“… to awake …”

. . . 

… when “growing~up”
and
“tele~vision” 
[ «ΤΗΛΕ» ( “tele”)
Ellenophone for “afar” ]
was 
of some
«SENSE»

and,
«ENsense» …

.

.

.

.

New Zealand - Turn your face to the sun, and the shadows will fall behind you.

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

“… i n t e r m i s s i o n…”

. . .

.

0928am a very beesy DreamLand and what word do i use ... ,,intermission,, ... my mind is ,,bewildered,, & ,,discombobulated,, this morning ...

.

.

… the “hypnosis” of “old paradigm” …

.

… a more … «Truth~Full» paradigm …

.

.

“Show me … the way …”

. . .

~ You don’t have to move that Mountain ~

You don’t have to move that mountain
just help me, God, to climb it
You don’t have to move that stumblin’ block
just show me the way around it

.

we must climb a great, high mountain
to reach God‘s gracious free~dome
in ITs words you’ll find the street
if you will just BElive them

.

You don’t have to move that mountain
just help me, God, to climb it
You don’t have to move that stumblin’ block
just show me the way around it

.

well, the way is filled with hypos (hypocrites)
and sometimes, we may falter
you can have ITs grace, my friend
on your knees, down at the alter

.

You don’t have to move that mountain
just help me, God, to climb it
You don’t have to move that stumblin’ block
just show me the way around it

.

You don’t have to move that mountain
just help me, God, to climb it
You don’t have to move that stumblin’ block
just show me the way around it

.

You don’t have to move that mountain
just help me, God, to climb it
You don’t have to move that stumblin’ block
just show me the way around it

.

.

.

God to me it seems is a verb not a noun, proper or improper. quozio mountain

.

.

Pentimento

. . . 

«…
an alteration in a painting,
evidenced by traces of previous work,
showing that
the artist
has changed their … “mind”
as to
the composition
during
the process of painting
…» 

«…
the word
is Italian for
“repentance”,
from the verb
“pentirsi”,
meaning
“to repent”
…» 

.

.

Touched by an Angel - about ,,Pentimento,, ... to paint over the top of a painting - Italian for ,,repentance,,. with ,,here,, + ,,now,,

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

.

.

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

Nietzsche Friedrich - And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

.

«Feeling Good»
by
the uncompromisably
incomparable
… “Nina Simone” …

.

.

Reginald Vincent Holmes - ... the earth has its music for those who will listen .... ground flowery thorny detail

.

* «The Earthing Movie
: The Remarkable Science of Grounding» (2019)

“… a feature-length, documentary
based on
the viral short film
entitled ‘Down To Earth’,
that reveals
the scientific phenomenon
of
how we can heal our bodies
by
doing the simplest thing that
a person can do
… standing barefoot on the earth. …”

.
Relatively uncompromising Viewing Ηere …
.

.
YouTube totalitarian viewing here …
.

.

Kahlil Gibran - forget not ... the earth the wind

~ Khalil Gibran

.

«…
i BElive
that
in Nature
there is
no “versus”
…»
~ ale3iA ( penteleón de aRcturi )

.

.

nature is trying very hard

.

* “WildLife TakeOver
: How Animals Reclaimed Chernobyl” (2007)

.

.

Nature determinately, re-quires time-space. - Ἡ Φύσις καθ-οριστικά, ἐπ-ανακτᾶ το χρόνο-χῶρο. night lake forest starry sky

.

found in Dawn Of Peace .org‘s

odyseechannel

about how, it is NOT … “sensible”
to assume
“a book”
can just
“make itself”

*  « The Atheist Delusion » [ a clip ]

.
https://odysee.com/@dawnofpeace:5/The-Atheist-Delusion-(Clip):d

.

Valle.Girl Designs + Ramana Maharshi - God dwells in You as You ... XL

~ Ramana Maharshi «God Dwells in You as You» . [poster design by “grandiose sundrome” “Valle.Girl Designs”]

.

« Inner World, Outer Worlds »

is an excellent of “same~name”
four~part series ( 2012 )

approximately 20~30 minutes long, each

found in totalitarian YouTube channel
«Awaken The World Film»

by the Awaken The World Initiative

,

Best comprehensibly «seen», in the following “order”

:

( α )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ Beyond Thinking ~

( β )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Spiral ~

( γ )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Serpent and the Lotus ~

( δ )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ Akasha ~

.

R. Buckminster Fuller - God, to me, it seems, is a Verb not a noun, proper or improper. drop-in water

.

the UNcompromisable

R. Buckminster Fuller

known as … « The Poet of GeoMetry »

with his illustrious quote

«…
we are called
to be
the architects
of
OUR future
…»

has set, not only

a bright example
of … «dignified living BEingNess»

Are you spontaneously enthusiastic about everyone having everything you can have .QM . from CRITICAL PATH .1981.

taken from his book “CRITICAL PATH” (1981)

.

and, as he points out

:

“…
if anything, really, that has 
moved me, is «Love» 
…”

.

. ( on «MetaPhysical Gravity» particularly @17:54 ) .

.

Love is MetaPhysical Gravity it holds us and the uniVerse to-get-her . quozio moom in space

.

AND, even so

an ingenious arresting volume
of … «work» … !!! …

with “terms” as

« SpaceShip Earth »

.

.

the ENvisioning of GENIOUS “projects”

.

EveryOne is born a genious but the process of living de-geniuses them . quozio red flowers assortment vasearrangement

.

such as

the «Geodesic Dome»

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

. .

the «DymAxioN House» – late 1920’s
( “portable” and “affordable” )

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

. .

the «DymAxioN Car» – early 1930’s
( “3~wheeled car of the future” )

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

the «DymAxioN world map» – early 1940’s
( “one island in one ocean”,
“fluid geography”,
“folding into geodesic globe” )

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

among the many EnLightMents
Buckminster Fuller
«lived
to share» …

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

The prolific “conversation”
of
Buckminster Fuller
with
Werner Erhard

:

.

BBuckminster Fuller - I,m not trying to counsel any of You to do anything really special except dare to think. And to dare to go with the truth. And to dare to really love completely.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

Sometimes i think WE are ALONE. Sometimes i think we are NOT. In either case, the thought is staggering.

.

.

A preeminent figure
of the journey
towards
OUR «NEW» eARTh
is
… “Dolores Cannon” …

.

Dolores Cannon - We R moving in2 a New World and the old negativity will be left behind. Through the Law of -cause and effect, we can change the world, 1 person at a time.

.

Dolores Cannon’s work
has NOTHING to do with
… “prophecies”.

