APOphthegms ~ Quotes (keeps being “UPdated”)

.

[ Consider Donating with 
BuyMeACoffee.com ]

.

.

you dont have the balls for that.EM-yeah& Thank God4 ,,that,,.EM i mean,i cannot fathom my life in terms of whether some balls or not,would ,,carry,, me ,,through,,

.

.

there is nothing ,,little,, in ,,this,, ΣΥΝΠΑΝ [Ellenophone] of ,,SHARING HUMANITY,, ,,ΣΥΝΦΩΝΙΑ,, - ΕΥχαριστῶ ΕΥγνωμόνοια ALLWAYS WITH LIGHT ...

.

.

be-Cause of-Course ...

.

.

ΕΥχαριστῶ ΘΕΙΟ που Μας προς-ἒχεις και για ΟΛΑ που Μας παρ-ἒχεις - ΕΥχαριστῶ, +ΠΑΝ .ΕΜ . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE .. ..

.

.

cease from running with a formulated opinion-the mind-of past acions-the i ... see in the here-now your ,,i am,, wish to BE

.

.

,,INsight,,, is not about ,,doing,, . it is ,,BEingNess,, ... that ,,shares,, with ,,us,, & ,,SHARE ALIKE,, is what is about

.

.

hope is the unending cycle of doubt obsolete old paradigm - WISH Present Continuous TRUST the PROCESS & its PARTRITION - BE BRAVE as BORN to BE

.

.

Grateful and Great~Full ALL MIGHTY ALL WAYS ,,always,, WITH LIGHT

.

.

do You think that BEings such as myself&yourself, could ever be compared ... category=accusation-to accuse =mind limitation-prison

.

.

yes, i am done with people consciously wearing chains & NO, NOT waiting around4 people willingly wearing sun-glasses=fear as excuse-i am of SUN .yellowboard

.

.

still ,,Grateful & Great-full for the ,,ALL MIGHTY,, and to my trust-full ,,Le Novo,, for the ,,companion-ship,, ...

.

.

TOTAL SOLAR ECLIPSE 2021.12.04 acknowledging OUTvying North Node & partial Solar Eclipse 2021.06.10 OUR North Node ,,seeing,, BEARing SHORT

.

.

i Am ALETHINE - reCALLing ΑΛΗΘΕΙΑ - that which is not of oblivion - green naive lettering

.

.

i guess, when i was finally ,,done,, ,,getting in my way,, -,,my mind,, discourse- i am ,,given,, exactly what i ought ,,to be,, receiving ... ΕΥχαριστῶ +ΠΑΝ.EM .

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream sited me i did not summon me . LG

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream found me i did not remember me . LG

.

.

Φόρεσα τη νιότη Μου κι ἀποκοιμήθηκα Μα ,σάν Με βρῆκε τ, ὂνειρο δεν Με θυμήθηκα . 1997 . LG

.

.

το χαρτί σκληρό για να γραφτεῖ και μαλακή ἡ καρδιά μου για να γράψει ... . ἀξιΩΜατικοί . Μάρτιος, 1997

.

.

the paper too coarse to be written and, my heart too soft to write . LG

.

.

δεν ὑπάρχει χειρότερη μάχη ἀπ αὐτήν που γίνεται μέσα-Σου και αὐτό γιατί ἀντικρουόμενα στρατόπεδα γνωρίΖουν την ἀχίλλειο πτέρνα ὁ ἓνας του ἂλλου

.

.

there is no worse battle than, the one happening inside of You And that is beCause the conflicting camps are knowledgable of one an other,s Achilles, heel . LG

.

.

,,you only live once,, ... per --LifeTime-- ....EM

.

 

.

she asked me how i was doing i responded - am feminaging - what is that.QM - i am not manAging, anymore ...

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

ΣΥΝΧΩΡΕΣΙΣ ... ΣΥΝ + ΧΩΡΕΣΙΣ - plus + fit into place, slot in ... to together fit in a place ... = FORGIVENESS

.

