀπό τη σκιά Σου
{ píso pánta apó tea skiá sou } 
[ behind, always, of your shadow ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” for (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó } 
[ no one (would) i want (as) leader ]

.

διαταγές φίλε, διαταγές φίλε 
{ diatayes phíle, diatayes phíle }
[ orders friend, orders friend
δίνε στον ἐαυτό Σου 
{ díne ston é~auto sou } 
[ give (only) to YourSelf
γιατί ἐγῶ θέλω, νά `μαι ἐγῶ θέλω 
{ yiatí egó thélo ná ‘mai egó thélo } 
[ beCause i want, to be i want
νά `μαι ὁ ΣύνΤροφός Σου
{ ná ‘mae ó synTrofós sou } 
[ to be your companion ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” in (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó }  
[ no one (would) i want (as) leader ]

.

ἂν δεν μπορεῖς φίλε, ἂν δεν μπορεῖς φίλε
{ an den mporeís phíle, an den mporeís phíle }
[ if you cannot friend, if you cannot friend ]
λίγο μυαλό να βάλεις
{ lígo myaló na váleis }
[ a little gumption to proffer ]
θα φύγω ἐγῶ φίλε, θα φύγω ἐγῶ φίλε
{ tha fygo egó phíle, tha fygo egó phíle }
[ i will leave friend, i will leave friend
διόλου μην ἀμφιβάλλεις 
{ diólou meen amphiVáleis }
[ not atall (do not you) doubt ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” in (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó }  
[ no one (would) i want (as) leader ]

.

μονά ζυγά φίλε, μονά ζυγά φίλε 
{ moná zygá phíle, moná zygá phíle } 
[ odd scales friend, odd scales friend ]
ὃλα τα θες δικά Σου 
{ óla ta thes diká sou }
[ all, you want for yourself
και νά `μαι ἐγῶ πίσω ἀπ’ τον ἀρχηγό
{ kae ná ‘mae píso ap’ ton archigó }
[ and, for me to be behind the leader ]
πίσω πάντα ἀπό τη σκιά Σου
{ píso pánta apó tea skiá sou } 
[ behind, always, of your shadow ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” in (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
[ to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó }  
[ no one (would) i want (as) leader ]

μονά ζυγά φίλε, μονά ζυγά φίλε 
{ moná zygá phíle, moná zygá phíle } 
[ odd scales friend, odd scales friend ]
ὃλα τα θες δικά Σου 
{ óla ta thes diká sou }
[ all, you want for yourself
και νά `μαι ἐγῶ πίσω ἀπ’ τον ἀρχηγό
{ kae ná ‘mae píso ap’ ton archigó }
[ and, for me to be behind the leader ]
πίσω πάντα ἀπό τη σκιά Σου
{ píso pánta apó tea skiá sou } 
[ behind, always, of your shadow ]

μονά~ζυγά μονά~ζυγά 
{ moná-zygá, moná-zygá } 
[ odd scales, odd scales ]
μονά~ζυγά, δικά Σου
{ moná-zygá, diká sou }
[ odd scales, (all) for you ]

.
.

.

.

.

“Ἂλλοσπως …”, she said …

. . . 

<< . . .

.. was “nudged” towards the “Gotan Project” 
tango, entitled “Diferente”, with “Lunatico” written 
on what seems the “cover” of “an album” …

“saw” this word as a “a title” for a post at 
~awnidea.com~ … and then, “saw” it 
“written” with the first 4 letters, “in capitals” 
… «LUNA» … 
which would be “seen” as … «LUNAtico» … 

then “saw” this as a “post” for 
the … “Full Moon” …
( of 20th of October, 2021 ? 
… in “Aries” ? ) …

… then, …
( from a “series of promptenesses” ) 

… was “pricipitated” to “another title” 
in the list “suggested” on “the right” of 
“the screen” … the title read

«888Hz & 396Hz OPEN the GATE to
ABUNDANCE & Infinite Wealth |
Remove Blockages with Help from Angels»,
… a 27th of September, 2021 upload, by 
“Inner Lotus Music” youtube channel …

.

“Diferente” was “playing” … 

” i ”  “pressed” “play” for “this”
video to “play” … 

… S U D D E N L Y …

THE TWO … T O  G e t  H E R ( “together” ) … 

… «they» … «made» … «ENsense» … 

.

… i have not “stopped” “listening”
to «Them» … «BOTH» … 
ever since
the «FORTUNATE»
«S Y N C H R O N I C I T Y» …

.
.

