“Χαβοῦζα του μυαλοῦ”

. . .

Χαβοῦζα
του μυαλοῦ
και, ἓνα μαργαριτάρι
εἶναι εἰκόνες
του τρελοῦ
που ζει στο “Χαϊδάρι”

Εἶναι εἰκόνες
ἑνός «Χριστοῦ»
ἀπο~τελειωμένου
ἀ~πιστία ἑνός “πιστοῦ”
πια, ἀπο~τεφρωμένου

Εἶναι σκοτάδια,
σύγκρυα
που φτύνει ὁ νοῦς,
μελτέμια
Μπορδέλου διευθύντρια

.

.
.

.
.
.

( ^ circa 2008 )

.

.

.

.
Frederic Bastiat - When, then, does plunder stop.QM It stops when it becomes more painful + more dangerous than labor.

.

.

“Perfidious Albion” or, simply … “Anglophone” … ?

. . .

The “Roman way”
( “mortal man” dictates “LAW” )
and
its “Latin” language,

the mis~alignment
of Humanity
through
the “construction of empire”

instead of

the «EllenoPhone»
#ofLIGHT and #LightON
«ΦΩΝΗ» ( “phoné” )
= “voice”,
which is about
#buildingCIVILISATIONS
within
the ETERNAL of
NATURE ~ DIVINE LAWS

was,
“brought FORward IN TIME”
to “modern”
“constructions of empire”
via
the “Latinised” … “versions”
of … “WSMSS” …

.

after … «SPACE»

«TIME»
beCame “the key” mind~programming
for
“managing”
Humanity’s enslavement
with
” the invention of ‘man~hour’ ”

.

“the fabrication of empire”
was aggrandised
by the end of the 19th century
with
“the installation”
of
“the GreenWich Meridian”
and
“the Time Standard”

.

“the construction”
towards
Humanity’s enslavement
was “conveyed”
into
the 20th century,
and
“the current times”,

through
“the EMPIRE STATE building”
( “mortal man” scrapes “the skies” )
of “New York”
( ex “New Amsterdam” )

in
the “till then”

ONLY
«FREEDOM» ~based
COUNTRY
( still in “WSMSS terms” )

just AFTER,

“the Great War”
made the “modern world’s”
(–“divide et impera”–)
“divide and rule”
… “spoils” …
possible,

and,
particularly,

“The Great dePRESSion”

( “The Meeting at Jekyll Island” )

.

then, ofcourse
with the “aid” of “modern”
(–“panem et circenses”–)
… “bread & circuses” …

came
… “Propaganda” …
( 1928, by Edward Bernays )
and,

just AFTER

“the 2nd World Empires’ ConTest”
and,
brand new “atomic” ways
[ «ΑΤΟΜΟ» ( “átomo” )
: “that which cannot be devided”
Ellenophone for “individual” ]

of

“the engineering of consent” (1947)
( Edward Bernays re~brands
“propaganda” …
to
… “Public Relations” ),

“the manufacture of empire”
finally perfects
its “ordination”
with
new “crowning”
[ “ΚΟΡΩΝΑ” ( “koróna” )
“Greek” ( NOT «EllenoPhone» ) for “crown” ]
“mind~programming”
attainments

.

“how”
is
Humanity’s enslavement
“finalysing”
… “to day” … ?!?!?

( “thumbs-up” to «opened eyes»
of
“The Great reSET” … !?! )

.

“The New Normal” by “Oracle Films”

.

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,

it is NOT abOUT “constructing empires” which is ” i “, which is “ἐγῶ”. it is ABout «building CIVILisATions» which is the «am», which is the «ΕΙΜΑΙ». ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ ~ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

perfidious (adj.)

“faithless”
“basely treacherous”
1590s
[ apparently ]
[ “what” else “happened” in 1590’s ] 
from Latin “perfidiosus” : “treacherous”
from “perfidia” : “faithlessness”
( see “perfidy” )

Related: perfidiouslyperfidiousness.

“… The treacherous man either betrays the confidence that is reposed in him, or lures another on to harm by deceitful appearances; as, the treacherous signals of the wrecker. The perfidious man carries treachery to the basest extreme: he betrays acknowledged and accepted obligations, and even the most sacred relationships and claims: as, Judas are types of perfidy. [Century Dictionary, 1895] …”

.

perfidy (n.)

“breach of faith or, trust”
“base treachery”
1590s [ apparently]
[ what “else” happened in 1590’s ?!? ]
[ “LEVIATHAN”
by Thomas Hobbes
and
the “establish~ment” of
“time is money”
with the term “man~hour” ( !!! )
( “finally” “published”
~ apparently ~
in 1651,
it takes “time” … “the irony” ! ) ]
from French “perfidie” (16th century )
from Latin “perfidia” : “faithlessness”, “falsehood”, “treachery”
from “perfidus” : “faithless”
from phrase “per fidem decipere”
: “to deceive through trustingness”
from
per” : “through”, “forward” hence “through”
+
“fidem” ( nominative “fides” ) : “faith”, “to trust”, “to confide”

.

Albion

ancient name of England
attested in Old English
from Latin,
albus “white”
( see “alb” ),
which would be an apt description of
the chalk cliffs of
the island’s southern coast 

.

“Perfidious Albion” 

a reference to
the [ in Legalese “supposedly” ] treacherous
policies of Anglia,
when dealing with foreign “powers”,
[ or, simply put ( “bloody” ) “foreigners” ]

[ and,
for further “white~washing” mis~direction 

the “following” ]
translates French rhetorical phrase “la perfide Albion”,
said to have been in use since the 16th century,
popularized by Napoleon in “the recruiting drive” of 1813 
[ what a “wonder” … “history told” … is ! ] 

.

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

.

“the old paradigm”, “The 3 Waves of Volunteers” and “mind~chicanery” … a concise conversation …

. . . 

.

Dolores Cannon - The Awakening IS The Purpose ...

.
.

– do you know about
“the three waves of volunteers” ?

:

*

– Hmmm nope

*

– … to “re~iterate” …

i am of “first wave”

his mother is of “second wave”

and, himself, is of “third wave”

let me see if i can … “enlighten” this “”briefly” …

would you be interested in “finding out” about it ? …

*

Yes 

*

– … ok … :

*

– Help my mind understand lol 

*

– … ofCOURSE … : )

the “old paradigm”
was NOT “supposed” to … “last” this long …

in fact, there was NOT “supposed to”
be ANY “kind” of “old paradigm”

atleast, NOT “one” as “distorted” as “this” became …

*

Hmmm 

*

– … as i mentioned many times already …

the “Romans”, were “instrumental” in

… taking the “eARTh plan” OFF THE RAILS

with
the “misappropriation” of the
EllenoPhone civilisation …

very much THROUGH
“the language”
… the “utterance of vibration” …
through, in other words, ( “excuse” the pan )
… “Latin” …

“constructing” a paradigm of “impera”

… “conquering” …

a “construction” of a “dark invention”
:
… “the empire” … 

*

How was it connected to the waves?