Quite the contrary,
her work has been on
… “reporting” …
the, what she called,
… “Lost Knowledge” …

that was
“given in messages”

through
her thousands
and thousands of clients,
all over the world,

through
her established technique
called
“Quantum Healing Hypnotic Technique”
also known as the abbreviated
version of … “QHHT”.

.

Dolores Canon
has been absolutely
… “instrumental” …
through her 17 or so, books
in
sharing this “Lost Knowledge”
and,
her “voice”
in conferences, all over the world,
along with “pioneering programmes”
such as the “Metaphysical Hour”,
a “beacon” of sorts
for … “the many” …
( of us with “humbler” … “out~wards” )

.

A significant “event”
that
… “indicated” to us all,
the “beginnings” of
unequivocal
… “out with the old” …
… «change» …
thrusting upon us all,

was
“the fire of Notre Dame”
on
“L’ ile de la Cité”, Paris
on the 15th of April, 2019

which

15th of April ( “time” )
was Dolores Cannon’s “avatar”
birthday

and

“NostraDamus” ( “space” )
one of her MOST crucial
works,
“COnVERSING”
with Nostradamus himself
in “interpreting”
his predictions.

.

Dolores Cannon’s work
is not only IMMENSE
in the pure “bulk” of it,
it is simply
… IMPLEMENTAL …
for
OUR Humanity’s
… «shift» … of evolution

particularly,
“The Three Waves of Volunteers”
in
“The Convoluted UniVerse”
series

.

Thusly,

not “just” …
someone you would
characterise
“with foresight”

or,
even worse

employ to “confirm”
… “one’s own insights” !

.

«INsights»

are NOT in “need”

of

“an other’s”

“all ready”,
“out there”,
“done all the work”,
“survived all the beating”,

… “confirmation” … ( !!! )

be~cause

… «INsights» …

are NOT a “selling”
… product …

that
need special
“marketing”
and “advertising”
gampits … like,

“watch this little bit
… for free …

BUT,

… if …
you are looking
for

the full … treatment

( as if ‘that’ is NOT “a given”
yet,
how else would
“gampits” … work ?!?
YET
these people “think”
of themselves as
“clever” or, worse
… “cleverer than” …
to keep on “doing”
their … “stratagems” )

… “PAY” … !!!

( as “if”
we aRe BORN
on eARTh
with or for
… “debt” ! )

.

«INsights»

are NOT about “DOings”

as

we are NOT human “DOings”

WE aRe Human «BEings»

and,

it is … «BEingNess»

that “shares” with “us”

and

… «SHARE ALIKE» …

is “what” it is “abOUT”

.

NOT … “persuasion”
NOT … “followers”
NOT … “marketings”
NOT … “success”

.

Simply … «inSIGHT~full»
… … … «BEingNess» … … …

.

Dolores Cannon-We,ll find tt thereR other Existance Planes,Dimensions,UniVerses sideBYside with ts 1. Once we remove T blinders tt impede our progress we,ll know weR only limitedBY our imaginations

.

i find the following, great
“introductions” or, “re~visitings”
of Dolores Cannon’s work

:

* “Dolores Cannon on
The Moore Show”
( never “mind” the … “sponcor messages” )

.

:

* “Metaphysical Hour
~ The Three Waves of Volunteers”
( after a caller is “responded” )

.

.

Dolores Cannon - The Awakening IS The Purpose ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

“For my ( own ) good …”

. . . 

~ “Για Το Καλό Μου” ~ 
{ “yia to kaló mou” } 
[ “For My ( own ) Good” ]

.

εἲδα ἓναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου 
{ eída énan kósmo na gkremízetae mprostá mou } 
[ i saw a world crumbling down in front of me ]

εἲδα να γίνεται γιαπί ἡ γειτονιά μου 
{ eída na yínetae yiapí ee yeitoniá mou } 
[ i saw (the) becoming of a construction site
(of) my neighourhood ]

“για το καλό μου” … 
{ yia to kaló mou } 
[ “for my (own) good” … ]

.

εἲδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα, κομμένα 
{ eída ta déntra pou skarfálona komména } 
[ i saw the trees i used to climb, cut (down) ]

σε φορτηγό τα ὀνειρά μου φορτωμένα 
{ se forteegó ta óneirá mou fortoména } 
[ upon a lorry (truck) my dreams loaded (laden) ]

“για το καλό μου” … 
{ yia to kaló mou } 
[ “for my (own) good” … ]

.

εἲδα το δάσκαλο να με κτυπάει με ζῆλο 
{ eída to tháskalo na me ktypáei me zeélo } 
[ i saw the teacher hitting me with “devotion” ]

εἲδα τα χέρια μου πρησμένα ἀπ’ το ξύλο
{ eída ta chéria mou preesména ap to xylo }
[ i saw my hands swollen from
(“wood”) “being beaten up” ]

εἲδα τα νεῦρα μου σιγά~σιγά να σπᾶνε 
{ eída ta néura mou sigá sigá na spáne } 
[ i saw my nerves slowly~slowly breaking ]

με “καλοσύνη” και “στοργῆ” να με κτυπᾶνε
{ me kalosynee kae storgeé na me ktypáne } 
[ with “kindness” and “affection”, being thrashed ]

.
.
“για το καλό μου” … “για το καλό μου” …
{ yia to kaló mou … yia to kaló mou }
[ “for my (own) good” … “for my (own) good”…

ὣσπου δεν ἂντεξε στο τέλος το μυαλό μου
{ óspou den ántexe sto télos to myaló mou }
[ until it did not (withstand) endure in the end,
my mind
]

πῆρε ἀνάποδες στροφές, “για το καλό μου”
{ peére anápodes strofés yia to kaló mou }
[ it (“took reverse turns”) flipped,
“for my (own) good”
]

και εἶμαι στο θάλαμο ἑννιά, “για το καλό μου” 
{ kae eímai sto thálamo enniá yia to kaló mou }
[ and i am in (compartment, chamber) room nine,
“for my (own) good” ]

στην ἠρεμία, για “να βρω τον ἐαυτό μου”
{ steén eeremía yia na vro ton eautó (eaftó) mou }
[ in placidness, to “find myself” ]
.
.

εἲδα να κόβουν τη μπουκιά, για τη μπουκιά μου
{ eída na kóvoun teé mpoukiá yia teé mpoukiá mou }
[ i saw (the) mouthful being cut, for my mouthful

ροῦχα να φτιάχνουν, ἀπ’ τα ροῦχα τα παλιά μου
{ roúha na ftiáchnoun ap ta roúha ta paliá mou }
[ clothes being made from my old clothes ]

“για το καλό μου” …
{ yia to kaló mou } 
[ “for my (own) good” …

.