“Diferente” “needs” to “begin” on
… “its own” … 

the “ONE NOTE” of the bass … 
… “stroked” with “the pace” of 
a “running Heart” … 

then, the piano
with a soft caress of 
“fleeting  B u t t e r F l y  wings” 
gives “flight” to a “breeze” 
of
an … e v a n e s c e n t   h a r m o n y …

all the while,

the “percussion” 
of a “cabasa’s” “constancy” of “scrape”
and
the “pitter~patter” of the “adolescent” 
“conga drum” beats, are 
… “accompanying” what~ever “melodies” 
they are “encountering”, without “resistance” … 

then, the sound of an “accordion” 
and “notes” that “linger” and “flow” 
like “water” … “unbound” yet “unforced”,
“streaming” along a brook, intermittently “stalling” 
at … “a levity” …

then, … «Η ΦΩΝΗ» ( e phoné ) … 
“the voice” … a human being … 
a female voice … purls …
“streaming” everything
with a loving embrace … 

. . .  THEN ( at precisely 1:49 )
the  «c o m i n g   t o g e t h e r» …

a bold, unabashed burst of 
… c o n v e r g e n c e … 

the fearless propelling of a more
distinct “thrumming” … 

the gallantry of “strings” 
( … violins, violas, cellos … ) 

… a l l … a d d i n g … t o g e t h e r …
… … … «Σ Υ Ν ~ Π Α Ν» … … … 

… the  c r e s c e n d o …

… the  c l i m a x …

… the  e c s t a c y … 

.
.

“that” … “moment” … of 
1:49 
to “begin” … “playing” … 
the “Inner Lotus Music” video … 

.
.

i should be making “coffee” … and after, 
“check” “the dailies” … readings … 

… will ( “leave” ) LIVE this
«ABUNDANCE» vibrations “ON” …! 

.
.

… did not “do” “coffee” …

… did not “do” anything … 

… i laid back … 

ear~phones with that “Inner 
Lotus Music” frequency … 

i stilled myself into … «BEing» …

… « drifted » … 

… « floated » … 

… « carried through » …

. . . >>

[ from «~ The Hour~Glass Figure» ] 

.
.

Music &amp; Architecture 

.
.

~ Diferente ~ 

en le mundo habrá un lugar 
[ in the world will be a place ]
para cada despertar 
[ for every awakening
un jardín de pan y de poesía 
[ a garden of bread and poetry ]

porque puestos a soñar 
[ because when we dream
fácil es imaginar 
[ it is easy to imagine ]
esta humanidad en armonía 
[ this Humanity is Harmony

.

vibra mi mente al pensar 
[ my mind vibrates when pondering ]
en la posibilidad 
[ (with)in the posibility }
de encontrar un rumbo diferente 
[ of encountering a different course ]

para abrir de par en par 
[ to open far and wide ]
los cuadernos del amor 
[ the notebooks of love ]
del gauchaje y de toda la gente 
[ of the forsaken and all the people ]

que buéno che 
[ how good that is ]
que lindo es 
[ how beeautiful it is ]
reírnos como hermanos 
[ (to be) laughing like brothers ]

porqué esperar 
[ why wait ]
para cambiár 
[ for change ]
de murga y de compás 
[ of buskers and of timing ]

.

.

.

.

Reginald Vincent Holmes - ... the earth has its music for those who will listen .... ground flowery thorny detail

.

“COnVERSEatIONS …” : “escaping ‘corporative formulaic’ …” ~ EfficaCY

. . . 

“expanding” on Voltaire’s quote
:
“… i have chosen to be happy
beCause
it is good for my health …” 

.

am gay and, thusly, immune to dis-ease

.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” ) 

.

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

.

.

.

.

⁣…

WHY would “one think” that
«the Divine»
has A “name” ?

WHY would A BOOK
programmed ( TAUGHT )
as
“the bible”,
be CODED to SOME humans
as
THE “book” ?

WHY would “A book”
“important” for
a few people
on OUR eARTh,
be “USED”
to
SUBJUGATE
Human «BEings»
of
OUR eARTh ?

when a book,
written words,
NOT FLOWING LIVING LOGOS OF VOICE,
becomes THE “thing” to follow,
it is NOT about LIFE any more,
and,
it becomes
a DOCTRINE
in the hands of … “users” !

LIFE is NOT about IN~doctrination !

and,

no ONE on OUR eARTh,
may possibly
“write down”
what … ALL «LIVING»
is
… “abOUT” …!

it is IDIOTIC to “think” that
«The Divine»
could possibly ALL be
“pertained”, and even “contained”
within
the “written inventions”
of
ANY human MORTALS,
let alone
NOT “specific” ones !

CEASE with the DOGMA$ !

ALL is «DIVINE»

NO one Human
has the ability
to … UTTER
the ALL
of
«The Divine»,
as
ALL LIFE
~ “seen” AND yet “unseen” LIVING ~
IS
«The Divine» !


.

.

.

.

and,

NO, Dearest !

“they” ARE the ULTIMATE of “stupidity” !