*

– … “Patience”, “young One” …

one cannot feed a baby … “STEAK” !!! …

certain “under~standings”
need “to be” … “applied” … 

*

– Oookkayyy 

*

– …

as am sure i mentioned before …

at “that time” … “Roman Times” 

( and, “yes”, there is
a direct “link” 
to
the “naming” of the “calligraphy” 
predominantly used by 
… Anglophone “News~Papers” … 
in “the ages” of “mass printing” )

… it was the MAIN «ΛΟΓΟΣ»
of
“Jesus” … “making an entrance”
and
“walking” this troubled eARTh …

“Jesus”, has been one
… a very “important one” …
of
many “prophets”
( which means : «ENlightened Ones»
in EllenoPhone )
that
“arrived” on the planet, throught “the ages”
( fewer “BEfore”, more and more “After” )

 … who

it was IMPERATIVE,
to
“RE~mind”
… Humanity …

of
“the way” of LIGHT

of LOVE
of TRUTH
of FREEDOM

.

Dolores Cannon - Special Souls come to Earth not to learn, but to teach ... The answer has always been LOVE and that is what they taught

.

you “under~stand” all this, upto “here” ? 

*

Yes 

*

– … ok …

Humanity, “unfortunately”,
kept
falling into
the “entrapments”
of
… the “dark invention” …

the “establishment of empires”

( a “parenthesis”, literally, to
“note” …

an alpha “LAW”
of the “Cosmos”
in its shared
… «ΣΥΝ~ΘΕΣΙΣ» … 
(( synthesis ))

is
about

“NON interference” !!! )

… “this” is VITAL to “KNOW” … 

*

How does cosmos have a law? 

*

– … “now” …

the “old paradigm”
throughout “the ages”
was “supposed to” … “fade out” …

into
the EVOLUTION
of
the EN~Lightened BEings …

… to “answer” your question …

it is not “law” as … the “MANmade invention” …

it is NOT about “categories”

[ “category”, “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ”,
is the Ellenide word for
: “accusation” (!!!) ]

and, in addition,
it is NOT about
“what someONE” or, “some people”
“decide”
to
… “BOX” …
in or out 

*

As to what i understand with “cosmos”,
it is outside of the earth … 

*

– … well …

our “Solar System”
… “works” …
with
its … “Cosmic Laws” …


THERE IS NOTHING
WITHIN “THE COSMOS”
THAT
IS
“SEPARATE” !

“that”
IS
“a Cosmic Law”

: )

NOTHING
IS
WITH~OUT !

: )

one may call it

“UniVersal Law” …

“DIVINE LAW” …

… it truly, does NOT “matter” …

*

OkAAy

*

– … : ) …

it is also “one” of
the MAIN “things”
the “old paradigm”,
made sure … Humanity
… “LOST”
and,
to “stay” … “in oblivion”
about …

rE~member

«ΑΛΗΘΕΙΑ» ( aléthia )

[ “α” steritikó + léthe , lithi
(e.g. : “sterile” , “lethargia” , “lithium”) 
deprivative “a” + “oblivion” 
“that which is NOT of oblivion” ]

=  “TRUTH”

in EllenoPhone

: )

NONE of “us”
NOR
ANYthing
is
SEPARATE !!!
from
“ONE” ~ “AN OTHER”

* 

i see 

* 

– … well,

the “old paradigm”
is
based on
“duality and separation”

the “devide et impera” principle

… “devide and conquer” …

.

Dolores Cannon - We R moving in2 a New World and the old negativity will be left behind. Through the Law of -cause and effect, we can change the world, 1 person at a time.

.

ok

: )

to “continue” …

through the “journey” of “the ages”

Humanity was … “evolving” …

“receiving” … “new enlightments”

… as “time” passed on ..

ALL civilisations of Humanity
have
“the story”
of
the “civilisation bringer” …

for example,

the Ancient EllenoPhone civilisation
has “Prometheas” bringing “Fire”
to Humanity …

or, the “Natives of America”

( “Turtle Island” as they call their land
in their languages … )

have
“the story”
of
“The Corn Woman” …

am certain,
YOUR PEOPLE
have
such … “a story” … in
the “evolution of civilisation” …

?

:

* 

– My people… 

* 

– … yes …

the people you were born into …

the land you were born on … 

* 

i am not sure hahaha

… it might be in trading 

* 

– …  we

ALL BElong to eARTh … ANYway …

: )

and, “no” … we are talking about “civilisation” !

“trading” is NOT “civilisation”

… it is … “doing” 

we are NOT human “DOings” 

WE aRe Human «BEings» 

«CIVILISATION»
is
about
«BEing»

* 

ι do not have knowledge of
what our people have done to civilisation lol 

*  

– … “your” people …

any “people”
cannot
“do TO”
civilisation …!

^_^

PEOPLE
aRe
CIVILISATION

: )

anyway …

* 

– Hehe
Please proceed 

* 

– … yes, indeed !

… let me “fast forward” quite a bit … 

* 

– Yep 

* 

– … ^_^ yes ^_^ …

mid~20th century …

and “atomic age” … “opens” …

however,

NOT “in timing” with … “evolution” …

and,

the “atomic” … is “used”

without the “necessary steps”

( re~member,
one cannot give a baby “a steak” ! )

towards the … “application” of it

and,

MUCH MUCH WORSE

“THE WORST”

… the “atomic” was … “used”

for

“the dark” 

… “the empire” …

… “first” … !!!

withOUT
“essential diligence” 
so as to approach 
the “application” of “it”

subsequently, thusly,

the … “of «LIGHT»”

has NOT been
the “FIRST” … “experience”
of … “the new” …

you “under~stand” upto “now” ?

:

* 

– The atomic era has to do with world wars? 

* 

– … this

is with reference to

“the invention of the atomic bomb”

… its “application on the planet” …

the “deliberate usage” of it for

… “complete distructon” … 

of … “the eARTh’s children” …

* 

– Hmmmm 

* 

– … on … ALL of us … 

a “power”
that was NOT “harnessed”
before
… “unleashed” …

a “power”
that was NOT “under control”
through
«WISDOM» …

“KnowLedge”
is NOT
«WISDOM»

* 

Yes they are different 

* 

– … indeed, Dearest ! …

one is “doing”

the other is «BEing»

“this” uncontrolled “unleashment”
however,

also “discharged”, the “inevitable”
GREAT PLAUSIBILITY

of
… “having … repercussions” …

NOT “ONLY” to
eARTh HerSelf and Her Children
( ofCourse )

but,

to
… “the BEyond” …

.

Dolores Cannon-We,ll find tt thereR other Existance Planes,Dimensions,UniVerses sideBYside with ts 1. Once we remove T blinders tt impede our progress we,ll know weR only limitedBY our imaginations

.

the POTENTIALITY 
of 
… “REVERBERATION” … 
of
“ASSAULT”
to
«worlds»
and
«civilisations»,
far
beyond
the “realms”
of
«eARTh»

do you “under~stand” ? 

* 

Yes 

*  

– … good ! … : )

“now” …

RE~MEMBER …

… 

«the Cosmic Law»
of
“NO interference” !

yes ? … 

*  

Yes 

*  

– … all clear, then … : ) 

“final stretch” …

shall we … ?

