ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

.

.

.

.

 

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

 

,

the original «ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ»
“Lexarithmos”

which of~Course
Pythagoras was also “speaking” of

.

The Ellenic Alphabet
is according to the uniVersal
… «frequencies» …

and
each letter is the “sound”
of specific “frequency of meaning”


“adding”

(which in Ellenic is also
the verb for “utter”)

each letter next to each other
creates the “total” of the specific
“frequency addition”, which
is the “word”

[ Ellenic «ΛΕΞΗ» (“lexi”) ]
> “the specific ‘formula’ frequency”

.

With the “written word”,
came
the “geometry” (shape) of such
each “frequency”

Numbers in Ellenic
were thusly represented
in their “written formation”
with the alphabet letters

and, after “9”
it is
the combination of letters

For example :

“21” is «κα» ( káppa álpha )
and
“125” is «ρκε» ( ró káppa épsilon )

Which in its “higher form”
is “the language of the Divine”
«ΑΡΜΟΝΙΑ»
(“armonia”, “music”, “harmony” of the all )

.

The “Roman Empire”
“arrived” and misappropriated
the Ellenic civilization,

[ «ΕΛΛ» to mean «LIGHT» ]

in EVERY “thing”,

( first “PRINCIple
of imperialism”
:
the alteration of
“words”,
=>
thusly “names”,
=>
thusly … “meaning” )

and, thusly,

“Gods and Goddesses”

their “names and meaning”
were … “altered”

and,
subsequently

the names of
the “planets”

themselves

 

: 

ΗΛΙΟΣ ( Eélioς ~ sol , sun
-Anglophone the worst of imperialism:”son” association )  
~ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ( Apóllonas ~ God with Sun~Charriot
and of Music~Harmony,
MALE DIVINE ENERGY

ΕΡΜΗΣ ( Ermeés ~ mercury )
~ Winged God at ankles and helmet,
Messenger, Communication,
Mischief, “Crosser of Wires”

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ( Afrodítee , venus )
~ Goddess of Love and Beauty,
born out of the foams of the Mediterranean Sea
at South~Western shores of Cyprus,
referred to as “Cypridian” to mean “love~worthy”
FEMALE SACRED ENERGY

ΑΡΗΣ ( Árees ~ mars )
~ God of Pólemos, Action, Force~FullNess

ΔΙΑΣ ( Días ~ ΔΙΟΣ > Diós = of Días ~ jupiter )
~ the “throne” God of the Dodekátheon
( = twelve gods, 6 male + 6 female )
Plentiful, Manipulative, Revengeful,
the “Bolts of Lightning” are of his command

ΚΡΟΝΟΣ [ ΧΡΟΝΟΣ ] ( Krónos > Chrónos , saturn )
~ ΧΡΟΝΟΣ, the Ellenophone word for “Time”,
the “Old Timer”,
literally the “old paradigm throne God”,
devoured his children
so as NOT to be “dethroned”, as “predicted”,
with the exception of Días,
for whom his mother Réa,
gave Krónos a large stone to swallow

ΟΥΡΑΝΟΣ [ literally the Ellenic word for “sky” ] ( Ouranós , uranus ) 
~ the “Heavenly throne God”,
father of Krónos,
whom Krónos slaughtered to take his place,
Ouranós genitalia fell in the Mediterranean Sea
and from the “foam” (“afrós”), ΑΦΡΟΔΙΤΗ arose,
the Ellenophone words ΟΥΡΑΝΙΑ (the heavens, celestial)
and ΟΥΡΑΝΙ (one of the “names” for the colour “sky blue”),
derives ofCourse, from this “name”

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ( Poseidónas , neptune )
~ God of the Waters,
(Seas, Rivers, Springs, Oceans = usually
his daughters and sons),
“the second throne” ruling Water~World

ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ [ ΑΔΗΣ ]
( Ploútonas > Áthees -as “the” ~ pluto )
~ God of the UnderWorld, ΑΔΗΣ,
“the third throne”, of the “dead”,
“malfeasance” and of “shadows”,
was given ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (Persefónee)
as his bride,
but her mother ΔΗΜΗΤΡΑ (Theémeetra Demetra),
the Goddess of Agriculture,
went into unconsolidated lament, without being able
of «seeing» her daughter anymore,
and
NOTHING could grow ANYmore,
thusly
ΔΙΑΣ, made the “arrangement”
of having ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
with her mother for 6 months
in the “GROUND world”,
and
6 months in the “Under World”,
which is how
the Ellenophone “explained”
«the seasons» of
“Autumn and Winter” (ΔΗΜΗΤΡΑ is grieving),
and “Spring and Summer” (ΔΗΜΗΤΡΑ is joy~full)
also, interestingly enough
“ΠΛΟΥΤΟΣ” is
the Ellenophone word for “wealth”
as in “material wealth”

.