… as “greed” ALWAYS makes one
a TOTAL “dumb~arse” ! …

“their” … “plans” …
are all based on
the illusion of “variables”
for
“mind control” ! …

and,

“A.I.” ( Artificial Intelligence )
can NEVER “calculate”
ALL the variables
of
“Human «BEingNess»” ! …

which is the EXACT
“same thing”
all totalitarianisms
FAILED at
as
FAILURE to under~stand,
due to
“their” OWN “IDIOCY” ! …

which,
by “the way”,
derives from
the Ellenophone word
“ΙΔΙΩΤΗΣ”, “idiotes”,
“IDIOT” = to mean “owner of private property”,
LITERALLY
someone
“NOT sharing” ! …

“they” ARE
the ultimate of IDIOTS,
by definition ! …

the “other” thing
“their” IDIOCY
does NOT allow “them” to “see”,
is
that
“WE”
are ALL “MORTALS”,
including “them” ! …

the
“… died in their sleep, last night …”
STILL APPLIES
for “them”, too ! …

AND, …

lastly, …

we are NOT our “minds” ! …

we are NOT human “DOings” ! …

BE~CAUSE,

WE aRe Human «BEings» !

… and, …

OUR Humanity,
ALL over on OUR eARTh,
is
AWAKENING !

.

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ … ….

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

.

.

.

further “reading” …

“NORMALISING” agendas

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

*  about … “ownership” of the word “holocaust”

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

*  ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt] 

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”) 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

#reCALLingTRUTH in Ellenophone , 2020.10.23

~Θ~

<< …

Dearest «i am» of “You”

,
wishing
«to BE» …
… #reCALLingTRUTH …

.

The “EllenoPhone”

> ΦΩΝΗ phoné

which is the Ellenide word for “voice”

e.g.

~ ΤΗΛΕΦΩΝΟ telephone
> ΤΗΛΕ pronounced teelé
which is the Ellenide word for “afar”

~ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ microphone
> ΜΙΚΡΟ pronounced mikró
which is the Ellenide word for “small”

~ ΜΕΓΑΦΩΝΟ megaphone
> ΜΕΓΑ méga
which is the Ellenide word for “big”

~ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ grammophone
> ΓΡΑΜΜΗ pronounced grameé
which is the Ellenide word for “line”

( deliberately wronly known
as … “Greek” … )

IS

a “female” language

.

“Latin”
and the “Roman empire”
MISAPPROPRIATED
the EllenoPhone civilization

( “distorted the vibration”
note for example
the “names” of the “planets” …! )

and
thusly … “established”
the … “concept”
of “empire” ,.. of “patriarchy”.

“This”
was further … “institutionalised”
with
” Latin based / empires’ ” … “rule”
principally
with the “Anglophone”.

( “see” for example
the … ” i ” … indoctrination
“to be”
in … “capital” !!! )

.

.

«the BEingNess of Ellenophone»
is
NOT about “country”

it IS about … «LIGHT VOICE»

.

“EllenoPhone”
is not a “sterile” language
as it is “female”
and
is
ALL WAYS
~
“always”
… “giving birth” …
to that which … “arises”
and
is “in need” to be … “EXpressed”

ΕΞΩ éxo = “out”, “outside”, “outwardly”

for example

ΕΞΟΔΟΣ éxodos
> ΕΞΩ + ΟΔΟΣ – éxo + odós
“out” , “outwardly” + “road” , “way” , “path taken”
= “exit” , “way out”

.

«EllenoPhone»
is
… “constructed” … on
«uniVERSAL Frequencies»
… «COSMIC» …

as

in EllenoPhone,
each “letter”
is
an “utterance of vibration”
… l i t e r a l l y …
“a mathematical value of frequency”

And,
the “construction” of a “word” ( ΛΕΞΗ léxi )
is
“a mathematical equation frequency”
that derives from
the “total” of the “addition”
of each “value vibration”
which is what each “letter” is.

.

A rather “short” …

( according to “my” … “standard” …
LOL ^_^ LOL )

… “introduction” …

to the language that is
specifically … “designed”
to NATURALLY … “egnite”
… FREE~DOME …
of … THOUGHT PROCESS

.

… ❤ ^_^ ❤ … ….

.

Post Scriptum :
“Greek speaking” people
have been
specifically “targeted”
and “deprived” from
all this … “IN~SIGHT~FullNess”,
more so in the last 50 years,
making them ALSO
just … “Greek … speaking”.

.
… >>
~ Rev. Dr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )

.

~ενΘυμησις~

.

#DISmanTLINGempires

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.

“Letting go” of “old paradigm”, “facing~UP” of ΑΛΗΘΕΙΑ, TRUTH , 2020.10.07

. . .

Dearest «i am» of “You”

,
have been trying to “communicate” MySelf
with very little success

… in fact,
in total failure …

needed to “undo” the “Admin” … “title”
and … “leave”

… my “old paradigm”
of dealing with “hurt” …

“it” won’t let me

ALL WAYS
~
“always”

a “lesson” to be “learned”
when you are “consciously”
on the “path of awareness”

so …

“what” am i suppose to learn
to “let go” of “my old paradigm”
… “here, now” … ?!?hold on to your hats, folks !
no “one” is the … “Admin” …


“THIS” is the «ΑΛΗΘΕΙΑ»
the “TRUTH” … !!! …


:


IN «LIFE» WE ALL ARE … !!! …

Thusly,


… … …[ “adding” EVERY ONE “Admin” ]… … …


There “it” is !We “can” now

… “kill” each other “off” …

… walk away …

or,

… “stay the course” …
and … “make it work” …“what” is “it” going … «to be» …… “what” are we “ABLE” … «TO BE» …… CAIN ( “i can” ) … ABEL ( «am able» ) …… … …Music : OUR Divine «hearken» , 2020.08.24

. . .