: )

are you “ready” ? … : ) 

*  

Yess 

* 

– … ^_^ ❤ ^_^ …

SO …

“NO interference” …

and, YET …

catastrophic POSSIBILITIES
to
ALL

… eARTh AND BEyond …

… there was a …”meeting” …

LOL ^_^ LOL

in our … “beyond” …

the eARTh
was
CALLING

.

Dolores Canon - The eARTh itself is a living being. Everything is alive, and has consciousness.

.

“something”
NEEDED
… «to BE» …
“done”

… “NO intereference” though … !!! …

i mean, …

one cannot have
… “space~ships” …
woozing around …

or,

a “GRAND VOICE”
SHOUTING
:
” STOP IT! “

or,

ANYthing
stupid
“Hollywood”, like “that” !!!

: )

you “under~stand” ? 

*  

– Indeed haha 

*  

– … LOL ^_^ LOL 

THUSLY, …

the “meeting” … came up with

… “a plan” …

: )

there can be “NO interference” …
… from “outside” … IN …
ofCourse … 

*  

Question

Who was called in the meeting ?

For sure these are people …

* 

– … however, …

what … IF

the “intervention”
was “made”
:
from “the INside” …

… 

NO “special EXTRA”
or,
“OUT~wordly” … “powers” …

to ACTuALLY … “go in”

… «BE BORN» … 

of eARTh

NO “knowing before~hand” …

NOR … “having maps” when “going in” …

NOT ( EVEN ) … “retention” of … “purpose” …

… … 

… to “reply” to … “your question” …

does your “mind”,
( which is, basically, asking this question ),

HONESTLY
“think”

it could EVER … “grasp” …
“an answer” …

( let alone “the answer” ),

to “that” … ???

LOL ^_^ LOL

❤ 

… 

* 

Just curious

lol

As to the answer, i don’t know what to expect 

* 

– …and ” i “,
did not “ask why” you are asking … 

that was your “mind”, again,
“replying”
to … a “false impression” … 

also,

… “curious” …
is not the same as
… “idiotic” …

; )

the “mind” is INCAPABLE of
“placing questions” 
without 
having “an inclination” 
to 
“the answer”

the “mind”, simply
would NOT be “able”
to
“question” … “it” …

question “what” ?!? …

if, the “tenability” 
is “UNavailable” … ? 

:

*  

This … “Who was called in the meeting ?” 

* 

– … LOL …

the “mind” ASKING
is LIMITED … and
that is “why”
“it” makes such a question
in the first place …!

“the mind” is LIMITED
in its “preconception”
of
“what a … meeting” is
for example,

or,

that “people”
… ( in a 3D existence ) …
would … “attend” it …

the “mind” can
be TOTALLY “idiotic”
like “that” … 
.

the word ,,idiot,, - ΙΔΙΩΤΗΣ . old typer writing on white cottony
.

^_^

*  

– Haha
Like what i am doing lol

Are we near the end? 

* 

– … “you”
CANNOT “do” ANYthing,
Dearest …!

* 

– Might be that its when i got the whole of it 

*  

– … ?!? … 

… 

“you” are NOT a “DOing”

«YOU» aRe a «BEing»

: )

and,

You are NOT your “mind” …

: )

… …

anyway …

… … 

a CALL was “sent” …

… “broad~casted” …

« … who … would volunteer … for eARTh …» 

.

Dolores Cannon - So many volunteers have been observers during countless lifetimes throughout T UniVerse. What could be more Natural tahn volunteering now at this important time in EArth,s history.QM

.

… RE~MEMBER …

“going in”

AS

… a «Human BEing» …

NO “extras”

NO “maps”

NO “reminescence” even, of “occasion”

… 

* 

Hmm 

*

– … and,

«… the 3 Waves of Volunteers” …»

were

… «assembled» …

and,

eventually … “made” it … THROUGH …

:

* 

– Ohhhh

That’s that 

* 

– … Dolores Cannon

her «work» …

( the latest … “part” … of it )

was “devoted” on

«the 3 waves of Volunteers» 

a Human BEing, herself

of … “her time”

would “under~stand” things

( even as an “open~minded” people
still … of “one’s time” … ) 

… “accordingly …

however,

her «work» … over~all
is ABSOLUTELY
… “RE~MARK~ABLE” …
!!! 

:

… 

look her up …
you might “find” her … “interesting” 

: )

re~member

no “one” Human BEing 
is
capable of
… “dispensing” …
«KnowLedge and Wisdom»
of

ALL WAYS
and
“always” ALL TIME

of
ALL
… TRUTH …

a Human BEing IS “limited” 

( it is after all, «BORN» into the 3D )

and 

it is NOT
“above”
anyone or anything “else”
NOR,
“below” it …

:

*

i will look her up afterwards
and her work 

* 

– … : ) …

that … was … A LOT !!! …

: ) …

* 

^^
For now i will … fold clothes haha
and … let you be 

– … and,

it was “ALL”
beCAUSE
i said

«… i am of first wave

she is of second wave

he is of third wave …»

: )

… yes, well … “let me be” …

an “interesting” … “thought” …

enJOY

WITH LIGHT

:

* 

– Haha not that
in anyway or anyone
can hold of you of course..

letting be is just a phrase lol

*

– … ^_^ …

i “know” how your “mind” meant it …

it is amazing “how” the “mind”
… “projects”
what
“it” … covets …

by
“placing” its own
“… that is ‘ Ι ‘ want …”

to
the “someone”
… “opposite” it
( “opposite” to “what” the “mind perceives” )

: )

*

Hehe nice 

Bye 

– … in other words …

the whole “time”
i was … “dispatching”
all the … “information” …

( after i had asked, if
you “wished” me to
and,
you replied “yes”
and, “i” went ahead to
“full~filling” that “request” … )

… you
WERE … “folding clothes”
( most probably )

and, … “skimming” through
the screen of your phone

… “occasionally” …

as

what “you” were
“doing”
was
“more important”

than

“having” your BEing
… “immersed” …

( “UN~devided” ATtentION )

in

your “companion’s”

( “here” in WILLING conversation )

… “sharing” …

of

… «PreciousNess» …

( and, in “no way” measureable
in “old paradigm” … “trading practices” …! )

… within “the duration” of which

your “mind”,

kept being … ( maybe ?!! )
… “irritated” …

for

… “not getting to the point”
“it” wanted to “get” … 

and,

to which … “conclusion”
( placed “immaturely”, in fact )

( “suddently” )
… was “satisfied”

with
a “re~action”

( NOT a «response» )

of
… “… that’s that …” …
!!!

.

about Character tooo

.

then,

… “proceeded”
to
… “proclaim”

… “… let you be …” …

and, thusly,

“sealing off”
the
whole

“… 
what am DOing has priority 
… Ι am above what am being offered … 
( since, if
it’s ‘free of charge’,
and
Ι didn’t ‘PAY for it’, 
it only means, either
‘not any good’
or, 
‘not interested’ )
above An Other’s BEingNess
…” 

Adrienne Rich - lying -blackboard design.

.

with NO “scratches”
of
… “accountability” …

love ... one can hear in deeds ...

.

….

… “re~minds” of …
Some(one and s)
that 
i BElived
were … «authentically true»

and, 
were NOT … ?!? 