Through

the “manifestation of patriarchy”,

( the “devide & conquer”
via
“duality and separation” )

it established
the “old paradigm” of
… “EMPIRE” …

.

Which was “the time”
«Jesus» … “arrived”
to “spread the message”
of
«LOVE & LIGHT»

.

“THAT” message, also
was misappropriated
to establish more
… “EMPIRE” …

.

«History», kept being
REgurgitated
through
this “old paradigm”
of “patriarchy~EMPIRE”
to “reach”
… «OUR time» …

.

The balance of
… «ΘΕΟ~ΘΗΛΥ» …

( Theo~Thely > Divine Female )

The “re~emergence” of
… «ΚΥΠΡΙΔΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ»

( Cypridia Aphrodite )

.

Wished to “share” «this»
with you, Dearest, for
quite a long time now,
and
it IS the «time now»

.

ALL WAYS
~
“always”

.

Grateful & Great~Full

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

ale3iA ( penteleón de aRcturi ) 

.

.

ALIEN CRAFT - 11..11 COSMIC LAWS INSCRIBED ON ,,ROSWELL,, UFO - ΣΥΝΠΑΝΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΕΝ-ΤΕΚΑ ΠΡΟΣ ΕΝ-ΤΕΚΑ

~ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ~

 

ALIEN CRAFT - MIRROR IMAGE OF TRANSCRIBED GLYPHICS COMPARED TO I-BEAM IN PHOTO - ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ,,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,, ΣΤΟ UFO

the Ellenophone word for «FREEDOM»

.

.

further “reading” …

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09 

PILGRIMAGE ~ DIVINE THELY (FEMALE~NESS) ~ APHRODITE ~ , 2020.08.29 

#reCALLingTRUTH in Ellenophone , 2020.10.23 

“ETHOS~maker” , 2021.01.05 

the word “idiot”

“EMPIRE” (patriarchy) symbols . #SPQRi 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

LOGOS of Langue and of BEing , #353.032 

Old Paradigm : egopathic character, #11

*  etc., etc., etc. … …

.

.

.

the “head” through the “birth canal”, 2020.12.12

. . .
 
Dearest «i am» of “You”
 
,
the following may be
of interest :
 
~ EllenoPhone
 
ΦΩΝΗ (phone)
is the Ellenide word for “voice”
 
e.g.
ΜΕΓΑΦΩΝΟ (megaphone)
ΜΕΓΑ (big)
 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (microphone)
ΜΙΚΡΟ (small)
 
ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ (grammophone)
ΓΡΑΜΜΗ (line)
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (telephone)
ΤΗΛΕ (afar)
 
Since the establishment of
the “old paradigm”
through
accomplishing the concept
of “empire”
(mainly by the “Roman empire”)
the Ellenic civilization
(purposely wrongly known as “Greek”)
has been misappropriated,
into “false truths”.
 
This was principally done
through “the language” (Latin) ;
 
“language” is “frequency of
the ΛΟΓΟΣ ~ LOGOS”
 
ΛΟΓΟΣ in EllenoPhone
is
“the reason why”
“the INtentION”
“the utterance”.
 
By altering the “frequency”,
or rather,
altering “the concept”
of the “frequency”,
… “realities” alter.
 
TRUTH is NOT “reality”.
 
ΑΛΗΘΕΙΑ ( ALÉTHIA )
 
[ Ellenide word Α~ΛΗΘΕΙΑ
 
> “α” ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ + ΛΗΘΗ
 
> “α” steritiko + léthe, líthi
( e.g. “sterile” + “lethargia”, “lithium” )
 
> deprivative “a” + oblivion
 
“that which is not of oblivion”
 
= TRUTH ]
 
the Ellenide word for “Truth”,
is only with~in
the ΛΟΓΟΣ.
 