Dearest «i am» of “You”

,
«Music»
is
«the language of OUR Divine».

.

The Highest Fidelity
of
FREQUENCY
of
OUR Divine

.

«Music»
is … «the way» …
to human BEings’ … «hEArt».

.

«Songs» have
ALL WAYS
~
“always”
been «the way»
to … «learn»
each other’s
… “tongue” …!

.

This particular album
«ΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ»
with
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
voice,
lyrics and music
by several excellent
Ellenophone artisans,
has been “the best”
(so far),
… «path~way» …
for xenophones to
… «hearken» …
the Ellenic tongue.

The above, as i already
mentioned, has been
my experience.

i learned languages
through “songs” MySelf
(“Italian”, for example)
and,
“taught” allophones Ellenic
through “songs”, as well …!

This particular album
is, indeed, … «h e a v e n l y» …!

.

ALL WAYS
~
“always”

.

Grateful & Great~Full

.

… ….

.

ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

NOUS SOMMES ICI POUR MENER A BIEN

ESTAMOS ACÁ PARA LLAVAR A CABO

.

Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.
… >>
~ Rev. Dr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )

.

Adrenaline is the re-course of the dark in us. Music is the language of the Divine, with-in US. - Ἀδρεναλίνη = κατα-φυγῆ του σκοτεινοῦ μέσα μας. Μουσική εἶναι ἡ γλῶσσα του Θεῖου ἐντός ΜΑΣ ... red lettering

.

~ ΚΥΜΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ~

ΕΛΑΦΡΩΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ
elafroni to soma
[the body becomes lightened]

Ο ΥΠΝΟΣ Ο ΑΜΕΡΙΜΝΟΣ
o ypnos o amerimnos
[by the unworrying sleep]

ΚΑΙ ΚΟΧΥΛΙΑ ΓΕΜΙΖΕΙ
ke kohilia yemizi
[and shells (now) fills]

ΤΩΡΑ Η ΕΡΗΜΟΣ
tora i erimos
[-now- the desert]

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΑ ΜΠΗΚΕΣ
aprosdokita mpikes
[unexpectedly you entered]

ΣΤΗ ΣΧΙΣΜΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ
sti schismi ton oniron mou
[in the schism (crack) of my dreams]

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ
ke tou aggelou to soma
[and the angel’s body]

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΖΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΜΟΥ
koulouriazetai gyro mou
[nestles-up around me]

.

ΚΥΜΑ ΤΟ ΚΥΜΑ
kyma to kyma
[wave by wave]

Η ΠΕΤΡΑ ΛΙΩΝΕΙ
i petra lioni
[the stone melts]

ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Η ΑΥΡΑ
tou onirou i avra
[the dream’s aura]

ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
mas enoni
[unites us]

ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Η ΑΥΡΑ
tou onirou i avra
[the dream’s aura]

ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
mas enoni
[unites us]

ΚΥΜΑ ΤΟ ΚΥΜΑ
kyma to kyma
[wave by wave]

Η ΠΕΤΡΑ ΛΙΩΝΕΙ
i petra lioni
[the stone melts]

.

ΤΡΕΜΟΠΑΙΖΕΙ Η ΣΙΩΠΗ
tremopezi i siopi
[softly flickers the silence]

ΠΡΙΝ ΧΑΘΕΙ Η ΣΕΛΗΝΗ
prin hathi i selini
[before the moon disappears]

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ
ke tou aggelou ta dakria
[and the angel’s tears]

ΑΝΕΜΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΙ
anemones ke krini
[anemones (=windflowers)
and lillies]

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΘΑΥΜΑ
to paradoxo thavma
[the paradoxical miracle]

ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ
tin psyché dinamoni
[the spyche (soul) strengthens]

ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΑΠΛΑ
ena oniro apla
[one dream simply]

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΩΝΕΙ
pos mpori ke mas soni
[how can it bear us !]

.

ΚΥΜΑ ΤΟ ΚΥΜΑ
kyma to kyma …
[wave by wave …]

.

Music & Lyrics:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΚΑΣ
(Yiorgos Zeekas)
[George Zikas]

.

~ΚΥΜΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ~ [wave by wave] taken from the album «ΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ» (1991) [i stay apart], by singer Ἐλευθερία Ἀρβανιτάκη [Eleutheria Arvanitaki], produced by Νίκος Ἀντύπας [Nikos Antypas]

.

.

~ CYMANTIC PATTERNS OF MUSICAL NOTES ~

Cymantic patterns of notes

The re~emergence of «the Kypridia» , 2020.08.18

. . .

Dearest «i am» of “You”

,
the original «ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ»
“Lexarithmos”
which of~Course
Pythagoras was also “speaking” of.

.