εἲδα τη μάνα μου να κλαῖει ἀπελπισμένα
{ eída th mána mou na klaéei apelpisména }
[ i saw my mother crying desperately ]

εἲδα το γέρο μου να φεῦγει για τα ξένα
{ eída to yéro mou na feugei yia ta xéna }
[ i saw my old~man leaving for
(elsewhere, abroad) the overseas ]

“για το καλό μου” …
{ yia to kaló mou }
[ “for my (own) good ]

.

εἲδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα
{ eída tous phílous mou na skízontae yia ména } 
[ i saw my friends tearing themselves 
(sacrifice themselves) for me

εἲδα να θέλουν να ξεκόψω ἀπό σένα
{ eída na théloun na xekópso apo séna }
[ i saw (any “them”) (the) wanting of me 
to detach from you ]

εἲδα χαράματα να με τραβᾶν στο τμῆμα
{ eída harámata na me travoún sto tmeéma }
[ i saw (in) the small hours, being hurdled 
to the (“precinct”) police station

για να γλιτώσω το κελί, “να πω το ποίημα”
{ yia na glitóso to kelí na po to poíeema } 
[ (in order) for me to (evade) “dodge” the cell,  
to (“recite the poem”) “regurgitate the doctrine” ]

.
.
“για το καλό μου” … “για το καλό μου” …
{ yia to kaló mou … yia to kaló mou }
[ “for my (own) good” … “for my (own) good” …

ὣσπου δεν ἂντεξε στο τέλος το μυαλό μου
{ óspou den ántexe sto télos to myaló mou }
[ until it did not (withstand) endure in the end,
my mind
]

πῆρε ἀνάποδες στροφές, για το καλό μου
{ peére anápodes strofés yia to kaló mou }
[ it (“took reverse turns”) flipped,
“for my (own) good”
]

και εἶμαι στο θάλαμο ἑννιά, για το καλό μου 
{ kae eímai sto thálamo enniá yia to kaló mou }
[ and i am in (compartment, chamber) room nine,
“for my (own) good” ]

στην ἠρεμία, μῆπως “βρω τον ἐαυτό μου”
{ steén eeremía yia na vro ton eautó (eaftó) mou }
[ in placidness, to perhaps “find myself” ]
.
.
“για το καλό μου” … “για το καλό μου” …
{ yia to kaló mou yia to kaló mou }
[ “for my (own) good” … “for my (own) good” … ]

ἒχει μουδιάσει το κορμί και το μυαλό μου
{ éhei moudiásei to kormí kai to myaló mou }
[ (they) have (become) numbed, (both) 
my body and my mind ]

ἐνέσεις, χάπια, ἡλεκτροσόκ, “για το καλό μου”
{ enéseis hápia elektrosók yia to kaló mou }
[ injections, pills, electroshock,
“for my (own) good” ]

σήμερα πήρανε νεκρό τον διπλανό μου
{ seémera peérane nekro ton diplanó mou }
[ today they took (“dead”) the “guy next~door”
to me, dead

ἐνῶ παλεῦω για “να βρω τον ἐαυτό μου”
{ enó palévo yia na vró ton eauto (eaftó) mou }
[ while am struggling to “find myself” ]

.

… κι ἒχω κρυμμένο το σουγιά, “για το καλό μου” !…
{ ki ého krymméno to souyiá yia to kaló mou } 
[ and i have hidden (it is concealed) the jack knife,
“for my (own) good” !… ]  

.

 

.

.

,,FREE~DOME,, is the only ,,way,, to ,,life,,. inspiraquote white

.

.

“Could it be magic …”

. . .

.

made it through another day and more alleviated another night - through a life long open-heart surgery - tired, thankful, be gentle with me in DreamLand

.
.

.

.

“… take or leave it ? … or, …”

. . . 

.

no there is not always a suicide note with an attempt, and ... - the shorter version

.
.

~ Suicide is PainLess ~ 

through early morning fog i see
visions of the things to be
the pains that are withheld for me
i realise and i can see

.

that suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it 
if i please

.

the game of life is hard to play
i’m gonna lose it anyway
the losing card i’ll someday lay
so this is all i have to say …

.

suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it
if i please …

.

the sword of time will pierce our skins
it doesn’t hurt when it begins
but, as it works its way on in
the pain grows stronger
watch it grin …

.

suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it
if i please …

.

a brave man once requested me
to answer questions that are key
“is it to be or not to be ?”
and i replied, “oh, why ask me ?”

.

suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it
if i please …

and you can do the same thing
if you please …

.

.

.

“You have to trust … Humanity”

. . . 

«…
i guess, waking up
after having been in Spain for six months
in the mountains …
… with few people.

It was kind of solitary.

And, it was April, and
i had to walk in the morning …
… around the mountains.

And, Spring just kicked in.

It was definitely nature-inspired.

On a more personal level.

It’s about when you have been too stubborn
about giving love
to one particular direction …
… you expect it back… 

And, kind of realising that
it’s up to you what you give,
but
it’s not up to you
what you are given and where from.
…» 
~ Bjork ( bjork.com webchat, June 2000 )

.

~ All is full of Love ~ 

You’ll be given Love
You’ll be taken Care of
You’ll be given Love
You have to Trust it

.

maybe not from the sources 
you have poured yours 
maybe not from the directions
you are staring at 

.

( trust ) twist your head around
it’s all around you

All is full of Love
All around You

.

( All is full of Love )
you just ain’t receiving
( All is full of Love )
your phone is off the hook 
( All is full of Love ) 
your doors are shut 
( All is full of Love ) 
{{{ andpeveninletdown }}}  
( All is full of Love ) 

All is full of Love 
( All is full of Love )
All is full of Love 
( All is full of Love )
All … 
( All is full of Love )
All is full of Love 

( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love ) 
( All is full of Love )
( All is full of Love ) 
( All is full of Love ) 
( All is full of Love )
( All is full of Love ) 
( All is full of Love )
( All is full of Love )

.
.

https://www.bitchute.com/video/TK9rKdZjcHwN/ 

.
.

.

.

«… the bodies join  t o g e t h e r
of
souls that are  u n i t e d …» 

[ from «~ The Hour~Glass Figure» ]

.

Noetis-Μέσα ἒρωτα ὑπάρχει ὑπόσχεση,ἀγάπη-ἀλήθεια.Within eros exists-promise,love-truth

.

.

“Some People …”

. . .