.

,,School,, ... the worst ,,time,, , WASTED .EM

.

 

.

PLEASE, HELP ME ,,BE,, the ,,CARRY THROUGH,, with PEACE .EM ... Thank You +ΠΑΝ .EM

.

.

Healing of OUR --am-- has to take priority over the health of the ,,i,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE

.

.

i am of sun - NOT ,,an-option,, - ONLY WILLING hear & speak Α-ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ - WITH taking off sunglasses, blinders, maskings INtentION ...
«i am of SUN» . i am NOT “an option” . i am ONLY WILLING to “hear” & “speak” Α~ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ , with “taking off” of “sun~glasses, blinders” and any “maskings”, INtentION ! [ from «~ The Hour~Glass Figure» ] ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

Y important 2 kill young child,s Spirit.QM - throughout - MUSIC saved me - some things NEVER change ...

.

.

picking ONLY what is convenient for THE NARRATIVE ... ,,the mark,, of ,,the coward,, ...

.

.

integrity-not about doing-BEing, TRUTH-not manifested-BEing IN TUNE, =LOVE=FREEDOM-E = BEing of LIGHT

.

.

you cannot tell THE SUN ,,how,, to SHINE nor ,,where,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

no battle is ever lost ... the struggle of change is all-ways winning .EM

.

.

and, yes, i choose FREE-DOME to die in an EMBRACE because WE aRE born to LIVE for whatever time-space in ΦιλΑρμονία

.

.

it is amazing is it not.QM.EM.EM ... how the-uniVerse points us ,,the way,, ...

.

 

.

EVERYthing DOES ,,happen,, for a reason ... Child of Vision ...

.

.

the bodies join together of souls that are united

.

.

Noetis-Μέσα ἒρωτα ὑπάρχει ὑπόσχεση,ἀγάπη-ἀλήθεια.Within eros exists-promise,love-truth

.

.

actUally ,,here,, it is in the power of 2 - 3D=cubic sense - evolving to POWER OF 3 - 5D -spiral- = conic ENsense = volume .QM

.

.

menstruation - is there a more prolific patriarchical-patriarchal misogyny predisposition wording of the Anglophone culture.QM- yes- trans woman .

.

.

,,Respect,, is all ways always about ,,Self-Respect,, ... if one is not ,,it,, one is never in a position to ,,give it,, nor ,,receive it,,
« Respect » is ALL WAYS ~ always about … « Self~Respect » … if one is not BEing “it” one is never in a position to … “give it” nor “receive it” … ~ ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

at some point very soon we will see ... ,,man-made,, ,,women,,=old paradigm,s final solution of FemaleNess anhiliation-divide+conquer-divide et impera

.

.

,,expectation,, within ,,ex-change,, is still ,,commerce,, ... .EM - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

and, Truth-FullNess is NOT for ,,institutionalisation,, in ANY sitUatION of life ...

.

.

and even a ,,yes,, at a certain moment is not for a ,,forever,, moment in ANY sitUatION of life . ALL IS FLUX-Eraklitos

.

.

,,free-dome,, is the only way to life - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE - FREEDOM -

.

.

what is life but the sand-curtain projecting the illusion of death ... misty, dask, sand open arms walking off at the diastance

.

.

the mind,s - the i - ONLY ambition=obtain one point of balance - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ isorropia of Heart - the am - NOT about trickery

.

.

.001.the day feeling yester Sundays - blasé ness - tunes 1929 - spells of marketed illusionments - world battered down

.

.

adrenaline re-course of dark in us, music language of Divine within US - Ἀδρεναλίνη κατα~φυγή σκοτεινοῦ μέσα μας, Μουσική γλῶσσα Θεῖου ΕΝ-τός ΜΑΣ

.

.

because unbalanced masculine is incapable of its harmonious ENrgy which is . . ,,balancing action,,

.