“See”, for example
the word “economy”.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
from
ΟΙΚΟΣ + ΝΟΜΟΣ
 
pronounced as
“eékos” and “nómos”
 
“home” + “law”
 
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” is a word
found in “religious texts”
as it is about
the “home laws”
“life”, in this “universal home”
finds HerSelf.
 
( i say “her” for “life”
beCause
in EllenoPhone
“ΖΩΗ”, pronounced “zoeé”
is “female”)
 
“See” how this word “economy”
alters “the reality” of our existance
by the “old paradigm”.
 
«EllenoPhone»
is NOT about
a “place” one is born
NOR is about
“biological hereditance”.
 
It is «Light Voice»
only
«the free»
may … “utter”.
 
Would love to ellaborate further
and continuously.
 
~ Dolores Cannon
 
“a reporter of lost knowledge”
 
particularly on
“The Three Waves of Volunteers”
 
.
 
~ Buckminster Fuller
 
“an architect of abundance”
 
.
 
Thank You
for Your … ΦΩΤΟΕΡΓΕΙΑ
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
σύνΠΑΝ
 
ALL WAYS
~
“always”
 
ΕΥγνωμόνοια
 
Grateful & Great~Full
 
.
 
… ( ❤ ) … ….
 
.
 
Post Scriptum :
i BElive the following is
quite … “interesting”, too !
 
… ❤ 😊 ❤ … ….
 
https://www.dailymotion.com/video/x2kvw8m

ΕΛΛηνόΦωνα “έδῶ” :

[ Σημείωση :
πάνω δεξιά της ὀθόνης στους “μοχλούς”,
ἐπιλογή “subtitles” και στεῖρα “Ἑλληνικά” ]

.
 
#DISmanTLINGempires
 
.
 
#reCALLingTRUTH
 
#REmemberLOVE
 
#createABUNDANCE
 
.


Healing of OUR ,,am,, has to take priority over the health of the ,,i,,. inspiraquotes.com

«ΔΗΛΟΣ» , 2020.11.03

~ Υ ~

<< …

Dearest «i am» of “You”

,
here follows a “poetic documentary”

( “my” own “favourite” … “ex~press~ion” …
of … “Visual Anthropology” … !!! … )

about a most SACRED of … “time~space”

… ΔΗΛΟΣ ( pronounced Theélos )

where the EllenoPhone word ~ verb
«ΔΗΛΩΝΕΙΝ»
( deelóneen – “to state” , “to declare” )

… is “uttered” as “vibrational frequency” …

.

Has been also the place that
got … “sacrileged” by … Pericles of Athens

( the ONLY ancient Athenian depicted
wearing a “military helmet” )

when he stole the “treasures”

kept at ΔΗΛΟΣ
by
ALL EllenoPhone “city~states”
as
… “safety measure” …
towards
“financing” the … “uphold away”
of
… “BAR~BAR~ous” tribes

( “bar bar” were the “sounds”
NON~EllenoPhone ~ “non~LightMindVoice” people
were “heard” to be making by the EllenoPhones )

of
“bar~bar~ous”
… “assaults” …
to the EllenoPhone “spaces” …!

EllenoPhone people were
NOT of … “empire”.

EllenoPhone people were
NOT about … “violent conquering” and “empire establishment”.

Pericles with the “military helmet” of Athens (!)
stole the treasures
of ALL the unified EllenoPhone peoples

and

… “financed” … the “Athenian” … “Golden Age”

as “we” have been … “taught” … “it”
by
the “modern” … “empire establishment”.

.

The following is

the Α~ΛΗΘΕΙΑ ( pronounced Aleéthia )

> “A” ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ + ΛΗΘΗ
> deprivative “α” + oblivion

“that which is not of oblivion”

= Truth

about

the «ΙΕΡΟ» sacred “Time~Space”
of
… ΔΗΛΟΣ …

.

σύνΠΑΝτα

ALL WAYS
~
“always”

.

Grateful & Great~Full

ΕΥγνωμόνοια

.

ale3iA

.

… ❤ … ….