… «BRAVE» … 

Dolores Canoon - There are no limitations, unless you create them yourselves. Anything is possible. You are only limited by your own imagination.

.
.

for further reading : 

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment” 

“The utmost of an imbecilic game … CHESS” 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” ) 

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”) 

.
.

“The utmost of an imbecilic game … CHESS”

. . .

because unbalanced masculine is incapable of its harmonious ENrgy which is . . ,,balancing action,,

[ … beCause ]

“… UNbalanced ‘masculine’
is incapable of
its Harmonious «ENergy»,
which is : ‘balancing action’ …” 

.

and, thusly,

the “actions” CROSS THE LINE
and BEcome … “d i s t r A C T I O N”

[ … literally,
” dis ” … for “bad”,
” t ” … for “time”
” r ” … for “electrical resistance”
and
” action ” ]

.

… “this”, has been
THE WHOLE “PLAY” of
“the old paradigm” …

and,
in the “t h e a t r e”
WE came to play, “us,
the volunteers”, “this” is
«ΚΑΘΑΡΣΙΣ»
the catharsis
we were “born here
to carry through”

Augusto Boal - Theatre is a form of knowledge, it should and can also be a means of transforming society. Theatre can help us build OUR future, rather than just waiting for it. art

.

is it “this” simple ?!! …

this sense~lessNess … of
“distraction” …

is what “brought” the inVENTtION
of
the absolute “m o r o n i c”
‘play’ of chess , and
such ( or, “in” such )
“o b s e s s i v e   g l o r i f i c a t i o n”

… i mean, TRULY, having
SUCH ( ABSOLUTE )
“i d i o t i c”
LIMITS and PRE-CONDITIONS !!! …

the word ,,idiot,, - ΙΔΙΩΤΗΣ . old typer writing on white cottony

.

the “space” of it …

for one … a “square”

FLAT “surFace”, also
“devided” in more “littler”
… s q u a r e s !!! …

what is a “square” ? …

.

it is a … “f r a m e” …
a  “l i m i t a t i o n” !

and, it is NOT EVEN
a 3D “limitation” …

which would be “a box” !

The hardest prison to escape is our own mind.

.

it is a “flat” surface of “illusion”
( or, ” I L L u s I O N ” ) !

… does it “exist” ANYwhere ?

in  “N a t u r e”,

in  “C r e a t i o n” ?

N O !

.

it ONLY exists as an “illusion”
in “the mind” … and “that”, is
the “first premise” ( ! LOL ! ) of
… “c h e s s” ! …

.

then, there is yet another
“duality limitation” …

the “black & white”  “s c h e m e”  !…

Mountains & trees & rainbow reflected in lake

.

“what” ? …

is “that” ALL ? … REALLY ?!! …

.

and then, the “ultimate” …

the  “w h i t e   s u p r e m a c y” ( !!! )

to

“s t a r t   F I R S T”  !!! …

.

R e A L L Y  ?!! …

in a  “s q u a r e”
with more limited little
“squares” to
LIMIT  “m o v e m e n t”
,
in  “b l a c k  &  w h i t e”
,
the  ” w h i  t e ”
gets to
“m o v e   f i r s t”

.
( as if “that” could EVER be
((or)) “done” in “Nature”,
in “Creation” …! )

! ! !

the opposite of nature is impossible .quozio

.

… in SUCH a “setting” …

with so much “limitation”
and
“SET” limitations at that,

where
OBVIOUSLY the one that
moves “first”, would be in such
inequitable advantage …

and THEN,

we get the  “p o s i t i o n i n g” !!!

… T W O ( what a “surprise” !!! )

“s i d e s” ( only ! )

in … an orderly “l i n e” …

t w o  “rows” on  e a c h  “side”

where
the ( “child like” ) little
“privates” ( “idiots” literally )

“stand”

for … ( “what” exactly ?! )
…  “starters” … ( as if a “banquet” ! )

AND,

“i n   o p p o s i t i o n”

( ! ! !  LOL  ! ! ! )

.

NOT “side to side”,
NOT “intermingling” !

… it is ONLY  t w o  “sides”,
in  “o p p o s i t i o n” …

«WHY» they got be in “opposition”
is anyone’s “guess”
and, apparently, totally … “irrelevant” !!!

jail prison bars cells -

.

how very
… “N a t u r a l”
and
… “C r e a t i o n a l”
!

.

AND,

“WHAT” is “THIS” … “PLAY”

a b o u t

as the … “O B J E C T i v e”

of it ?

.

Answer : the “dropping” of … “a king” …

.

The “king”, who is “what” and “why” ?!!

.

The most  “r i d i c u l o u s” … “figure”
EVER invented, indeed ! …

a most incredible “specimen”
of
a … contemptible “cretin”
of
… “a male”
with
… uproarious “head~gear”
and,
even more preposterous … “costume”
… !!! …

Fyodor Dostoevsky - if devil doesnt exist then man created him in his own image - just like he did god observed Alyosha -Religion Patriarchy

.

the “king”
( also “silent as the grave” )
is, in addition, the “utmost”
( although “the dead centre of attention” )
of
… “despondency” …!!!

the “king” CAN go ANYwhere …
( if only “the rest of them” were NOT “arround” ! )
yet,
the “king” CANNOT … “elongate” theirselves
( if only “the female” was NOT so … “AWEsome” ! )

the “king”
will SIT there … or, rather, “stand” …
( “sitting duck” … “standing , duck” … )

the ULTIMATE of … “i d l e n e s s”,
of … “r e m i s s n e s s”,
of … “a p a t h y” …

AND,

NO matter “what”

the “king” will

ALL WAYS ~ “always”

get “stuck” in “a corner”

( it is ALL “squares”, afterall ! )

and

… “f a l l” …

Bertolt Brecht - People remain what they are, even if their faces fall apart.

.

… ” Glory to CHESS ! ” …

.

where the  “v a r i a b l e s”
are ALL  “S E T”

and
ofCourse,

even the “lower scale” of
computers could “win” !!!

p r o v i d e d,

it IS

in ONE
bigger “limited square”,
with
“bounded confines”

within
smaller “squares”
for
more “restrictive movement” still,

distinguished by
“black & white” ONLY,

placed in “opposition”,

and, having ALWAYS
the “first move” as
“a given” to
“the white”

in TWO “precised” rows

the “first in line”
an “all~in~one” uniform “level”
for a callous, waste~full “insulation”

to the “benefit” of

a structured hierarchy
of the second, “behind the lines” row,
with the “componets” of a summation in
“sham” and “complacency”

and, lastly,
( but with “ALL the means”
NOT “least~ly” … )

an “end goal”
of a most prodigious and
anticlimactic … “disillusionment” …

fallen white king - chess - black and white image - mirror surface.

.
.

( more like “a wang”
that takes “forever” to “reach”
and then, there is just
the “one drop of cum”, dribbling
down a now shrivelled, useless … “cock” )

.
.

which, of~Course,
are
ALL
… “p r o v i d e d” … !

Michael Angelo - Capella Sistina - detail of ,,touch of God,,

.

H O N E S T L Y   ! ! !