.

because ... balanced feminine is the ability of its Harmonious ENergy, which is . . ,,balanced surrender,, ...

.

.

because balancing masculine+feminine within the self=task at hand of each human BEing born eARTh, reach harmonious ENergy BALANCED LIFE

.

.

when finally absolving the mind from competition, fear of lack, gates open to ABUNDANCE-ΑΦΘΟΝΙΑ=ONLY+ONE point of BALANCE, ECSTACY=ΑΡΜΟΝΙΑ-HARMONY

.

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,

.

Migration=not a crime. borders + fences = figment of illusion.-Ἡ ἀποδημία δεν εἶναι ἒγκλημα.Τα σύνορα και οι φράκτες = ἀποκύημα ψευδαίσθησης. WE R nomads

.

.

... ACTuALLY it is time moves quickly but passes slowly ...

.

.

,,writing,, still ... to keep myself company ...

.

.

Healing of OUR ,,am,, has to take priority over the health of the ,,i,,. inspiraquotes.com

.

.

and when i am wanted i want the all of myself to be wanted

.

.

Wisdom is available only after lessons learned. snow mountain road vehicle

.

.

,,hope,, is for the passification of the masses. Feel ,,the fear,, and BE ...BRAVE... as WE aRe BORN --TO BE-- . BEST VErSION

.

.

People with betterment vision cannot afford to have ,,hope,,=passification of masses. People with vision KNOW ,,better,, beCAUSE it is an inevitability, in fact... sky mist

.

.

BREAKING THE CHAINS WITH LIGHT

.

.

,,FREE~DOME,, is the only ,,way,, to ,,life,,. inspiraquote white

.   

.

ΑΓΑΠΗ - Α-ΛΗΘΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν μπορεῖ να ὑπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα. sky baloons LG

.

.

LOVE - TRUTH - FREEDOM are three words that mean the same and none may exist without the other ... present ....EM . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ .sky-baloons LG

.

.

am gay and, thusly, immune to dis-ease

.

.

from our ,,i,, our ,,yesES,, are revealed , from our ,,NOs,, our ,,am,, is revealed + στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ . φάρος

.

.

Paradise is the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός .LG

.

.

the wave that reaches the shore does not look at which country it arrived - το κυμα που φτανει στη στερια δεν κοιταει σε ποια χωρα εφτασε .LG

.

.

do get into meditation and let go of so much medication .LG

.

.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ,,ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΕΡΙΖΕΙΝ ΦΩΤΟΣ,, - Eleutheria -

.

.

Capitalism is having the ,,i,, in capital. Contemplate the English language when taking into consideration . . Language is the house of the Truth of BEing-Martin Heidegger

.

.

racism =having no time TO BE still...contemplate cosmopolitan living doing nothing better than busy - Lao Tzu

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

 

Consider before the CIRCLE - Ponder on the PERIGON - Realise in the SPHERE - Yield to the SPIRAL .

.

 

i BElive that in Nature there is NO ,,versus,, . LG

.

.

unwatered trees,wither - τα δέντρα τα ἀπότιστα ξεραίνονται .LG

.

.

Humans beHAVE as ,,the gods,, they inVENted

.

 

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

wsmss white supremacy male superiority syndrome including ,,by proxy,, is Ego or Self-Explanatory .LG

.

.

Before-fascism-corporatism ,,Life,, was OUR noun and ,,living,, OUR verb. ,,Life,, and ,,living,, are OUR ,,after,,, as well.

.

.

,,nobel-prizes,, are blood money guises .LG

.

.

Alfred Nobel - reality and truth -

.

.

Sigmund Freud - reality and truth -

.

.

The ,,10 CommandMents,, --ΕΝΤΟΛΕΣ-- is the beginning of --ΨΥΧΗ - ΘΥΜΙΣ-- psyche,s destruction --ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ--by ... ,,the written contract,,.