.

https://www.youtube.com/watch?v=8nTyppBJVso

.
… >>
~ Rev. Dr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )

.

~ ῥευστο Υ ποίησις ~

.

#DISmanTLINGempires

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.

The Hymn to FREEDom , #aItBE00121

. : .
 
Dearest «i am» of “You”
 
,
~ Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ~
(O Ymnos eis thn Elephtheria
The Hymn to Freedom or to Liberty)
 
which is the “Anthem” of
the Ellenophone people !
 
:
 
The “National Anthem” of
what used to be
«Ellas»,
that has long past to oblivion,
 
“known”,
since before the 3rd
World Fascist War,
probably, more soon after
the 2nd World Fascist War
as
… “Greece” …
 
(and,
with no anthem
anymore,
 
other than :
 
“Deutchland, Deutchland ϋber alles”
 
that
 
the whole of “Europe”
 
under “Banking fascist POUNTA”
 
~ which became the substitution
of yesterday’s “military fascist jounta” ~
 
… “now … sings … near you” …)
 
AND,
 
ALSO
 
the “National Anthem” of

… «CYprus» …
 
… the “whore of the Mediterranean” …
 
(the “Greek Prime~Minsiter” Mitsotakis
the Senior, called “her”)
 
since
 
after
 
the “slaining of the «Divine Feminine»”
(namely «Aphrodite» ~heart~LOVE=BEAUTY)
 
AND
 
the “misappropriation of the «Divine Masculine»”
(namely «Apollon» ~mind~SUN=LIGHT)
 
by the first notion of “EMPIRE”
(namely “Roman” ~patriarchy~QUEST=CONQUER)
 
looooooooooong ago
and
maaaaaaaaany “times” after
 
and
 
more “recently” with
 
NATO’s “coup d’ etat”
July 15th, 1974
followed by
NATOs invasion of
July 20th, 1974 & August 14th, 1974
 
AND
the total elimination of «Her»
 
by the “3rd World Fascist War”
of
… “Bankers’ DeLight” …
 
:
 
Dearest «i am» of “You”
 
… enJOY … !!! …
 
:
 
beCAUSE,
 
there is … “no more” …
 
… !!! …
 
:
 
«…
i recognise You
from the horrid sharpness
of the sword (no “two~way”)
 
i recognise You
from the complexion,
aspect, view with which
(through) compulsive force
measures the Earth
 
From the sacred bones
of the Ellenes
that You have risen
 
And, as “in the BEginning …”
valiant (you shall rise)
 
AVE, oh ave, FREEDOM
…»
 
:
 
ALL WAYS
~
“always”
 
συνΠΑΝτα
 
:
 
ΕΥγνωμόνοια
 
Grateful & Great~Full
 
:
 
#disMANtlingEMPIRES
 
:
 
#reCALLingTRUTH
 
#REmemberLOVE
 
#createABUNDANCE
 
:
 
.

Khalil Gibran - love is the only freedom ...