The Ellenic Alphabet
is according to the uniVersal
… «frequencies» …
and
each letter is the “sound”
of specific “frequency of meaning”


“adding”

(which in Ellenic is also
the verb for “utter”)

each letter next to each other
creates the “total” of the specific
“frequency addition”, which
is the “word” >
[ Ellenic «ΛΕΞΗ» (“lexi”) ]
> “the specific ‘formula’ frequency”

.

With the “written word”,
came
the “geometry” (shape) of such
each “frequency”

Numbers in Ellenic
were thusly represented
in their “written formation”
with the alphabet letters

and, after “9”
it is
the combination of letters.
For example :
“21” is «KA»
and
“125” is «ΡΚΕ»

Which in its “higher form”
is “the language of the Divine”
«ΑΡΜΟΝΙΑ»
(“armonia”, “music”).

.

The “Roman Empire”
“arrived” and misappropriated
the Ellenic civilization,

[ «ΕΛΛ» to mean «LIGHT» ]

in EVERY “thing”,

( first “PRINCiple
of imperialism”
:
the alteration of
“words”,
thusly “names”,
thusly … “meaning” )

and, thusly
“Gods and Goddesses”
their “names and meaning”
were … “altered”

and,
subsequently
the names of
the “planets”
themselves

Through

the “manifestation of patriarchy”,

( the “devide & conquer”
from
“duality and separation” )

it established

the “old paradigm” of

… EMPIRE …

.

Which was “the time”

«Jesus» … “arrived”

to “spread the message”

of

«LOVE & LIGHT»

.

“THAT” message, also
was misappropriated
to establish more
… EMPIRE …

.

«History», kept being

REgurgitated

through

this “old paradigm”

of “patriarchy~EMPIRE”

to “reach”

… «OUR time» …

.

The balance of

… «ΘΕΟ~ΘΗΛΥ» …

The “re~emergence” of

… «ΚΥΠΡΙΔΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ»

.

Wished to “share” «this»
with you, Dearest, for
quite a long time now,
and
it IS the «time now».

.

ALL WAYS
~
“always”

.

Grateful & Great~Full

.

.

ale3iA

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.

DeToxing , 2020.08.15 #LL120

. . .
 
Dearest «i am» of “You”,
 
“Federations”
are a completely
“human”, and ACTuALLY
… “patriarchical” …
concept of invention,
for the word to even exist
in a vocabulary …
 
.
 
People that have regular
“communications”
 
(which in fact, ALL of us have
in “some way” or “an other”
only,
we were not “prompted
nor did we ever learn”
how and what
such “communication” is)
 
actUally,
do not go around
… “selling tickets” …
for the communication
they get to have
 
.
 
One IS ABLE
 
to
 
ALL WAYS
~
“always”
 
… “sense” …
 
from
 
the … «FREQUENCY» …
 
whether
some person
is genuine or not
 
and
 
it is QUITE “easy”
to be honest
 
once one starts
TRUSTING
that
 
«…
YOU KNOW
THE TRUTH
BY
THE WAY
IT FEELS
…»
 
.
 
The «frequency» of «Light»
cannot be … “copied”
nor … “acted / pretended”
 
as
 
«…
THREE THINGS
CANNOT FOR LONG
BE HIDDEN
:
THE SUN,
THE MOON
AND, THE TRUTH
…»
 
.
 
Thusly,
even
with VERY good “acting”
at some point
the “show”
will come to an “end”.
 
.
 
“This” particular video
was APPARENTLY
“the” … such ending …!
 
.
 
«…
A LIE
HAS MANY VARIATIONS,
THE TRUTH
NONE
…»
~ African proverb
 
.
 
“Marketing”
 
is
 
NOT … «LIGHT~WORK» !
 
.
 
AM «KNOWING» THIS
 
BECAUSE
 
«i am» A LIGHT~WORKER !
 
.
 
ALL WAYS
~
“always”
 
.
 
Grateful & Great~Full
 
.
 
WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL
 
WE ARE HERE TO CARRY THROUGH
 
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
 
.
 
#disMANtlingEMPIRES
 
.
 
#reCALLingTRUTH
 
#REmemberLOVE
 
#createABUNDANCE
 
.

- WITHIN FIRE

DeToxing , 2020.08.13 #LL118

. . .

Dearest «i am» of “You”

,
would still not send
the “known bully” in my school,
to set … “living conditions”
… “out there” …
 
.

If elections are about

“representation”,
… “what” …
has he been
RE~PRESENTING
throughout
his tenure
is the question
that needs an answer to.
 
.
 
The USAians
do not want to take responsibility
of the fact
that
THEIR “ONE” person
of “president”,
is ACTuALLY
the “EMPEROR”
(even as the “puppeteering act”)
of ALL of OUR world
 
.
 
The “issue” with “this”
particular “Lorie Ladd official”
video is
 
… the presentation
 
of
an over~grown spoiled brat
that
ALREADY
got in a position
to have his “uncontrolable”
(with the exception of his puppeteers)
ego ~ trip
in full~blown … “dictatorship symptoms”
 
as
a person of “Light”
that is “in fact”
… “here, now” …
to
“make us all ascent”
 
is
the very least
… “lame”.
 