!!! LOL ^_^ LOL !!!

.

.

.

.

“… the arena …” and “… the volution …”

. . . 

be CARE~Full with 
the “difference” 

* the “circus” of 
“Roman empire’s” … “competition glorification”
( the “thumbs up or down” of
one “mortal” over ALL “others” )
… “Colosseum” 

~ the “amphi~theatre” of
«EllenoPhone Civilisation’s» … «Healling habitude»
( the “participation” of a Collective “absolution”
through the “un~harming” of “a lesson” … “observed” )
… «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ» ( Epidaurus )  

.

what is this “difference” ? 

… the “view” …

.
.

.
.

~ Cirque ~

hear her talkin’ ’bout that mainstream
got it real easy, like she got the callback
droppin’ underneath that eave breeze
wanna watch her knees weak
when they pass my name by

you know you sound cocky as fuck
but go and try, good fuckin’ luck
so, if you ask to come and see me
show some fuckin’ dignity
don’t tell me how to live life 

.
and i make it go (boom), back at it again
don’t need to be in love to have a little romance
sing it on the spot to watch the crowd dance
and even if they’re petrified, i hear their hearts prance

.
and i can be free from raw tyranny
man, fuck my emotions
they’re ghostin’ and moanin’ all day
on repeat
.

we can fall in love or, we can go insane
we can play it rough or we can, we can play it safe
don’t matter what’s above, our destinies are made 
why give us fuckin’ lemons if i can just “buy lemonade” ? 

.
and i make it go (boom), back at it again
don’t need to be in love to have a little romance
sing it on the spot, to watch the crowd dance
and even if they’re petrified, i hear their hearts prance

.
and i can be free from raw tyranny
man, fuck my emotions
they’re ghostin’ and moanin’ all day
on repeat
.

( round and around we go )
( round and around we go )

.
.

Consider before the CIRCLE - Ponder on the PERIGON - Realise in the SPHERE - Yield to the SPIRAL .

.
.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” ) 

.
.

“COnVERSEatIONS …” : “escaping ‘corporative formulaic’ …” ~ EfficaCY

. . . 

“expanding” on Voltaire’s quote
:
“… i have chosen to be happy
beCause
it is good for my health …” 

.

am gay and, thusly, immune to dis-ease

.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” ) 

.

“COnVERSEatIONS …” : “escaping ‘mind limitation’ …” ~ AwarEness

. . .

we are «build» to sense
and ENsense
«vibes» …

( … that is what the UniVerse is “made of” )

the “mind” is only a tool
and, an exquisite one at that, which
“translates” everything accumulated
by the rest of our “5 senses”

however, as “a tool”, it is “limited” !

… and more over, unfortunately,
“elligible” to … “manipulation”.

which “explains” the “old paradigm”
( more precisely a paradigm inflicted
on Humanity since the “Roman empire”
and its misappropriation of the EllenoPhone
civilisation )

“the key” is the “realisation”, that
:
«WE aRe NOT our “minds”»

.

Capitalism is having the ,,i,, in capital. Contemplate the English language when taking into consideration . . Language is the house of the Truth of BEing-Martin Heidegger

.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” )

.

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

.

.

.

.

⁣…

WHY would “one think” that
«the Divine»
has A “name” ?

WHY would A BOOK
programmed ( TAUGHT )
as
“the bible”,
be CODED to SOME humans
as
THE “book” ?

WHY would “A book”
“important” for
a few people
on OUR eARTh,
be “USED”
to
SUBJUGATE
Human «BEings»
of
OUR eARTh ?

when a book,
written words,
NOT FLOWING LIVING LOGOS OF VOICE,
becomes THE “thing” to follow,
it is NOT about LIFE any more,
and,
it becomes
a DOCTRINE
in the hands of … “users” !

LIFE is NOT about IN~doctrination !

and,

no ONE on OUR eARTh,
may possibly
“write down”
what … ALL «LIVING»
is
… “abOUT” …!

it is IDIOTIC to “think” that
«The Divine»
could possibly ALL be
“pertained”, and even “contained”
within
the “written inventions”
of
ANY human MORTALS,
let alone
NOT “specific” ones !

CEASE with the DOGMA$ !

ALL is «DIVINE»

NO one Human
has the ability
to … UTTER
the ALL
of
«The Divine»,
as
ALL LIFE
~ “seen” AND yet “unseen” LIVING ~
IS
«The Divine» !


.

.

.

.

and,

NO, Dearest !

“they” ARE the ULTIMATE of “stupidity” !

… as “greed” ALWAYS makes one
a TOTAL “dumb~arse” ! …

“their” … “plans” …
are all based on
the illusion of “variables”
for
“mind control” ! …

and,

“A.I.” ( Artificial Intelligence )
can NEVER “calculate”
ALL the variables
of
“Human «BEingNess»” ! …

which is the EXACT
“same thing”
all totalitarianisms
FAILED at
as
FAILURE to under~stand,
due to
“their” OWN “IDIOCY” ! …

which,
by “the way”,
derives from
the Ellenophone word
“ΙΔΙΩΤΗΣ”, “idiotes”,
“IDIOT” = to mean “owner of private property”,
LITERALLY
someone
“NOT sharing” ! …

“they” ARE
the ultimate of IDIOTS,
by definition ! …

the “other” thing
“their” IDIOCY
does NOT allow “them” to “see”,
is
that
“WE”
are ALL “MORTALS”,
including “them” ! …

the
“… died in their sleep, last night …”
STILL APPLIES
for “them”, too ! …

AND, …

lastly, …

we are NOT our “minds” ! …

we are NOT human “DOings” ! …

BE~CAUSE,

WE aRe Human «BEings» !

… and, …

OUR Humanity,
ALL over on OUR eARTh,
is
AWAKENING !

.

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ … ….

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

.

.

.

further “reading” …

“NORMALISING” agendas

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

*  about … “ownership” of the word “holocaust”

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

*  ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt] 

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”) 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

de~Clarative re~Minder #TiJ0012 , 2021.01.08

. . .

Tell “that” to
a … “Light Keeper” !!!

.

Honestly,
so much “bull~shift”
with
… “big wordings” !!!

.

ANY DECENT
“parent” or “teacher”
would TELL YOU
that “that”
is NOT POSSIBLE !!!

.

«…
The opposite of Nature
is impossible.
…»
~ Buckminster Fuller
.

And,
“where” were “you” born
that did NOT take
… “other people” …
for “one” … «to BE»
?

.

«…
We aRe people
be~cause
of other people
…»
~ African proverb
.

It is NOT about
a “SAVIOUR”
that “KNOWS IT ALL” !

.

It is abOUT
… «EMBRACING» …
EACH OTHER
and
NOT ABANDONING
the … “darker spots”
of OUR~SELVES’
AND
of each others’.

.

NO~ONE
may reach … “perfection”
from
their “DNA”
or
their “lifestyle”
for Goodness sakes …!

.

It is

IN LOVE,

IN TRUTH,

IN TRUST of THESE

that

WE get «to BE»

IN … FREE~DOME !

.

And “that”

is

“what”

SAVES

… ALL of “us” …

… !!! …

.