Ὂταν φεῦγουν τα “σκηνικά”, #ΠΠ011ε

Paschalis Tsarouchas

18 hrs ·

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2017

Φίλες και φίλοι,
Προ μηνών, κουβεντιάζοντας με την αγαπημένη μου Ναταλία Ρασούλη, με αφορμή μια τρίωρη ραδιοφωνική εκπομπή του αείμνηστου πατέρα της Μανώλη Ρασούλη με τον συνθέτη, συνεργάτη και φίλο του Πέτρο Βαγιόπουλο, της είχα πει ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν επιχειρούσαμε να φτιάξουμε ένα θεατρικό δρώμενο βασισμένο στον εξαιρετικό τρίωρο διάλογο των δύο ανδρών. Το βρήκε ενδιαφέρον.
Περίπου ένα μήνα αργότερα, η Ναταλία μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι σκέφτεται ένα μεγάλο αφιέρωμα στον πατέρα της με κείμενα, τραγούδια, μεγάλη ορχήστρα μουσικών και πλειάδα ερμηνευτών.. Μου είπε ότι αυτό ήταν κάτι πολύ κοντινό σ’ εκείνο που της είχα προτείνει σε ανύποπτο χρόνο στο παρελθόν και με ρώτησε να θα επιθυμούσα να έχω τον ρόλο του αφηγητή – παρουσιαστή σε μια τέτοια εκδήλωση τιμής και μνήμης στο σπουδαίο μας στιχουργό – ποιητή – φιλόσοφο. Δέχτηκα αμέσως με μεγάλη χαρά και φυσικά ευχαρίστησα τη φίλη για την τιμή που μου έκανε με την συγκεκριμένη πρόταση.
Προχθές, 4 Απριλίου 2017, είδα με έκπληξη ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2017.
Ο θαυμασμός και η εκτίμησή μου στο έργο του Μανώλη Ρασούλη είναι δεδομένα.
Η αγάπη και η εκτίμησή μου για την Ναταλία, είναι δεδομένες επίσης.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στην παράσταση.
Ωστόσο,
το αξιακό μου σύστημα δεν μου επιτρέπει να συμμετάσχω σ’ ένα φεστιβάλ του οποίου ο κυρίαρχος προβληματισμός είναι το πώς θα βουλώσει τα στόματα των καλλιτεχνών που θα μπορούσαν ,ως όφειλαν απέναντι στην κοινωνία, να αρθρώσουν αντικαθεστωτικό λόγο, ανταμείβοντάς τους με την ψευδαίσθηση της «ασφάλειας» που δίνουν κάποια χρήματα ή η όποια «προβολή» γι’ αυτή τους τη σιωπή.
Τα χρήματα του φετινού φεστιβάλ (και είναι πάρα πολλά για την συγκυρία που ζει η πατρίδα) είναι ματωμένα λεφτά.
Ο ιδεολογικός προσανατολισμός του φετινού φεστιβάλ είναι προδοτικός και εκμαυλιστικός συνειδήσεων. Τάχα μου, όλα παν καλά.
Προσωπικά,
σεβόμενος και τιμώντας τη ρίζα μου, το παρελθόν μου, την μέχρι τώρα πορεία μου, τα παιδιά μου, τους συνανθρώπους μου, εκείνους τους 6.000 που έχασαν τη ζωή τους ξεπληρώνοντας μνημόνια, τους 500.000 νέους ανθρώπους που διώχθηκαν από την πατρίδα με στόχο ένα καλύτερο αύριο, τις εκατοντάδες χιλιάδες που επιβιώνουν σε συνθήκες κάτω του ορίου της φτώχειας, αρνούμαι να συμμετάσχω σ’ ένα τέτοιο στημένο πανηγύρι.
Έχουμε καιρό για πανηγύρια. Αφού ελευθερώσουμε την Πατρίδα.
Αθήνα, 6/4/2017
Πασχάλης Τσαρούχας – Παπατσαρούχας

Natalie Rassoulis A-Full Πασχάλη, μιας και γίνεται δημόσια η δήλωσή σου χωρίς να πεις τίποτα σε μένα, ποια ήταν η έκπληξή σου;; Σου είπα ότι ήταν για το Ηρώδειο και δέχτηκες με χαρά. Επιπλέον, ο τρόπος στησίματος ο οποίος πρότεινες, είχε ήδη συζητηθεί από εμένα και τους συνεργάτες μου πιο πριν και στο είπα ότι είχαμε την ίδια ιδέα. Δεν καταλαβαίνω το ποστ σου. Και σίγουρα δεν ήταν ο τρόπος και η συναυλία για να κάνεις τέτοιου είδους δήλωση. Η λέξη “Ηρώδειο” υπάρχει στο μήνυμα που σου έστειλα και το ότι δέχτηκες επίσης. Λυπάμαι πολύ. Μα πάρα πολύ.
Like · 1 · 17 hrs · Edited

Paschalis Papatsarouchas
Paschalis Papatsarouchas Δεν σε κατηγορησα για κάτι καλό μου. Αντιθέτως όπως βλέπεις. Δεν ήξερα ότι ήταν για το φεστιβάλ. Κι εγώ λυπάμαι που το χάνω. Ήταν σημαντικό για μένα.
Like · 1 · 17 hrs

Natalie Rassoulis A-Full
Natalie Rassoulis A-Full Πώς δεν το ήξερες; Σου είπα “Ηρώδειο”. Αυτά μεταξύ “φίλων” γίνονται με άλλο τρόπο. Όχι έτσι.
Like · 1 · 17 hrs · Edited