.
 
i am quite aware
that
 
“… the dark is stupid, an idiot
whatever it ‘does’
it is to «BE»
for «Light» to prevail …”
 
.
 
Nevertheless,
 
the “logic”
 
of
 
“totalitarianism”
 
gets
 
“spiritualism”
 
a … better “chance”
 
is
 
… “idiot”
 
(“idiot” is
an Ellenide word
which means
“privately owned,
private owner”)
 
.
 
We are NOT our “minds”
 
WE aRe OUR «BEingNess»
 
.
 
He is NOT an ordinary man !
 
He IS an “ordinary man” !
 
.
 
And,
for “this” video’s “purpose”
there is very little “room”
to “see” … «Truth~FullNess»
and
not … “agenda”
 
.
 
Besides,
 
may be “it is time”
for someone … “worse”
to
“have the seat”,
so as
… “more light” … is shed
on the … “shadows” of
the obsolete “old paradigm”.
 
.
 
ALL WAYS
~
“always”
 
.
 
Grateful & Great~Full
 
.
 
… ….
 
.
 
#disMANtlingEMPIRES
 
.
 
#reCALLingTRUTH
 
#REmemberLOVE
 
#createABUNDANCE
 
.

Khαlil Gibran - yesterday we obeyed+bowed kings+emperors - today only truth-beauty-love

~ Walking in Truth ~

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
,
ReJoicing
 
for
 
WE are at the final “stage” (“act”)
 
of
 
#REcallingTRUTH
 
.
 
Thusly,
 
… NO !!! …
 
.
 
Keep TOGETHER !!!
 
RISK EVERYTHING !!!
 
NOTHING ELSE IS WORTH … «ΙΤ» !!!
 
. . . « FREE~DOME » . . .
 
… « ΕΛΕΥΕΘΕΡΙΑ » …
 
.
 
… !!! …
 
EVERY “ONE” FOR ALL “ONE”
 
… !!! …
 
.
 
#disMANtlingEMPIRES
 
.
 
“Curfew” and “isolation”
is a … prerequisite
for
DICTATORSHIPS
even the ones “in suits”.
 
.
The “old paradigm” is
DOing its “final (theatrical) stage”.
 
.
 
#UNcoveringUNtruth
 
.
 
WE are “Human BEings”
 
NOT “human DOings”
 
.
 
#reMEMBERingTRUTH
 
.
 
WE aRe LIGHT
 
WE aRe WITH LIGHT
 
WE aRe WITH OUR LIGHT
 
.
 
«WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL»
 
«WE ARE OF POTENTIAL FINEST~NESS»
 
«OUR Abundance is INEVITABLE»
 
.
 
… ❤ 😮 ❤ … ….
 
.
 
~ Τα Επ-Ανα-Στάσεια . the reanimations
 
.
 
.
 
«…
 
I’m sorry but i don’t want to be
an Emperor, that’s not my business.
 
I don’t want to rule or conquer anyone.
 
I should like to help everyone if possible,
… jew, gentile, black man, white …
 
We all want to help one another,
human BEings are like that.
 
We want to live by each other’s happiness,
not by each other’s misery.
 
We don’t want to hate and despise one another.
 
In this world there is room for everyone
and the good eARTh is rich and can
provide for every~one.
 
The way of life can be free and beautiful.
 
But we have lost the way.
 
Greed has poisoned men’s souls,
has barricaded the world with hate,
has goose-stepped us into misery and bloodshed.
 
We have developed speed
but we have shut ourselves in
 
“Machinery” that gives abundance
has left us “in want”.
 
Our “knowledge” has made us cynical,
our “cleverness” hard and unkind.
 
We “think” too much and “feel” too little.
 
More than “machinery”
WE need “Humanity” !
 
More than “cleverness”
WE need “KindNess” and “GentleNess”.
 
Without these qualities, life
will be violent and all will be lost.
 
The aeroplane and the radio
have brought us closer together.
 
The very nature of these inventions cries out
for
the goodness in men,
cries out for universal brotherhood
for
the unity of “us” ALL !
 
Even now my voice is reaching millions
throughout the world, millions
of despairing men, women and little children,
victims of a system
that makes men torture
and imprison innocent people.
 
To those who can hear me i say
:
“Do not despair”.
 
The misery that is now upon us
is but
the passing of greed,
the bitterness
of men who fear the way of human progress.
The hate of men will pass
and dictators die and
the power they took from the people,
will return to the people
and so long as men die,
LIBERTY will never perish …!
 
“SOLDiers”, don’t give yourselves to “brutes”,
men who despise you,
enslave you,
who regiment your lives,
tell you what to “do”,
what to “think”
or, what to “feel”,
who “drill” you,
“dieT” you,
treat you “like cattle”,
use you as “cannon fodder” …!
 
Don’t give YourSelves to these UNnatural men,
machine men,
with machine minds
and machine hearts.
 