.

,,Expectation,, within ,,exchange,, is STILL ... ,,commerce,, ... .EM . blue

 

.

 

.

money able surgically man-made women=FinalSolution FemlAnhiliatn-old paradigm-empire-patriarch+wht supremcy+male superiorty+hetero prevelance+feudal ploutocrcy+covert intel=-devide cnqr-fear+scarcity

.

.

 

«Εnergy» is

. . .

Dearest “i am” of “You”

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ» (“ENERGY”)

[ Ellenic female noun ]

 
literally is
 
«ΕΝ ΕΡΓΟΝ»
=
“FROM / IN / OF / ONE WORK~PLAY”
 
.
 
Nothing is “seperate”
in the uniVERSE
 
.
 
… ❤ … ….
 
.

 

Ouroboros-Alchemical -ἒν το πᾶν-one is all- Chrysopoea of Cleopatra the Alchemist, from her work -C.3rd, Egypt
Ouroboros ~ Alchemical ~ἓν τό πάν ~ one is all ~ Chrysopoea of Cleopatra the Alchemist, from her work ~ Egypt, -C3rd

 

 

The «LOGOS» of “BEingNess”

. . .

Dearest “i am” of  “You”,

“You are NOT your mind”

.

“Human BEingNess”
is NOT about
“how much”
one may “CRAM IN”
in a
“specific space”
in a
“specific time”.

.

You are “keeping

busy DOing”

BY

“missing” ALL of

YOUR

“BEing”

.

You are NOT “here”
for your “mind” to “experience”,
through “DOing stuff”.

.

You are “here” for
“BEing the LIFE”
of thereof “experiences”.

.

To “have” and “learn”
FROM ~ IN ~ OF
the “experiences”
of YOUR

~ the “OneNess” Self of “You”
the “i am” Self of “You” ~

“BEingNess” …!

.

This is ALL
towards
SELF~AWARENESS

~ the “i AM” Self ~

.

Which is “basically
what”
«WISDOM»
is about.

~

” RE~LEASE ALL SEEKING ”

~

« Sacrifice the egoic mind to
the AM of Self »

~

Let the «competence’s»
“balls and plates”

that

“the mind”
“keeps” spinning “up there”,
over “your head”

ALL

… “fall down” …!

.

“YOU” will NOT “DISappear” !

.

When we «dis» the “dis”
from “disappear”

in fact, “the opposite”

HAPPENS …!

.

We … “APPEAR” …!

.

Your “Am”

will

BE

finally

“allowed”

to

SHINE
.
.. !!! …

.

As BRIGHT

as

your “am”

truely

IS

… !!! …

.

And,
i “know” ALL “that”

BE~CAUSE

“i am” ABLE

to

“see”,

(more correctly
rather,)

“HEAR”

… “you” …,

Dearest “i am” of “You” …!

.

.

.

No matter how “terribly rude”
your behaviour is towards
MySelf,

by
continuouasly
“treating” me
as

a “book”

you wish “to read”,

however,
at the same time,

“it”
pisses you off

be~cause

“it”
is a

… “curriculum”
(vitae) «book» …

and,

BY GOD (!!!)

NO ONE

is gonna tell
“you”

“WHAT”
to read

(… !!! …)

thusly,

your behaviour
towards “me”
(“the book”)

is

to

“pick «me» up”

( or,
“toss «me» a~side,”
as a “not «now»” )

“how” and “when”

it is more

«convenient»

for “your mind”.

. . . !

.

“This”,

HOWever,

is

NOT a “kind behaviour”

as

it is NOT “what”

human BEings’

“INterACTion’s reLATionSHIPS”

are “abOUT”.

As,

ALL WAYS
~
“always”

wishing

to have

sincerely clear

“INtentIONS”

BE~CAUSE

«ΕΝ ΑΡΧΗ Ο ΛΟΓΟΣ»

(“In The Beginning The Intention”
as “that” is “what” «LOGOS» means)

.