Paschalis Papatsarouchas
Paschalis Papatsarouchas Δεν θέλω να το πάμε μακριά από εδώ Ναταλία. Υπάρχει και άλλο Ηρώδειο όμως από αυτό του φεστιβάλ.
Like · 1 · 17 hrs

Constantinos Stefanis Afull
Constantinos Stefanis Afull Πασχάλη όπως και να έχει δεν ανακοινώνονται ετσι αυτα!
Like · 1 · 17 hrs

Constantinos Stefanis Afull
Constantinos Stefanis Afull και το “πανηγύρι” ποιό είναι ακριβώς; το αφιέρωμα στον Μανώλη Ρασούλη; πανηγύρι και όχι πολιτισμός?
Like · 1 · 17 hrs

Natalie Rassoulis A-Full
Natalie Rassoulis A-Full Και γιατί δεν ρώτησες πρώτα ποιος κάνει την παραγωγή Πασχάλη αφού υπάρχει κι άλλο Ηρώδειο; Πολιτική και χαρακτηρισμό “πανηγύρι” στην πλάτη του πατέρα μου δεν ανέχομαι. Έπρεπε αλλιώς να το χειριστείς. Όχι να συνδέονται αυτή τη στιγμή αυτές οι δύο συγκυρίες μαζί. Συγνώμη που σε προσκάλεσα με τόση αγάπη σε τέτοιο “πανηγύρι”. Λάθος μου.

Natalie Rassoulis A-Full
Natalie Rassoulis A-Full Φίλιππε, οι “φίλοι” συζητούν εκτός Facebook. Δεν κάνουν δηλώσεις. Αυτά.
Like · 2 · 14 hrs · Edited
.
.
Posts

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2017

Φίλες και φίλοι,
Προ μηνών, κουβεντιάζοντας με αγαπημένη μου φίλη, με αφορμή μια τρίωρη ραδιοφωνική εκπομπή του αείμνηστου πατέρα της με συνθέτη, συνεργάτη και φίλο του, του οποίου ήταν καλεσμένος, της είχα πει ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν επιχειρούσαμε να φτιάξουμε ένα θεατρικό δρώμενο βασισμένο στον εξαιρετικό τρίωρο διάλογο των δύο ανδρών. Το βρήκε ενδιαφέρον.
Περίπου ένα μήνα αργότερα, η φίλη, μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι σκέφτεται ένα μεγάλο αφιέρωμα στον πατέρα της με κείμενα, τραγούδια, μεγάλη ορχήστρα μουσικών και πλειάδα ερμηνευτών στο Ηρώδειο. Μου είπε ότι αυτό ήταν κάτι πολύ κοντινό σ’ εκείνο που της είχα προτείνει σε ανύποπτο χρόνο στο παρελθόν και με ρώτησε να θα επιθυμούσα να έχω τον ρόλο του αφηγητή – παρουσιαστή σε μια τέτοια εκδήλωση τιμής και μνήμης στο σπουδαίο μας στιχουργό – ποιητή – φιλόσοφο. Δέχτηκα αμέσως με μεγάλη χαρά και φυσικά ευχαρίστησα τη φίλη για την τιμή που μου έκανε με την συγκεκριμένη πρόταση.
Προχθές, 4 Απριλίου 2017, είδα με έκπληξη ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2017, με ημερομηνία 9/7.
Ο θαυμασμός και η εκτίμησή μου στο έργο του σπουδαίου δημιουργού είναι δεδομένα.
Η αγάπη και η εκτίμησή μου για την φίλη μου, είναι δεδομένες επίσης.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στην παράσταση.
Ωστόσο,
το αξιακό μου σύστημα δεν μου επιτρέπει να συμμετάσχω σ’ ένα φεστιβάλ του οποίου ο κυρίαρχος προβληματισμός είναι το πώς θα βουλώσει τα στόματα των καλλιτεχνών που θα μπορούσαν ,ως όφειλαν απέναντι στην κοινωνία, να αρθρώσουν αντικαθεστωτικό λόγο, ανταμείβοντάς τους με την ψευδαίσθηση της «ασφάλειας» που δίνουν κάποια χρήματα ή η όποια «προβολή» γι’ αυτή τους τη σιωπή.
Τα χρήματα του φετινού φεστιβάλ (και είναι πάρα πολλά για την συγκυρία που ζει η πατρίδα) είναι ματωμένα λεφτά.
Ο ιδεολογικός προσανατολισμός του φετινού φεστιβάλ είναι προδοτικός και εκμαυλιστικός συνειδήσεων. Τάχα μου, όλα παν καλά.
Προσωπικά,
σεβόμενος και τιμώντας τη ρίζα μου, το παρελθόν μου, την μέχρι τώρα πορεία μου, τα παιδιά μου, τους συνανθρώπους μου, εκείνους τους 6.000 που έχασαν τη ζωή τους ξεπληρώνοντας μνημόνια, τους 500.000 νέους ανθρώπους που διώχθηκαν από την πατρίδα με στόχο ένα καλύτερο αύριο, τις εκατοντάδες χιλιάδες που επιβιώνουν σε συνθήκες κάτω του ορίου της φτώχειας, αρνούμαι να συμμετάσχω σ’ ένα τέτοιο στημένο πανηγύρι.
Έχουμε καιρό για πανηγύρια. Αφού ελευθερώσουμε την Πατρίδα.
Αθήνα, 6/4/2017
Πασχάλης Τσαρούχας – Παπατσαρούχας