WE aRe “here” FOR EACH OTHER

.

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

Take Care With Your Light

.

#DISmanTLINGempires

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.

Post Scriptum :

Do NOT get me started on
the subliminal “image” message
of
“female”
… “adorning” …
“male”
… “path ways” …

Gggghhhh …!

.

- YOU CANNOT SAVE PEOPLE . YOU CAN ONLY LOVE THEM . THEY HAVE TO SAVE THEMSELVES

de~Claration #TiJ0011 , 2021.01.08

Alexia Christodoulou
is with
Alexia Penteleón

.

 
. . .

“i” am so fed up AND tired
with “YOU PEOPLE”
continuing to just IGNORE
EVERY THING,

letting the very few of us
CARRY ALL THE WORK~LOAD
for OUR eARTh,

while
every single one of “you”
just
“goes about their meaning~less
busy~ness”
of
“mortal survival”

.

which, “HELLO”
… WE HAVE OUT~GROWN ALREADY … !!!

.

i am TIRED
and
FED UP
for
BEing
ALONE
ALL my life
be~cause of
my devotion
«to be»
of “this” service

.

There is so much work «TO BE»
and “YOU PEOPLE”
are
so FUDGING LAZY !!!

.

i wish NOT for
“YOUR WORLD”
any more !

It is SOOOO UGLY and MISERABLE !

.

i wish for the world i was born
to … «LIVE» … !!! …

.

BEAUTY~FULL and ABUNDANT !

.

i am so tired of the “old one” !!!

WHY won’t “YOU PEOPLE”
just

… “LET GO” … and «BE» …

.

 

Pamela Leigh Richards - If my truth is not heard, ten what good is living for.QM .with lioness

de~Claration #TiJ0010 , 2021.01.07

The TWO MONTHS of
“block” to “post” and “comment”
is
for ALL 21 pages
“i” manage
from
a 24 hours “block” to
“my personal account”

.

surprising
“i” am “allowed”
to
“write in here” ?

Well, “i” AM !

.

Are “you” still “OK”
with
ALL that is “happening” ?

.

May be
“Take Care”
( whatever “that” means )
and
“Stay Safe”
( “whatever” that means )
is
the “new norm”
for
YOU PEOPLE ?!?

.

“This” is NOT “LIVING” !!!

.

WAKE~UP !!!

.


Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

 

re~Minder #TiJ0009 , 2021.01.07

 
. ~ .

«…
i can’t prove it.
i can’t even explain it
but everything that i know
as a human being
~ everything that i am ~
tells me
that it was real.
i was given something wonderful
~ something
that changed me forever :
a vision of the universe
that tells us,
undeniably,
how tiny, and insignificant
and
how rare, and precious
we all aRe !
…»
~ Ellie Arroway
from “Contact” (1997)

.

Take Care With Your Light

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

NOUS SOMMES ICI POUR MENER A BIEN

ESTAMOS ACÁ PARA LLAVAR A CABO

.

.

.

Φ Ω Σ

ΕΝ ~ κτίΖΟΥΜΕ

.


Contact - scene with spiral

“Comic Relief” #TiJ0008 , 2021.01.07

 
. ~ .

“When You BElive All The Propaganda”

.

Φ Ω Σ

ΕΝ ~ κτίΖΟΥΜΕ

.

.

.


Elbert Hubbard - Laughter is higher than all pain.

Journalism #TiJ007 , 2021.01.07


~ Υ ~

At which point
has our humanity
become such “subservient”
to … “scientific” methods
of operanti
?

.

~ ῥευστο Υ ποίησις ~

.

.

.


Fluoride

Journalism #TiJ0006 , 2021.01.07

. . .
Sharing more on the “series”
about
«BEing with Truth~FullNess»
in Journalism
.
Take Care With Your Light
.
.
.
What remains «Nature»
when … “replaced”
by
“MAN~made” exploitations
?
.
Dr. Joseph Mercola - FLU SHOT FACTS - medicinal genocide

Journalism #TiJ0004 , 2021.01.06

 
. . .

Sharing more on the “series”
about
«BEing with Truth~FullNess»
in Journalism

.

Take Care With Your Light

.

.

.

What is the point of
taking “something”
when
that “something”
is NOT going to “change” any
“measures imposed”,

AND

when
that “something”, is
NOT preventing “the very thing”
from “happening”, anyway

IN ADDITION TO,

when
that very “something” regime
has
for a few decades now, been
under “scrutiny” ( to say the least )

?

.


Medicine and Medical Ethics in Nazi Germany - book cover - fascism propaganda

Journalism #TiJ0003 , 2021.01.06

 
. . .

Sharing more on the “series”
about
«BEing with Truth~FullNess»
in Journalism

.

Take Care With Your Light

.

.

.

The “Hollywood busy~ness”
of “exploitation” and “acquiescence”

.

 

Alice Walker - No one is your friend who demands your silence or denies your right to grow.

Journalism #TiJ0002 , 2021.01.06

 
. . .

Sharing more on the “series”
about
«BEing with Truth~FullNess»
in Journalism

.

Take Care With Your Light

.

.

.

Exposing adult lathranthropy
and, cover~up by “mainstream” media
in Britain

.


STOP using the word ,,paidophiles,, for ,,child rapists - molesters,,. ,,PAEDOphilia,, does NOT mean ,,a bad thing,, as IS ,,child rape - molestation,,.Journalism #TiJ0001 , 2021.01.05

 
. . .

Sharing more on the “series”
about
«BEing with Truth~FullNess»
in Journalism

.

Take Care With Your Light

.

.

.

Doctors … “re~educated” on
how to “fill~in” … “death certificates” ?

Nothing “wrong” with “that”, right ?

.

 

Aldous Huxley - pharmacological methods of concentration camps+by propaganda distracted

Journalism #TiJ0005 , 2021.01.06

. . .

 

Sharing more on the “series”
about
«BEing with Truth~FullNess»
in Journalism

.

Take Care With Your Light

.

#DISmanTLINGempires

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.

Is the following statement :

«…
“Fascism”
should more appropriately be
called “Corporatism”
because
it is a merger
of
state and corporate power.
…»
~ Benito Mussolini

“what” has been “happening” in
a global scale,
to
our lives
?

https://ise.media/video/facebook-factcheckers-bought-and-paid-for-by-gates-foundation-27.html

https://www.youtube.com/watch?v=WKBWHy4yLLI

.

Malcom X - media most powerful entity on earth. power to make the innocent guilty+the guilty innocent.control mind of masses .distorted image

“born again” … “freedom” , 2021.01.06

. . .

Not “allowed” to post for SIXTY DAYS,
that is TWO MONTHS,
or,
ONE THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY HOURS
with NO “explanation” on “what”
… “community standards” …
the post “went against”.

.

Don’t you just love
the “born again” … “freedom”
“some” of us aRe
ENtitled to
?

.

Take Care With Your Light

.

#DISmanTLINGempires

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.

- Screenshot_2021-01-07 Alexia Christodoulou Facebook

Ἐπι~σημαῖνω τά ἑξῆς : ἡ ἐπιβεβλημένη δουλοφροσύνη , 2021.01.06

. . .