ALL WAYS
~
“always”

Grateful & Great~Full

for

Your “i am”.

Your “BEingNess”

.

ale3iA

.

… ❤ … ….

.

i Am ALETHINE - Re-membering ΑΛΗΘΕΙΑ - deprivtive ,,a,, + ΛΗΘΗ - that which cannot pass to oblivion = TRUTH . red lettering

“PaeDOPHILIA” and “pAEdophiles” , + NOT “pedophilia”

. . .

Dearest “i am” of “You

.
STOP using

the word “pedophiles”
for
“child rapists / molesters”.
 
“PAEDOphilia”
does NOT
mean
“a bad thing”,
as
IS
“child rape / molestation”.

.

Post Scriptum :
And,
by the way,
the “A” is there
for a reAson.

.

… ❤ … ….

.

STOP using the word ,,paidophiles,, for ,,child rapists - molesters,,. ,,PAEDOphilia,, does NOT mean ,,a bad thing,, as IS ,,child rape - molestation,,. orange

“Research shows …”

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
.
“Research shows …”,
“Research shows …”,
“Research shows …”
over and over and over
… !!! …
 
“North~Western
(white supremacy, male
superiority) gaze”,
 
~ “what is”
obsolete and called
patriarchy’s
“old paradigm” ~
 
spent its life,
 
“annihiliating Nature”
to
“determine the box”,
 
“denying Nature”
to
“think outside the box”
 
and,
(at its final demise)
 
«construct the “Natural”»
 
to
 
“hang on to the box”
 
.
 
Good Luck.
 
.
 
… ❤ … ….
 
.

Nikola Tesla - on ENergy of the grandeur of Nature

BEyond “insanity”

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
.
towards
a world without
… “capitalism”
[ the “i” in capitals ]
… “racism”
[ having “no time” ]
 
.
 
… ❤ … ….
 
.

“Harder, Better, Faster, Stronger” by Daft Punk covered by Pomplamoose

.

Albert Einstein - INSANITY--doing the same thing over and over again and expecting different results.

2020.02.17 ~ opened up my eyes

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
.
~ 10:01 ~
 
Opened up my eyes
and “heard” … “i saw the sign”
by
“Ace of Base”
(1993)
 
.
 
[ Tarot card “Ace of Rods” or “Ace of Wands” ]
 
.
 
Also,
during my “sleep strolling”
 
… “saw” …
 
«… ὁ κήρυκας …»
with
the “cock” … “logo” .
 
[ “calling out” … “heralding dawn” ]
 
.
 
Also,
the “word”
 
(literally,
in fairly large
BLOCK letters)
 
«… π ο λ ῦ …»
 
( and not “πολύ”,
as it is “supposed” to
be spelled )
 
[ Ancient Ellenic : «… πάνυ …»
applying > for “over much” ]
 
.
 
And so,
 
“here” it is,
… in a “more
recent”,”longer”,
“Ultimix” version …
 
.
 
Grateful & Great~Full
 
ale3iA
 
.
 
… ❤ … ….
 
.
 
~
 
*
 
i saw the sign
(rapaah rououhh, yeah)
 
i saw the sign
 
*
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
 
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
*
 
 
i got a new life
You would hardly recognize me
i’m so glad
How could a person
like me, care for you
 
Why do i bother
When you’re not
the one for me
( Ooooo )
is enough, “enough”
 
*
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
Life is demanding
without … “understanding”
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
( But, where do “you” belong ?!? )
*
 
i saw the sign
 
 
Under the pale moon
For so many years
i’ve wondered who you are
How can a person
like you, bring me joy
 
Under the pale moon
Where i see a lot of stars
( Ooooo )
is enough, “enough”
 
*
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
Life is demanding
without … “understanding”
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
*
 
… i saw the sign …
 
i saw the sign
 
( Oh, oh, oh, oh )
 
*
 
i saw the sign
and it opened up my mind
And, i am happy now
living without you
i’ve left you,
( ooohh ooh ooohh )
 
*
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
 
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
( But, where do “you” belong ?!? )
 
*
 
( Oooohhh Ooohh Oooohh )
 
 
.
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
Life is demanding
without … “understanding”
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
*
 
i saw the sign
 
*
 
i saw the sign
And it opened up my eyes
i saw the sign
 
*
 
~
 
.
 