Alexia Christodoulou

“Αὐτές” οἱ τοπο~θετῆσεις, εἶναι οἱ παλλικαρίσιες !!!

ΕΥχαριστῶ και ΕΥγνωμονοιῶ

Paschalis Tsarouchas

για την παρΟΥΣΙΑ Σου

και μέσῳ Ἐσένα

το σύνΠΑΝ

για το ἂπλωμα Φωτός .

Την Ἀ~λήθεια Μου Την Ἒχεις

Ale3ia

… ….

.

Natalie Rassoulis A-Full
Natalie Rassoulis A-FullΕσείς κοιτάξτε τα δικά σας και αφήστε τι αξίζω εγώ
Alexia Christodoulou
Alexia Christodoulou

Το τί “ἀξίζεις”, δεν με ἀφορᾶ.

ΚοιτάΖΩ τα “δικά Μου” … το τί
ἀξίζει ὁ ἙλληνόΦωνος πολιτισμός.

Και
ΕΥχαριστῶ και ΕΥγνωμονοιῶ
τον ΕΛΛΗΝΟφωνο πολιτισμό
του Πασχάλη Τσαροῦχα ~ Παπατσαροῦχα.

Τα “copyrights”
στο παλαιό παράδειγμα του κόσμου
του βασισμένου στη δυαδικότητα
και διαχωρισμό και,
πουλιοῦνται και ἐξαγοράζονται.

Στον κόσμο της παρά~δοσης
και της λαϊκῆς βιωματικῆς σοφίας,
της οἰκο~νομίας του συνΠΑΝτῶς,
του “δοῦναι και λαβεῖν”,
τα τραγούδια,
οἱ χοροί
και οἱ ῥῆσεις,
δεν ἒχουν
“idiotισμό” οὒτε και “εἰσητήριο”.

.
Το γνωρίΖΕΙΝ
εἶναι πια μεταξύ
ἀνθρῶπων και λαθρ~ανθρῶπων.

.
Ὃθεν,
ἀπαξιῶ να Σου δῶσω ἂλλη
ἀπό την ΕΝέργεια Μου.

Ale3ia

.

Alexia Christodoulou
Write a reply…
 
κωνσταντινος πεπονης
κωνσταντινος πεπονηςΣυγχαρητηρια κυριε πασχαλη τσαρουχα γιατι ο λογος σας ειναι συμβολαιο ηθους.σας θυμαμαι απο καποια γυρισματα που ειχα συμετασχει,κ σας ξερω ως αξιολογο ηθοποιο με ηθος κ συνεπεια.
.
Εἶχει “προλάβει” να σβῆσει σχόλιό της ὃπου της ἀπαντοῦσα καταλλῆλως
και ἐμφάνισε ἀνταπόκρισή της στην ἀπάντηση ἐκεῖνη, στο δικό μου ἀρχικό
για τον Πασχάλη, σχόλιο.
.