“You” are NOT machines !
“You” are NOT cattle !
“You” are men (ΑΝΘΡΩΠΟ) …!
 
You have the love of humanity in your hearts.
 
You don’t hate.
 
Οnly the UNloved “hate”.
The UNloved and the UNnatural.
“Soldiers”, don’t fight for slavery
 
Fight for LIBERTY !
 
In the seventeenth chapter of Saint Luke
it is written :
~ “The kingdom of God is within man (ΑΝΘΡΩΠΟ)”
not one man,
nor a group of men,
but in ALL men (ΑΝΘΡΩΠΟ),
in … “You” …!
 
You, the people, have the power,
the power to create
“machines”,
the power to create
“happiness”.
 
You, the people, have the power to
make this life FREE and BEAUTY~FULL,
to make “this” LIFE a WONDER~FULL … “adventure”.
 
Then in the name of “DEMOcracy” (“PEOPLEheld”)
let us use that power !
 
Let “us” ALL … unite …!
 
Let “us” fight for a new world,
a decent world
that will give men a chance to work,
that will give youth a future
and old age, a security.
 
By the promise of these things,
“brutes” have risen to power !
 
But “they” lie.
 
They do not fulfill that promise,
… they never will.
 
Dictators free themselves
but they ENSLAVE “the people”.
Now let “us” fight to fulfill that promise !
 
Let “us” fight to free the world !
 
To “do away” with national barriers !
 
To “do away” with greed,
with hate and intolerance.
 
Let “us” fight for a world of reason (LOGOS),
a world where science and progress
will lead to ALL men’s (ΑΝΘΡΩΠΟ) happiness.
 
Soldiers
:
in the name of ΔΗΜΟcracy (“PEOPLEheld”)
:
Let “us” ALL … unite …!
 
…»
 
 
[ taken from the film
“The Great Dictator” (1940)
Writer / Producer / Director / co~Composer
and co~ProtAgonist : Charlie Chaplin
who, has “chosen” this film to be his
very first “sound film”. ]
 
.
 
.
 
«…
 
Ὃταν παρΟΥΣΙΑζεσαι
αὐθεντικῶς,
δημιουργεῖς το χῶρο
για ἂλλα (ἂτομα)
να κάνουν το ἲδιο (ΟΜΟΙῼ).
 
ΠΕΡΙπᾶτα ΕΝ Ἀ~λήθειαν Σου.
 
…»
 
.

When You show up authentic, You create the space for others to do the same. Walk in Your Truth

~ ENthymesis Alethia ~

. . .

Dearest “i am” of “You”

,
the “system’s programming” of “us”,
… “the grooming” of “identity” …
is ONLY of … the “mind”.

.

WE aRe NOT our “mind”.

.

The “thought process”,
… the “seasaw comparison” …,
limited in a “2 dimensional” existance,
is of
the “old paradigm”
based on
“duality and separation”.

.

WE aRe NOT our “mind”.

.

WE aRe “Human BEings”.

NOT “human DOings”.

.

#UNcoveringUNtruth

.

Tread WISELY.

NOT “knowledgably”.

.

#disMANtlingEMPIRES

.

“Mercenary armies” / “police” etc.,
were a vital ingredient
to all “empires”,
throughout Humanity’s
latest … “history” of thousand
of years.

And,

“Military Exercises” are
for the … “next phase”
of the “coup
d’ ETAT” … in
the “SUMMER”,
(as the “wording says”),

… “where” global
“MARTIAL LAW”
is to … become “implemented”
… for
“OUR” … “own good”
(totalitarian enslavement).

.

“NATO” hireling soldiering
has no “nation” alliance,
other than being
the “military arm” of
world domination implementation,
for “Humanity’s Enslavement”.

.

#reASSEMBLEeARTh

.

So,

… NO !!! …

.

Keep TOGETHER !!!

.

RISK EVERYTHING !!!

.

NOTHING ELSE IS WORTH … «ΙΤ» !!!

. . . « FREE~DOME » . . .

… « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » …

.

… !!! …

EVERY “ONE” FOR ALL “ONE”

… !!! …

.

#REcallingTRUTH

.

WE aRe LIGHT

WE aRe WITH LIGHT

WE aRe WITH OUR LIGHT

.

«WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL»

«WE ARE OF POTENTIAL FINEST~NESS»

«OUR Abundance is INEVITABLE»

.

#DISconstructingUNtruth

.

Watch “«V», for Vendetta” (2006),

[ the film from the “comic” of 1988 ]

The “Emergency BroadCast Notation” taken from the film “«V» for Vendetta” (2006)

:

«…
Good evening, London.
Allow me first, to apologize for this interruption.

i do, like many of you, appreciate
the comforts of every day routine
– the security of the familiar,
the tranquility of repetition.
i enjoy them as much as any bloke.

But,
in the spirit of commemoration,
whereby those important
events of the past,
usually associated with
someone’s death or, the end
of some awful bloody struggle,
are celebrated with
a nice holiday …

i thought we could mark
this November the 5th, a day
that is sadly no longer remembered,
by taking some time
out of our daily lives
to sit down
and have a little chat.