Ἐπι~σημαῖνω τά ἑξῆς :
ἡ ἐπιβεβλημένη δουλοφροσύνη ( #677,IX43 )

<< …

Στη φύση, πάνω ἀπό 200,000 εἲδη
ζῶων παρΟΥΣΙΑζουν, ὀμοφυλόφιλη
συν~περι~φορά.

Μόνο ἓνα εἲδος, παρ’ ὂλα αὐτά,
παρουσιάζει την συμπεριφορά της
ὀμοφοβίας.

Ἀνθρωπολογικά, οἱ παραδοσιακές
κοινωνίες και κοινότητες
συν~περι~λάμβαναν την
ὀμο~φυλο~φιλία στα “δεδομένα”
της ζωῆς και ὂχι με καταδικαστικό
τρόπο.

Κάποιες μάλιστα, φυλές ἀνθρῶπων,
ὂπως των αὐτόχθονων της Ἀμερικάνικης
ἡπεῖρου, εἶχαν παρά~δοση
για :
~ δύο πνεύματα
~ μία καρδιά
~ 5 φύλα

.

Σε αὐτές τις κοινωνίες, ἂτομα
με “διπλό πνεῦμα”, ἒχαιραν
ἰδιαίτερης ἐκτίμησης για τις
ἰκανότητες / χαρίσματά τους,
καθῶς θεωροῦνταν ὡς
πιο κοντά στο “Θεῖο”
(βλέπε και “yin~yang”),
ἂτομα.

Οἰκογένειες με ἂτομα “διπλοῦ
πνεύματος”, θεωροῦνταν
οἱ ΕΥλογημένες.
Τρανοί μαχητές της φυλῆς
με πέος π.χ., μποροῦσαν
να “ντύνονται” γυναικεῖα
και να εἶναι “παντρεμένα”
με “γυναίκα και παιδιά”.

Καθῶς και
“medicine” ἂτομα
“ἱερο~θεραπεύτριες” δηλαδῆ,
(συνῆθως ἂτομα
θῆλυ με “αἰδοῖο”, τα ὃποῖα
εἶναι τα ἀξιοσέβαστα,
τα “αἰδεσιμότατα”)
εἶναι “διπλά-πνεύματα”
ἀφοῦ το χάρισμα τους
ΕΝ~περι~έχει δυνητικότητες
ἒξ~έχοντες και ἐξ~αιρετικές.

[https://indiancountrymedianetwork.com/…/two-spirits-one-he…/]

.

Με την κάθοδο των “πολιτισμένων”
Εὐρωπαῖων ἀποικιοκρατῶν και ἐποίκων
και,
την “πολιτιστική γενοκτονία”
(“Cultural Genocide”)
των αὐτόχθονων λαῶν
ἀπό τις Χριστιανικές “ἐκκλησίες” κυριότερα,
ἀπαγορεύτηκαν οἱ παραδοσιακές
αὐτές “πρακτικές”,
με τον διαβόητο σκεπτικισμό
του : “the white man’s burden”.

Περαιτέρῳ, στην Κοινωνική Ἀνθρωπολογία
γίνεται “Λόγος” για την
“Ἐξ~αναγκαστική Ἐτερο~φυλο~φιλία”
(“Compulsory Hetereosexuality”)
που πραγματώνεται
στο γυνακεῖο φύλο του πλανῆτη,
ἀπό τις “λευκῆς ὑπεροχῆς” και
“ἂρρεν ἀνωτερότητας”, κοινωνίες.

Ἡ Adrienne Rich, για παράδειγμα,
ἒγραψε ἐκτεταμένα για αὐτό το θέμα.

[http://users.uoa.gr/~cdok…/RichCompulsoryHeterosexuality.pdf]

.

Ἡ “ἱστορία” παρουσιάζεται ὡς
γραμμικά και “αὐτο~κρατορικά”
(“Εὐρωπαϊκά Ἐγω~μονο~κρατικά”)
ἐξελικτική
με ἐπιστέγασμα τις “σημερινές”
ἐποχές.

Σε ΤΟΣΑ θέματα
(βασικά σε ὂλα!)
οἱ Βορειο-Δυτικοί, πατριαρχικοί,
ἐκ~πολιτισμικοί δογματο~κράτες,
βασισμένοι (και μόνο)
στην ἀλαζονεῖα και ματαιοδοξία,
τοποθετοῦσαν
ὡς “κατώτερους” πολιτισμούς,
εἲτε
της ἀρχαιότητας,
εἲτε
των αυτὀχθονων λαῶν.

Στις ῥίζες του “νταϊλικισμοῦ” αὐτοῦ,
το “προ~πατορικό ἀμάρτημα”
και οἱ θρησκεῖες,
οἱ ἐν~ποτισμένες με την
ἀ~φύσικη “Παλαιᾶ Διαθῆκη”
του μισογυνιστικοῦ
και μισανθρωπικοῦ “Ἰουδαϊσμοῦ”.

Στα ντοκυμαντέρ του BBC,
με την Dr. Francesca Stavrakopoulou,
(καθηγήτρια “Ἐβραϊκῆς Βίβλου
και Ἀρχαῖων Θρησκειῶν”,
στο πανεπιστήμιο του Exeter),
ἐπι~τέλους,
ἀνα~πνέει το “κουτί” με
τις πεοκρατικές κατηγοριοποιήσεις
των “μοντέρνων” ἐπιστημῶν
ἀλλά και,
της ὀλοκληρωτικῆς ἐμμονῆς
με τον
φαλλο~κρατικό ψυχαναγκασμό
(βλέπε Sigmund Freud).

Συγκεκριμένα,
ὁ ἐφευρέτης της κοκαΐνης
και “πατέρας”
(και ὁ πιο διάσημος ἲσως
“μονογονιός” και “θυγατροβιαστῆς” )
της “ψυχανάλυσης”,
(or as it is later on known : “psychorapist”)
Freud,
με τις σκοτεινές
της “Παλαιᾶς Βίβλου”και
Οὐννο-Βανδαλικῶν καταγωγῶν,
ἀνθρώπινες παραδόσεις “ἐγω~πάθειας”,
“δίδαξε”
ΚΑΙ τον ἀνιψιό του
Edward Bernays,
ὁ ὁποῖος,
με τη σειρά του
προ~νόησε την “Propaganda” (1928).

Το βιβλίο του και ὁ ἲδιος, ἒγινε
ἡ “Βίβλος” και ὁ “Magician”
της “Corporate America”
και της ἐξάπλωσης του φασισμοῦ
ἀπό τον “νεο~φώτιστο” Joseph Goebbels
του νεο-βαπτιζόμενου
ὑπουργεῖου “Προπαγάνδας” (1933-1945)
στη Ναζιστική Γερμανία.

[http://www.dailymotion.com/…/xe34kj_o-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE…]

.

Μετά τον 2o Φασιστικό Παγκόσμιο Πόλεμο
(γνωστό προπαγανδιστικά ὡς “2ο Παγκόσμιο”),
ὁ “ἐκλεκτός λαός” του Ζιονισμοῦ,
και οἱ συνεργοί του, οἱ Κεφαλαιο~εχιστές,
χρειάζονταν πια
“καινούργια ἀμφίεση”
για την “Μηχανική της Συναίνεσης”
(“Engineering of Consent”)
και,
τον ὀλοκληρωτισμό της
προσδοκόμενης τους
Ἀπολυταρχίας,
έπί του πλανήτη Γῆ.