~ Some People ~

some people they tease one another
take pride in themselves
keeping “the other” one, down
well, i’m not like that atall

some people they hurt one another
they love to see
“hurt” in “the other” one’s, eyes
well, i’m not like that atall

.

some people are born for each other
they love to walk
holding «the other» one’s, hand
they always understand …

some people cry
some people know «why» ( «Υ» )

.

some people they use one another
so aimlessly
not like “lovers” do
well, i’m not like that atall

some people they long for each other
they love to talk
holding «the other» one’s, hand
they allways understand …

some people cry
some people know «why» ( «Y» )

.

with a word unspoken
with a voice unheard

when a thought is broken
by a tender word

when a heart is moved
when a heart is thrown

the silence tells you
you’re not alone

.

some people are born for each other
they love to walk
holding «the other» one’s, hand
they allways understand

some people cry
some people know «why» ( «Υ» )

.

some people

.

( some people are born for each other )
we love to walk
holding «the other» one

( some people they long for each other )
they love to talk
holding «the other» one

( some people are born for each other )
they love to walk
holding «the other» one

holding «the other» one

holding … each other …

.

.

.

Rainer Maria Rilke - For One Human BEing to Love Another

.

.

few “samples” of … “TRUTH being Uttered”

. . .

from : lawyer Dr. Reiner Fuellmich “Telegram”
* https://t.me/ReinerFuellmichEnglish

.

“… This is Amandha Vollmer.
Amandha eloquently puts a positive spin
to our present day NWO trials and tribulations, and
shoves it all back into the globalists’ faces. …”
( from “bitchute.com” channel
: “Banned YouTube Videos”
uploaded on 2021.10.09 )

.

… and,

.

A Nun Speaks Plainly on the Great Reset
at :  Corona Investigative Committee

.

.

“… tomorrow stationed direct …”

. . .

.

it feels like this is going to be another depressing day ... ,,mother,, made sure ...

.

.

.

.

( … by “the way” …
“tomorrow” …
both
«Mercury ~ Ermés» 
and
«Jupiter ~ Días»
are, between hours from
each other,
to be
… “stationed direct” … )

.

.

watching … “Framing Britney Spears” (2021)

. . .

… and, “thinking” of a «Light~Full One» of “my life” …

.

.

.

Ani DiFranco - Patriarchy = the elephant in the room ...

.

.

The … “flower” … r~evolution …!

. . .

.

I,m not upset that You lied to me, I,m upset that from now on I can,t believe You any more

.

yes, “my path” is “leading” away from you …

.

she asked me to trust her about him - THIS what she has done with My TRUST - i am TRULY=3 of swords - wish could let go of ,,her betrayal,,

.

.

.

“… two steps back …”   

.

.

The … “anyWhere” “everyTime” … power

. . .

.

actUally ,,here,, it is in the power of 2 - 3D=cubic sense - evolving to POWER OF 3 - 5D -spiral- = conic ENsense = volume .QM

.

.

.

.

( by “the way” … has “time” … lapsed
where you are “at” … ?

it seems so “here” … it went “3 hours backwards”
just as it was about … to be … 02:22p.m. …

it “went” to … 11:22a.m. …

and, i had “awoken” AT 11:22a.m.
in the morning, a few hours BEfore … ! … )

.

.

The in … “here” “now” … force

. . . 

[…] 

i woke~up in
“a pool of blood” … 

( or, “so” it would read, if 
this was a “crime~death” 
“mystery” writing, 
and not a « life ~ assent »
mystery «writing» …! )

… well, ἡ ἒνμηνος ῥύση “closer”
towards this « ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ » 
in “Κριός”, has
ALL the  “c h a r a c t e r i s t i c s”
of “such” a … “torrent” …! 

menstruation - is there a more prolific patriarchical-patriarchal misogyny predisposition wording of the Anglophone culture.QM- yes- trans woman .

.

.

~ Woman is The Nigger of The World ~ 

woman is the nigger of the world 
yes she is …
… think about it

woman is the nigger of the world
think about it …
… do something about it

.

we make her paint her face
and dance

if she won’t be slave, we say
that she don’t love us

if she’s real, we say
she’s trying to be “a man”

while putting her down we pretend
that she is above us

.

woman is the nigger of the world
yes she is …
if you don’t BElive me take a
look at “the one” you’re with 

woman is the slaves of the slaves
ah yeah …
… better scream about it, yeah

.

we make her bear and
raise our children

and then, we leave her flat for
being a fat old mother hen

we tell her “home”
is the only place she should be

then we complain that she’s too
unworldly to be our friend

.

woman is the nigger of the world
yes she is …
if you don’t BElive me take a
look at “the one” you’re with

woman is the slaves of the slaves
yeah …

alright … “hit it” …

.

we insult her everyday on TV

and wonder why she has no guts
or, confidence

when she’s young
we kill her will to be free

while telling her not to be so smart
we put her down for being so dumb

.

oh, well, woman
is the nigger of he world
yes she is …
if you don’t BElive me take a
look at “the one” you’re with

woman is the slaves to the slaves
yes she is …
if you BElive me
“You” better scream about it

.

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

.

.

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

“… two steps back …”

. . .

.

she asked me to trust her about him - THIS what she has done with My TRUST - TRULY=3 of swords - wish could let go of ,,her betrayal,,

.

.

.

“Anthesis …” …!…

. . .

ΕΥγνωμόνοια …

Grateful & Great~Full

ΕΥχαριστῶ ! …

God ! … Thank You ! …

am so “moved” …

what an amazing « l i f e »
you
have granted me …

Ω ! … ΘΕΙΟ ! …

” i ”  love  “you” so ! …

ΕΥχαριστῶ …

.

.

… to be … « p l a y i n g » … SYNchronically …

.

.

.

First you wake up to your Light, Then you wake up to your Shadow, And finally you wake up to Your Self.

.

.

“Odd Scales …” …!…

. . .

~ Μονά~Ζυγά ~
{ moná zygá }
[ “odd scales” ]

μονά ζυγά φίλε, μονά ζυγά φίλε 
{ moná zygá phíle, moná zygá phíle } 
[ odd scales friend, odd scales friend ]
ὃλα τα θες δικά Σου 
{ óla ta thes diká sou }
[ all, you want for yourself
και νά `μαι ἐγῶ πίσω ἀπ’ τον ἀρχηγό
{ kae ná ‘mae píso ap’ ton archigó }
[ and, for me to be behind the leader ]
πίσω πάντα ἀπό τη σκιά Σου
{ píso pánta apó tea skiá sou } 
[ behind, always, of your shadow ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” for (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó } 
[ no one (would) i want (as) leader ]

.