 
.
[ ~ 12:52 ~ ]

.

[ word~press 01:31 ]

.

[ adding depiction 02:12 ]

ACE OF RODS or WANDS - minor arcana tarot card

Make “it” part of “the dance”

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
.
“You” know “am”
 
LOVING
 
to
 
… “DANCE” …!
 
.
 
Watch out … “chairy” person
on … “the move” …!
 
… ❤ ^_^ ❤ … ….
 
.
 

«Paedophilia» is not a “bad word”

. . .

Dearest “i am” of “You”

,
“paedophilia”
literally means
: “loving children”.

.

It is part of a great

“list of words”

s p e c i f i c a l l y

abused

and misappropriated,

including other examples

such as :

“crisis”,
“economy”
“narcissist”
“theocratic”
“energy”
“monarchy”
“austerity”
“probelm”
“cyber”
“school”
“critic”
“politics”
“anarchy”
“psychology”
“category”
“erotic”
“democracy”
“technology”
“aristocracy”
etc., etc., etc. .

.

… ❤ … ….

.

STOP using the word ,,paidophiles,, for ,,child rapists - molesters,,. ,,PAEDOphilia,, does NOT mean ,,a bad thing,, as IS ,,child rape - molestation,,. black

About “life or, death” symbols

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
.
The “symbol”
of
“roman emperors”
over
“life or death”
towards
other
“i am”
BEings
 
(particularly of
a hand
at the end of
a “male suit”)
 
… am finding …
 
to be
 
“one”
of the greatest
imperatives
 
towards
 
“diconstructing untruth”
 
and, obviously,
 
#disMANtlingEMPIRES
 
.
 
… ❤ … ….
 
.

Adyashanti - Enlightment is a destructive process. It has nothing to do with becoming better or being happier. It is the crumbling away of untruth...
i Am ALETHINE - Re-membering ΑΛΗΘΕΙΑ - deprivtive ,,a,, + ΛΗΘΗ - that which cannot pass to oblivion = TRUTH . blue

“Racism” is

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
.
“Racism”
is having “no time” to
«be still».
 
.
 
Contemplate
the “cosmopolitan” living,
when taking into
consideration :
 
«…
Doing nothing
is better than
being busy doing
nothing
…»
~ Lao Tzu
 
.
 
… ❤ … ….
 
.

Lao Tzu - Doing nothing is better than being busy doing nothing.

On “big headed” moronic tandrums , #rspCEass6728

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
.
There is no “theory”
in “Nature” and its “practice”.
 
Only the arrogant “minds”
of human BEings,
“think”
anything
(particularly “solutions”)
can be “theorised” …!
 
.
 
WE are human BEings
 
.
 
And,
 
WE are NOT our “minds”
 
.
 
… ❤ … ….
 
.

nature is trying very hard

About “revelations of studies” , #apophthegm1344

. . .
Dearest “i am” of “You”
.
Honestly !
Am so entertained
by all the
North-Western
(“white supremacy
male superiority” gaze)
… “studies”
that keep “showing up”
with “revelations”
of
“how bread is made”.
.
… ❤ ^_^ ❤ … ….

.

Upton Sinclair - It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it.

About … “Parenting” , #apophthegm0103

. . .

Dearest “i am” of “You”

.

What “parenting” IS …

… is NOT “biology”.

.

“Begetting” is “biology”.

“Parenting” is NOT “begetting”.

.