Οἱ “Δημόσιες Σχέσεις”
ἒγιναν ἡ νέα θρησκεία
και του “Μεγάλου Ἀδελφοῦ”
ὁ προγραμματισμός,
για του “κυβερνεῖν”
(ἐναποθέτηση σε κύβο
= βάζω σε κουτί),
την “Παγκοσμιο~ποίηση”.

[http://www.dailymotion.com/…/xnlue9_o-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE…]

.

Το “πολιτιστικό ὀλοκαύτωμα”
των λαῶν και δῆ
της “ἙλληνόΦωνης συχνότητας”
( βλέπε Henry Kissinger )
ἦταν ἐπιβεβλημένο
για την ἐκ~τελεστική
διεκπεραίωση της
δουλοφροσύνης και δουλοκτησίας.

Ἡ τελική ἐξόντωση
της ΘΗΛΥ ΕΝέργειας
και
ὃ,τι δήποτε σχετικό με
την ΘΗΛΥτότητα,
κατασκεύασε
την ἀπέραντη ἀνισορροπία
στο “γίγνεσθαι”
της Γήϊνης Ὓπαρξις.

Την Α~λήθεια αὐτή
{ “α” στερητικό + λῆθη
> αὐτό που δεν δύναται να ξεχαστεῖ }
εἶναι που χρῆΖΕΙ να ἐν~θυμηθοῦμε
{ θύμις ἀρχ. = ψυχῆ
ἐν~θύμηση > ἐν τῳ ψυχισμό του ΕΝ}.

Το “ἐγῶ”
του χειραγωγικο~ποιητικοῦ “μυαλοῦ”,
ἐντέλῃ, να παραδόσει τα ἱνία
στην ἐπι~γνωτισμένη
ΕΝΑτότητα
του “ΕΙΜΑΙ”.

[Στο “γρανάζι” ἐπιλογές γλῶσσας με “Ἑλληνικά” :

.

Ἡ ἐποχῆ ΜΑΣ ἒχει να κάνει με
την συνΠΑΝτική ἀνάβαση
ὂχι της “νέας τάξης πραγμάτων τους”
ἀλλά, με
την “ΕΝ~τάξει Ὀμορφιά ΜΑΣ”.

Ἡ πάλη,
δεν εἶναι του παλαιοῦ παραδείγματος
του κόσμου, του βασισμένου στη
δυαδικότητα και διαχωρισμό,
που διαιωνιζόταν με το
“διαῖρει και βασίλευε” τους.
Εἶναι συν~ειδητο~ποιητική.

.

Στο κάθε ἂτομο ἐν~από~κειται
ἡ ἐπι~λογή ἐπί~γνωσης
για το
“ΕΙΜΑΙ ΕΝ~θύμηση Ἀ~λήθειας”

.

Ἐπειδῆ
ἡ Ἐπ~ανά~σταση δεν γίνεται.
ΕΙΜΑΣΤΕ !

Και,

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ

.

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

… >>
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )
~}awnidea{~

.

taken from
May 5th, 2017
post


.

Take Care With Your Light

.

.

.

 

Δ. Λιαντίνης -Να ὑπάρχεις Ἑλληνικός δηλῶνει 4 τρόπους συν-περι-φοράς ...

 .

“Knowledge” through “authority” , 2020.11.12

Λεοντόδοντη – Dandelion

* ν ν *

<< …
TO WHOM IT MAY CONCERN

reference
: the “Moon”
… “reflecting” …
the Light
of
the “Sun” …

.

“that”
is NOT something
“you”
would have
ever
… “knowledge” of

un~LESS

someone “else”

of
“what you consider”
… “authority” …

TOLD “you” so.

.

For example :

You were taught to say
“SunRise” and “SunSet”
correct ?

YET,

we “have known”
for a considerable “time
now”, that

the SUN does NOT “move”

and

it is “eARTh” that
“spins” AND “revolves” …!

.

“You”,

do NOT HAVE
to get into

“old paradigm”
… “empire concept” …

of
“measurement”
and
“dominance”.

just beCause
“you” were taught

to
… “think” … “you” … “CAN” …

[ Old Testament’s
“Cain” ~ “capital ‘ i ‘ can” ]

.

“You”

are quite … «able» …

[ Old Testament’s
«Abel» ~ «a b l e» ]

… «to Be» …

“centred”

~
NOT to a “circle”,

but,
… olographically …

with reference to a
… «sphere» …
~

WITH~IN

“YourSelf’s”

… « am » …

.

“There”

is

… « enJOYment » …

and

… « ABUNDANCE » …

.

And,

“You are very welcome, PhotoAdélphi !”

.

Take Care With Your Light

.

… ❤ ^_^ ❤ … ….

.

#DISmanTLINGempires

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.
… >>
~ Rev. Dr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )

.

ONwards with «ABUNDANCE» , 2020.11.12

Afros X

~^~^~

ΕΠΙ~ΚΟΙΝΩΣΗΗΗΗΗ………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

<< …
TO WHOM IT MAY CONCERN

,
“you”
put yourself
in the position
of
… “over” …
«Every ONE» else ?!?

.

whY
does “everything”
need to be about
… “banking” …
and
… “empire concept” … ?!?

of
“haves and have~nots”
and
“measure” and “compare”
and, basically
… “devide & conquer” …
old paradigm
of … the capital ” i ” … ?!?

.

«SHARE IT»
you “idiot” !

.

[ “idiot” derives from Ellenic
( wrongly known “Greek” )
ΙΔΙΩΤΗΣ ~ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
“the ‘own property’ person”,
“the ‘ i ‘ person”,
“the ‘mine’ person’
~
“property ownership”

which
for the EllenoPhone
are
… “concepts”
of
the … “UNfree~dome”
of
“not being part of the whole” ]

.

So, i will say it again :

« S H A R E »,
“you” … “idiot” …!

.

And,

… “enJOY” …

… «ABUNDANCE» …!

.

… ❤ ^_^ ❤ … ….

.

Post Scriptum :

The «Ellenophone»
are NOT “located” to a
“place” or “birth~right”
and
it is definately NOT
in just
… “speaking Greek”.

.

«EllenoPhone»
l i t e r a l l y
means
… “LIght~Mind Voice” …!

And,
it is
… “inSIGHT~FullNess” …
of
… «BEing»

BE~CAUSE

it is
a “language” based on
the “utterance”
of
… “vibrational frequencies”
of
the ΣΥΝΠΑΝ

[ Ellenide word ΣΥΝ + ΠΑΝ
> SYN + PAN
> “plus” + “the ALL”
= UNIVERSE ]

.

And,
by “the way” …

“You are very welcome, PhotoAdélphi !”

… ❤ ^_^ ❤ … ….

.

#DISmanTLINGempires

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.
… >>
~ Rev. Dr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )

.

~^παφλά~ΖΕΙΝ^~

.