διαταγές φίλε, διαταγές φίλε 
{ diatayes phíle, diatayes phíle }
[ orders friend, orders friend
δίνε στον ἐαυτό Σου 
{ díne ston é~auto sou } 
[ give (only) to YourSelf
γιατί ἐγῶ θέλω, νά `μαι ἐγῶ θέλω 
{ yiatí egó thélo ná ‘mai egó thélo } 
[ beCause i want, to be i want
νά `μαι ὁ ΣύνΤροφός Σου
{ ná ‘mae ó synTrofós sou } 
[ to be your companion ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” in (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó }  
[ no one (would) i want (as) leader ]

.

ἂν δεν μπορεῖς φίλε, ἂν δεν μπορεῖς φίλε
{ an den mporeís phíle, an den mporeís phíle }
[ if you cannot friend, if you cannot friend ]
λίγο μυαλό να βάλεις
{ lígo myaló na váleis }
[ a little gumption to proffer ]
θα φύγω ἐγῶ φίλε, θα φύγω ἐγῶ φίλε
{ tha fygo egó phíle, tha fygo egó phíle }
[ i will leave friend, i will leave friend
διόλου μην ἀμφιβάλλεις 
{ diólou meen amphiVáleis }
[ not atall (do not you) doubt ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” in (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó }  
[ no one (would) i want (as) leader ]

.

μονά ζυγά φίλε, μονά ζυγά φίλε 
{ moná zygá phíle, moná zygá phíle } 
[ odd scales friend, odd scales friend ]
ὃλα τα θες δικά Σου 
{ óla ta thes diká sou }
[ all, you want for yourself
και νά `μαι ἐγῶ πίσω ἀπ’ τον ἀρχηγό
{ kae ná ‘mae píso ap’ ton archigó }
[ and, for me to be behind the leader ]
πίσω πάντα ἀπό τη σκιά Σου
{ píso pánta apó tea skiá sou } 
[ behind, always, of your shadow ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” in (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
[ to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó }  
[ no one (would) i want (as) leader ]

μονά ζυγά φίλε, μονά ζυγά φίλε 
{ moná zygá phíle, moná zygá phíle } 
[ odd scales friend, odd scales friend ]
ὃλα τα θες δικά Σου 
{ óla ta thes diká sou }
[ all, you want for yourself
και νά `μαι ἐγῶ πίσω ἀπ’ τον ἀρχηγό
{ kae ná ‘mae píso ap’ ton archigó }
[ and, for me to be behind the leader ]
πίσω πάντα ἀπό τη σκιά Σου
{ píso pánta apó tea skiá sou } 
[ behind, always, of your shadow ]

μονά~ζυγά μονά~ζυγά 
{ moná-zygá, moná-zygá } 
[ odd scales, odd scales ]
μονά~ζυγά, δικά Σου
{ moná-zygá, diká sou }
[ odd scales, (all) for you ]

.
.

.

.

.

“ἘξΟΝτωση …” , 2009.06.04

. . .

<< . . .

Ἐξόντωση

Η αλήθεια είναι πως, είναι τόσο αηδιαστικές !

Και, ό,τι έχουν αγγίξει, το έχουν σπιλώσει …

Τίποτα δεν υπάρχει για επανόρθωση.

Μου προκαλούν εμετό, κι απ’ τις στριγγλιές

έχω βραχνιάσει.

Δεν έχασα τη λαλιά μου, όμως.

Είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΕΡΗ

η φωνή μου

και, ΜΙΛΑΕΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ

. . .

Ναι, η “ατελείωτη” ΕΙΜΑΙ

ούτε πρόκειται να καταναλωθώ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΧΑΝΟΜΑΙ

ΔΕΝ ΧΑΝΟΜΑΙ

ΟΧΙ, ΔΕΝ ΧΑΝΟΜΑΙ

ΣΤΕΚΟΜΑΙ

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ !

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ

“ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΑΣ !”

ΟΧΙ ! ΜΕΓΑΛΩΣΑ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΩ

ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ !

ΜΕΣΑ Σ’ ΕΝΑ ΠΑΡΟΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟ !

ΣΥΝ-ΕΧΕΙΑ

να συγκρατιέται από ένα Παρελθόν

να απλώνεται να φτάσει ένα Μέλλον

ΕΝΑ ΠΑΡΟΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟ

Και, ΕΙΝΑΙ εντάξει.

Επειδή

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ !

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ !

Και, ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ !

ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ !

ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΩ !

ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΕΜΑΙ !

Το ‘Όχι” και το “Ναι”

μέσ’ στα χέρια μου

ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΩ πια

να τα χειριστώ

ΕΔΩ

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ

ΣΤΗΝ ΕΥ-ΤΥΧΙΑ ΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΥ-ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ

ΕΥ-ΧΑΡΙΣΤΩ !!!

ΜΕ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ, ΧΑΜΟΓΕΛΩ

. . . >>

( 4η Ἰουνίου, 2009 @09:32 )

.

.

.

.

.

.

“Σκιά~ΖΩ …” , 2011.04.23

. . .

<< . . .

Σκιά~ζω

| υπο τη σκιά της αγάκτησης |

.

χωρίς τελείες εκ-θεση-ά-ζω
τα εξής, παρ-ουσιά-ζω

Ξέρω πια πως, Εσέ α-περί-γραπτα
τρομά-ζω

όσο και να προς-παθώ
την αγάκτηση
με την οποία ανα-τράφηκες
φαίνεται,
δε σκιά-ζω

Ειρωνικό δεν είναι με το ίδιο ρήμα
από τη μιά,
να πασκί-ζω να κατα-φέρω
να δια-ταράξω την σιχαμερή “ομαλότητα”
που έμαθε το Είναι σου να
“είναι”
και, από
την άλλη το ίδιο
ρήμα, “σκιά-ζω”
τρομά-ζω, να σημαίνει
και αυτό καθ’ αυτό να
Σου εν-δυσ-αισθαντικώ !

Με διαπληκτί-ζεις
όταν ασθενώ
η έσχατη απειλή
που δεν παρα-δέχεσαι
και που δεν βρίσκω τρόπο να
αντι-απο-τινάξω

Με δια-λύει
με σπαραποεί

.

* αγάκτηση : το συναίσθημα κτήσης που ένα άτομο τρέφει
σε σχέση με μια άλλη ύπαρξη, το οποίο συναίσθημα κτήσης όμως,
αντιλαμβάνεται και δικαιολωγεί ως, αγάπη

* εν-δυσ-αισθαντικώ : το να εισαγάγω σε μια ύπαρξη
την πρόκληση δυσάρεστων συναισθημάτων

.
. . . >>

( 23η Ἀπριλίου, 2011 )

.

.

.

.

First you wake up to your Light, Then you wake up to your Shadow, And finally you wake up to Your Self.

.

.