“Parenting”

is

“agriculture”

and

“gardening”

.

Be~Cause,

it is ΑΛΗΘΕΙΑ

[ Ellenic word “ΑΛΗΘΕΙΑ”
> “α” στερητικό + λῆθη
~ “a” steritiko + lethe (lithi, lethi)
> deprivative “a” + oblivion
~ “that which cannot pass to oblivion”
= TRUTH ]

.

As well as

“Agriculture”
&
“Gardening”
IS
“parenting”
… !!! …

.

… ….

.

BeCause ,,parenting,, is ,,agriculture,, and ,,gardening,, . piece of paper

“Capitalism” is

. . .

Dearest “i am” of “You”

.
“Capitalism”
is having
the «i» in capital.

.

Contemplate
the English language
when taking into
consideration :

«…
Language
is
the House of
the Truth
of
BEing
…»
~ Martin Heidegger

.

… ❤ … ….

.

Capitalism is having the ,,i,, in capital. Contemplate the English language when taking into consideration . . ,,Language is the house of the Truth of BEing,,-Martin Heidegger . red

Λαθράνθρωπος/οι και Λαθρανθρωπία ~ Lathranthrope/s, and Lathranthropia

“Λαθράνθρωπος, οι
= ἂνθρωπος/οι, που λαθραῖα συν~κατα~λέγονται
στο εἲδος των ἀνθρῶπων

~

Lathranthrope, Lathranthropes
= the person or persons that get smuggled into
being included within the Human species

neology by Ale3ia”

Ale3ia

Read more quotes from Ale3ia

.

That quote has been saved.
Share this quote:

Twitter icon
You shared this quote

.

~ Το Kὺμα … ~ The Wave … ~

 

<< . . .

Το Κῦμα που φτάνει στην Ἀκτῆ δεν κοιτάει ποια χῶρα εἶναι.

~

The Wave that reaches the shore does not inspect which country it is.

. . . >>

~ Ale3ia Penteleόn de aRcturi

 

waves-crashing-on-seaside-s-gentle-shore

“the lesser of two goods”

… does not exist as they cannot be better or lesser to each other

therefore,

it is ALL ways

alright or, alleft (< another “neolexia” < and another)

as it is ULTIMATELY of …

… ONE …

UNI~versal

A~lethia Armonia

 

{alethia [Hellenic ἀλήθεια] > deprivative ‘a’ + oblivion
that which cannot be forgotten > Truth}

{armonia > verb : [Hellenic ἐναρμονίζω] en + armonizo >
in=at=one + befitting > BEfitting in ONEness > Harmony}

… !!! …

.

 

1 golden mean of 3 in the 2

ΕΥγνωμόνοια

~ ΕΥγνωμόνοια ~

ρῆμα : εὐγνωμονοιῶ

{ ΕΥ + μετοχῆ γιγνώσκω + ὁμόνοια }

εὖ : καλῶς, καλά

γιγνώσκω :
: γνωρ-ί-ζω, καταλαβαίνω,
: θεωρῶ, κρίνω, διακρίνω, (τριακρίνω), ἀποφασ-ί-ζω, ψηφ-ί-ζω

ὁμόνοια : [θηλυκό μόνο στον ἐνικό]
: ἡ ταυτότητα ἀντιλήψεων και ἡ αἲσθηση της ἐνότητας άπό αὐτῆν
: εἰρηνική~φιλική συνύπαρξη στο πλαίσιο κοινῶν ἀρχῶν, συναινετική συνύπαρξη

 

(εἰρήνη : [θηλυκό μόνο στον ἐνικό]
: ἡ ἀπουσία πολέμου
:
οἱ σπονδές

εἲρω :
.α.
: συνδέω μεταξύ τους κομμάτια βάζοντας τα σε μία σειρά
: δένω κάτι κάπου
.β.
: μιλῶ, λέγω)

.

~

.

equivalent in English : Grateful & Great~Full

.