There are, of course, “those”
who do not want “us to speak”.
i suspect even now, “orders”
are being shouted into telephones,
and men with guns
will soon be on their way.

Why?

BE~CAUSE,
while the truncheon may be used
in lieu of conversation,
“words”
will always retain their power.

“Words”, offer the means to meaning,

and

for those who will listen,

“the enunciation of truth”.

And the truth is, there is something
terribly wrong with this country, isn’t there?

Cruelty and injustice,
intolerance and oppression.

And. where once you had
the freedom
to object, think, and speak
as you saw fit,
you now have
censors and systems of surveillence
coercing your conformity and
soliciting your submission.

How did this happen?

Who’s to blame?

Well, certainly there are “those”
more responsible than others,
and they will be held accountable,
but again
“truth be told”,
if you’re looking for “the guilty”,
you need only
“look into a mirror”.

i know why you did it.

i know you were afraid.

Who wouldn’t be?

War, terror, disease.

There were a myriad of problems
which “conspired” to
corrupt your reason
and
rob you of your common sense.

“Fear”
got the best of you,
and
in your panic
you turned to
the now High Chancellor, Adam Sutler.
He promised you order,
he promised you peace,
and all he demanded in return was
your silent, obedient consent.

Last night i sought to end that silence.

Last night i destroyed the Old Bailey,
to remind this country of what it has forgotten.

More than four hundred years ago
a great citizen
wished to embed the fifth of November
forever in our memory.

His hope was to remind the world
that
fairness, justice, and freedom
are more than words,
they are … perspectives.

So, if you’ve seen nothing, if
the crimes of this government
remain unknown to you, then
i would suggest you
allow the fifth of November to
pass unmarked.

But,
if you see what i see,
if you feel as i feel,
and if
you would seek as i seek,
then “i” ask “you”
to stand beside me
one year from tonight,
outside the gates of Parliament,
and together
we shall give “them” a fifth
of November that
shall never, ever be forgot.
…»

. .

The “production of films”
is
the main “propaganda machine”
that … “instigate”
… “the” whatever “agendas” …

Basically the “passification”,
… the “easing” into
“engineering of consent”, by “us”.

That way,
“what” ever “they throw” at “us”
does NOT get “us” ALL … “surprised”
and
… for “their benefit” …
suffocate ANY … “UNpredictability”
in OUR … “behaviours”.

(PLUS,
“they” can SELL us
MORE of “their” … “products”
that way, too !!!)

.

#ENthymesisAlethia

.

WE aRe LIGHT

WE aRe WITH LIGHT

WE aRe WITH OUR LIGHT

.

«WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL»

«WE ARE HERE TO CARRY THROUGH»

«WE ARE OF POTENTIAL FINEST~NESS»

.

«OUR Abundance is INEVITABLE»

.

~ Chevalieuse de Faeinoterre Elia

.

… ❤ … ….

.

Raping Aphrodite’s BirthPlace

. . .

Dearest “i am” of “You”

a film / documentary entitled :
“ATTILAS 1974 – The Rape of Cyprus”

by Michalis Kakoyiannis
[ director of amongst others
“Stella” (1955)
“Electra” (1962)
“Zorba the Greek, Alexis Zorbas” (1964)
“The Trojan Women” (1971)
“Iphigenia” (1977)
“Sweet Country” (1986)
“The Cherry Orchard” (1999) ]

 
.
 
“Attilas” being the “name” of the operation
of the INVASION of Cyprus
 
by NATO’s Turkey
on the 20th of July, 1974
 
only AFTER
the COUP D’ ETAT
in Cyprus and
 
its latest attempt
to murder, the 92% voted in
President ~ Archibishop Makarios III
(also the “Archibishop” of
the autocefalous Church of Cyprus)
 
by NATO’s Greece
on the 15th of July, 1974
 
.
 
I was to become 4 years old
in a month’s time.
 
.
 
“This” is a “chronicle” of “THE RAPE”
of APHRODITE’s BirthPlace Island.
 
.
 
For a further “i am” reading :
 
 
 
.
 
#disMANtlingEMPIRES
 
.
 
[ Note :
AngloPhone and EllenoPhone subtitles
where “needed” apply. ]
 
 
.

Proverb of Cyprus - The ones outside the dance know lots of songs.

The propagandist’s purpose

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
«…
Του προπαγανδιστή ὁ σκοπός
εἶναι
να κάνει
μια μερίδα ἀνθρῶπων
να “ξεχάσει” πως
μια ὀρισμένη ἂλλη
μερίδα ἀνθρῶπων,
εἶναι ἂνθρωποι.
…»
~ Aldous Huxley
 
.
 
«…
Το κῦμα που φτάνει
τη στεριά,
δεν “κοιτάει”
σε ποια “χῶρα” ἒφτασε.
…»
ale3iA (penteleón de aRcturi)
 
.
 
#disMANtlingEMPIRES
 
.

propaganda - Aldous Huxley - set of people to forget set of people human