“Ἀπο~κλήρωση …” , 2010.11.24

. . . 

<< . . .

Αποκλήρωση


.
.

Το “μήνυμα” που … “γράφτηκε”… 

: 

«…
Ξεκίνησα να σου γράψω και είναι διάχυτο το μυαλό μου με
εκατομύρια πράγματα που θέλω να ακούσεις,
επιτέλους
και να εκτιμήσεις, για το τί εστί να έχεις μια γυναίκα, για παιδί.

Είναι τόσο μεγάλη η στριγκλιά του πνιξίματος που
νιώθω, στα σαράντα χρόνια που βιώνω την ασέβεια και
τον εξευτελισμό του φύλου μου, από σένα που,
πια δεν βγαίνει τίποτα.
Είναι αβάστακτο να μεγαλώνει μια γυναίκα, με
τόση προδοσία! από ένα άτομο που
ΜΟΝΟ γαλήνη έπρεπε να της προσφέρει.

Δεν θέλω να πω πολλά.
Πονάει απέραντα και θέλω πια
να χαμογελάω απερίφραστα.

Έχω μόνο να πω
πως, το διαμέρισμα έχει αδειάσει από μένα.
Το ίδιο φυσικά και το αυτοκίνητο.

Είμαι η ΙΔΙΑ καρπός σου και
δεν δύναμαι πια να “μοιράζομαι”
τον τρόπο της “επί καρπίας σου”.
Είμαι η ΙΔΙΑ καρπός σου και
δεν δύναμαι πια να “θάβομαι στις ρίζες σου”.
Και,
Είμαι η ΙΔΙΑ δέντρο πια!

Εύχομαι ό,τι καλύτερο
στο δρόμο που επέλεξες και, σε μένα στον δικό μου. 
…»

.
.
.

και, “το μήνυμα’ που “τελικά” … “παραδόθηκε” …

: 

“…
Θέλω να ξέρεις πως δεν ένιωσα στήριξη από σένα ποτέ.

Το διαμέρισμα έχει αδειάσει από μένα.
Το ίδιο φυσικά και το αυτοκίνητο.

Τελειώνουμε εδώ.

Καλή επιτυχία στη ζωή σου.
… ” 

.
.
.

. . . >> 

( 24η Νοεμβρίου, 2010 )

.

.

.

.

Family Is ...

.
.

* … ἐπί~μένεις 

> * ~ Ἡ Ἐπι~Στροφῆ ~ * < 

“Who did NOT shoot ‘J.R.’ ?” … 

“Τα πεζά …” 

.
.

“The Divine Dwells in You as ‘YOU’ …”

. . .

.

.

Carl Sagan - An atheist has to know a lot more than i know. An atheist is someone who knows there is no god. By some definitions atheism is very stupid.

.
.
.

The Atheist Delusion

.
.
.

R. Buckminster Fuller - God, to me, it seems, is a Verb not a noun, proper or improper. drop-in water

.
.

Valle.Girl Designs + Ramana Maharshi - God dwells in You as You ... XL

.
.

Swami Muktananda - god dwells within You as You

.
.

Ramana Maharshi - God dwells in You as You ...

.
.
.

ALL truly Wise thoughts

.
.

I have to come to ... Goethe said ...

.
.

“WE aRe ALL … Passengers …”

. . .

a “reply” to
the “Arecibo Message” of 1974
was “transcribed”, ( as a “crop circle” )
in August 2001,
at Stockbridge, Hampshire, U.K.,
near the “Chilbolton Observatory”

.

.

.
.

* from @00:07:20 to @00:13:26

.

.

.

.

.

all of us are AstroNauts

.

Buckminster Fuller - I am a passenger on the spaceship Earth.

.

.

ALIEN CRAFT -roswell.qM- Actual I-beam showing the word ,,Elephtheria,, . - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ γραμμένο σε ΕΞΩΓΗΪΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ . β . 2 .

.

ALIEN CRAFT - 11..11 COSMIC LAWS INSCRIBED ON ,,ROSWELL,, UFO - ΣΥΝΠΑΝΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΕΝ-ΤΕΚΑ ΠΡΟΣ ΕΝ-ΤΕΚΑ

.

ALIEN CRAFT - MIRROR IMAGE OF TRANSCRIBED GLYPHICS COMPARED TO I-BEAM IN PHOTO - ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ,,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,, ΣΤΟ UFO

.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ,,ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΕΡΙΖΕΙΝ ΦΩΤΟΣ,, - Eleutheria -

.

~ « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » ~ 
in EllenoPhone 
= ” FREEDOM “

.

.

“the old paradigm”, “The 3 Waves of Volunteers” and “mind~chicanery” … a concise conversation …

. . . 

.

Dolores Cannon - The Awakening IS The Purpose ...

.
.

– do you know about
“the three waves of volunteers” ?

:

*

– Hmmm nope

*

– … to “re~iterate” …

i am of “first wave”

his mother is of “second wave”

and, himself, is of “third wave”

let me see if i can … “enlighten” this “”briefly” …

would you be interested in “finding out” about it ? …

*

Yes 

*

– … ok … :

*

– Help my mind understand lol 

*

– … ofCOURSE … : )

the “old paradigm”
was NOT “supposed” to … “last” this long …

in fact, there was NOT “supposed to”
be ANY “kind” of “old paradigm”

atleast, NOT “one” as “distorted” as “this” became …

*

Hmmm 

*

– … as i mentioned many times already …

the “Romans”, were “instrumental” in

… taking the “eARTh plan” OFF THE RAILS

with
the “misappropriation” of the
EllenoPhone civilisation …

very much THROUGH
“the language”
… the “utterance of vibration” …
through, in other words, ( “excuse” the pan )
… “Latin” …

“constructing” a paradigm of “impera”

… “conquering” …

a “construction” of a “dark invention”
:
… “the empire” … 

*

How was it connected to the waves?

*

– … “Patience”, “young One” …

one cannot feed a baby … “STEAK” !!! …

certain “under~standings”
need “to be” … “applied” … 

*

– Oookkayyy 

*

– …

as am sure i mentioned before …

at “that time” … “Roman Times” 

( and, “yes”, there is
a direct “link” 
to
the “naming” of the “calligraphy” 
predominantly used by 
… Anglophone “News~Papers” … 
in “the ages” of “mass printing” )

… it was the MAIN «ΛΟΓΟΣ»
of
“Jesus” … “making an entrance”
and
“walking” this troubled eARTh …

“Jesus”, has been one
… a very “important one” …
of
many “prophets”
( which means : «ENlightened Ones»
in EllenoPhone )
that
“arrived” on the planet, throught “the ages”
( fewer “BEfore”, more and more “After” )

 … who

it was IMPERATIVE,
to
“RE~mind”
… Humanity …

of
“the way” of LIGHT

of LOVE
of TRUTH
of FREEDOM

.

Dolores Cannon - Special Souls come to Earth not to learn, but to teach ... The answer has always been LOVE and that is what they taught

.

you “under~stand” all this, upto “here” ? 

*

Yes 

*

– … ok …

Humanity, “unfortunately”,
kept
falling into
the “entrapments”
of
… the “dark invention” …

the “establishment of empires”

( a “parenthesis”, literally, to
“note” …

an alpha “LAW”
of the “Cosmos”
in its shared
… «ΣΥΝ~ΘΕΣΙΣ» … 
(( synthesis ))

is
about

“NON interference” !!! )

… “this” is VITAL to “KNOW” … 

*

How does cosmos have a law? 

*

– … “now” …

the “old paradigm”
throughout “the ages”
was “supposed to” … “fade out” …

into
the EVOLUTION
of
the EN~Lightened BEings …

… to “answer” your question …

it is not “law” as … the “MANmade invention” …

it is NOT about “categories”

[ “category”, “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ”,
is the Ellenide word for
: “accusation” (!!!) ]

and, in addition,
it is NOT about
“what someONE” or, “some people”
“decide”
to
… “BOX” …
in or out 

*

As to what i understand with “cosmos”,
it is outside of the earth … 

*

– … well …

our “Solar System”
… “works” …
with
its … “Cosmic Laws” …


THERE IS NOTHING
WITHIN “THE COSMOS”
THAT
IS
“SEPARATE” !

“that”
IS
“a Cosmic Law”

: )

NOTHING
IS
WITH~OUT !

: )

one may call it

“UniVersal Law” …

“DIVINE LAW” …

… it truly, does NOT “matter” …

*

OkAAy

*

– … : ) …

it is also “one” of
the MAIN “things”
the “old paradigm”,
made sure … Humanity
… “LOST”
and,
to “stay” … “in oblivion”
about …

rE~member

«ΑΛΗΘΕΙΑ» ( aléthia )

[ “α” steritikó + léthe , lithi
(e.g. : “sterile” , “lethargia” , “lithium”) 
deprivative “a” + “oblivion” 
“that which is NOT of oblivion” ]

=  “TRUTH”

in EllenoPhone

: )

NONE of “us”
NOR
ANYthing
is
SEPARATE !!!
from
“ONE” ~ “AN OTHER”

* 

i see 

* 

– … well,

the “old paradigm”
is
based on
“duality and separation”

the “devide et impera” principle

… “devide and conquer” …

.

Dolores Cannon - We R moving in2 a New World and the old negativity will be left behind. Through the Law of -cause and effect, we can change the world, 1 person at a time.

.

ok

: )

to “continue” …

through the “journey” of “the ages”

Humanity was … “evolving” …

“receiving” … “new enlightments”

… as “time” passed on ..

ALL civilisations of Humanity
have
“the story”
of
the “civilisation bringer” …

for example,

the Ancient EllenoPhone civilisation
has “Prometheas” bringing “Fire”
to Humanity …

or, the “Natives of America”

( “Turtle Island” as they call their land
in their languages … )

have
“the story”
of
“The Corn Woman” …

am certain,
YOUR PEOPLE
have
such … “a story” … in
the “evolution of civilisation” …

?

:

* 

– My people… 

* 

– … yes …

the people you were born into …

the land you were born on … 

* 

i am not sure hahaha

… it might be in trading 

* 

– …  we

ALL BElong to eARTh … ANYway …

: )

and, “no” … we are talking about “civilisation” !

“trading” is NOT “civilisation”

… it is … “doing” 

we are NOT human “DOings” 

WE aRe Human «BEings» 

«CIVILISATION»
is
about
«BEing»

* 

ι do not have knowledge of
what our people have done to civilisation lol 

*  

– … “your” people …

any “people”
cannot
“do TO”
civilisation …!

^_^

PEOPLE
aRe
CIVILISATION

: )

anyway …

* 

– Hehe
Please proceed 

* 

– … yes, indeed !

… let me “fast forward” quite a bit … 

* 

– Yep 

* 

– … ^_^ yes ^_^ …

mid~20th century …

and “atomic age” … “opens” …

however,

NOT “in timing” with … “evolution” …

and,

the “atomic” … is “used”

without the “necessary steps”

( re~member,
one cannot give a baby “a steak” ! )

towards the … “application” of it

and,

MUCH MUCH WORSE

“THE WORST”

… the “atomic” was … “used”

for

“the dark” 

… “the empire” …

… “first” … !!!

withOUT
“essential diligence” 
so as to approach 
the “application” of “it”

subsequently, thusly,

the … “of «LIGHT»”

has NOT been
the “FIRST” … “experience”
of … “the new” …

you “under~stand” upto “now” ?

:

* 

– The atomic era has to do with world wars? 

* 

– … this

is with reference to

“the invention of the atomic bomb”

… its “application on the planet” …

the “deliberate usage” of it for

… “complete distructon” … 

of … “the eARTh’s children” …

* 

– Hmmmm 

* 

– … on … ALL of us … 

a “power”
that was NOT “harnessed”
before
… “unleashed” …

a “power”
that was NOT “under control”
through
«WISDOM» …

“KnowLedge”
is NOT
«WISDOM»

* 

Yes they are different 

* 

– … indeed, Dearest ! …

one is “doing”

the other is «BEing»

“this” uncontrolled “unleashment”
however,

also “discharged”, the “inevitable”
GREAT PLAUSIBILITY

of
… “having … repercussions” …

NOT “ONLY” to
eARTh HerSelf and Her Children
( ofCourse )

but,

to
… “the BEyond” …

.

Dolores Cannon-We,ll find tt thereR other Existance Planes,Dimensions,UniVerses sideBYside with ts 1. Once we remove T blinders tt impede our progress we,ll know weR only limitedBY our imaginations

.

the POTENTIALITY 
of 
… “REVERBERATION” … 
of
“ASSAULT”
to
«worlds»
and
«civilisations»,
far
beyond
the “realms”
of
«eARTh»

do you “under~stand” ? 

* 

Yes 

*  

– … good ! … : )

“now” …

RE~MEMBER …

… 

«the Cosmic Law»
of
“NO interference” !

yes ? … 

*  

Yes 

*  

– … all clear, then … : ) 

“final stretch” …

shall we … ?

: )

are you “ready” ? … : ) 

*  

Yess 

* 

– … ^_^ ❤ ^_^ …

SO …

“NO interference” …

and, YET …

catastrophic POSSIBILITIES
to
ALL

… eARTh AND BEyond …

… there was a …”meeting” …

LOL ^_^ LOL

in our … “beyond” …

the eARTh
was
CALLING

.

Dolores Canon - The eARTh itself is a living being. Everything is alive, and has consciousness.

.

“something”
NEEDED
… «to BE» …
“done”

… “NO intereference” though … !!! …

i mean, …

one cannot have
… “space~ships” …
woozing around …

or,

a “GRAND VOICE”
SHOUTING
:
” STOP IT! “

or,

ANYthing
stupid
“Hollywood”, like “that” !!!

: )

you “under~stand” ? 

*  

– Indeed haha 

*  

– … LOL ^_^ LOL 

THUSLY, …

the “meeting” … came up with

… “a plan” …

: )

there can be “NO interference” …
… from “outside” … IN …
ofCourse … 

*  

Question

Who was called in the meeting ?

For sure these are people …

* 

– … however, …

what … IF

the “intervention”
was “made”
:
from “the INside” …

… 

NO “special EXTRA”
or,
“OUT~wordly” … “powers” …

to ACTuALLY … “go in”

… «BE BORN» … 

of eARTh

NO “knowing before~hand” …

NOR … “having maps” when “going in” …

NOT ( EVEN ) … “retention” of … “purpose” …

… … 

… to “reply” to … “your question” …

does your “mind”,
( which is, basically, asking this question ),

HONESTLY
“think”

it could EVER … “grasp” …
“an answer” …

( let alone “the answer” ),

to “that” … ???

LOL ^_^ LOL

❤ 

… 

* 

Just curious

lol

As to the answer, i don’t know what to expect 

* 

– …and ” i “,
did not “ask why” you are asking … 

that was your “mind”, again,
“replying”
to … a “false impression” … 

also,

… “curious” …
is not the same as
… “idiotic” …

; )

the “mind” is INCAPABLE of
“placing questions” 
without 
having “an inclination” 
to 
“the answer”

the “mind”, simply
would NOT be “able”
to
“question” … “it” …

question “what” ?!? …

if, the “tenability” 
is “UNavailable” … ? 

:

*  

This … “Who was called in the meeting ?” 

* 

– … LOL …

the “mind” ASKING
is LIMITED … and
that is “why”
“it” makes such a question
in the first place …!

“the mind” is LIMITED
in its “preconception”
of
“what a … meeting” is
for example,

or,

that “people”
… ( in a 3D existence ) …
would … “attend” it …

the “mind” can
be TOTALLY “idiotic”
like “that” … 
.

the word ,,idiot,, - ΙΔΙΩΤΗΣ . old typer writing on white cottony
.

^_^

*  

– Haha
Like what i am doing lol

Are we near the end? 

* 

– … “you”
CANNOT “do” ANYthing,
Dearest …!

* 

– Might be that its when i got the whole of it 

*  

– … ?!? … 

… 

“you” are NOT a “DOing”

«YOU» aRe a «BEing»

: )

and,

You are NOT your “mind” …

: )

… …

anyway …

… … 

a CALL was “sent” …

… “broad~casted” …

« … who … would volunteer … for eARTh …» 

.

Dolores Cannon - So many volunteers have been observers during countless lifetimes throughout T UniVerse. What could be more Natural tahn volunteering now at this important time in EArth,s history.QM

.

… RE~MEMBER …

“going in”

AS

… a «Human BEing» …

NO “extras”

NO “maps”

NO “reminescence” even, of “occasion”

… 

* 

Hmm 

*

– … and,

«… the 3 Waves of Volunteers” …»

were

… «assembled» …

and,

eventually … “made” it … THROUGH …

:

* 

– Ohhhh

That’s that 

* 

– … Dolores Cannon

her «work» …

( the latest … “part” … of it )

was “devoted” on

«the 3 waves of Volunteers» 

a Human BEing, herself

of … “her time”

would “under~stand” things

( even as an “open~minded” people
still … of “one’s time” … ) 

… “accordingly …

however,

her «work» … over~all
is ABSOLUTELY
… “RE~MARK~ABLE” …
!!! 

:

… 

look her up …
you might “find” her … “interesting” 

: )

re~member

no “one” Human BEing 
is
capable of
… “dispensing” …
«KnowLedge and Wisdom»
of

ALL WAYS
and
“always” ALL TIME

of
ALL
… TRUTH …

a Human BEing IS “limited” 

( it is after all, «BORN» into the 3D )

and 

it is NOT
“above”
anyone or anything “else”
NOR,
“below” it …

:

*

i will look her up afterwards
and her work 

* 

– … : ) …

that … was … A LOT !!! …

: ) …

* 

^^
For now i will … fold clothes haha
and … let you be 

– … and,

it was “ALL”
beCAUSE
i said

«… i am of first wave

she is of second wave

he is of third wave …»

: )

… yes, well … “let me be” …

an “interesting” … “thought” …

enJOY

WITH LIGHT

:

* 

– Haha not that
in anyway or anyone
can hold of you of course..

letting be is just a phrase lol

*

– … ^_^ …

i “know” how your “mind” meant it …

it is amazing “how” the “mind”
… “projects”
what
“it” … covets …

by
“placing” its own
“… that is ‘ Ι ‘ want …”

to
the “someone”
… “opposite” it
( “opposite” to “what” the “mind perceives” )

: )

*

Hehe nice 

Bye 

– … in other words …

the whole “time”
i was … “dispatching”
all the … “information” …

( after i had asked, if
you “wished” me to
and,
you replied “yes”
and, “i” went ahead to
“full~filling” that “request” … )

… you
WERE … “folding clothes”
( most probably )

and, … “skimming” through
the screen of your phone

… “occasionally” …

as

what “you” were
“doing”
was
“more important”

than

“having” your BEing
… “immersed” …

( “UN~devided” ATtentION )

in

your “companion’s”

( “here” in WILLING conversation )

… “sharing” …

of

… «PreciousNess» …

( and, in “no way” measureable
in “old paradigm” … “trading practices” …! )

… within “the duration” of which

your “mind”,

kept being … ( maybe ?!! )
… “irritated” …

for

… “not getting to the point”
“it” wanted to “get” … 

and,

to which … “conclusion”
( placed “immaturely”, in fact )

( “suddently” )
… was “satisfied”

with
a “re~action”

( NOT a «response» )

of
… “… that’s that …” …
!!!

.

about Character tooo

.

then,

… “proceeded”
to
… “proclaim”

… “… let you be …” …

and, thusly,

“sealing off”
the
whole

“… 
what am DOing has priority 
… Ι am above what am being offered … 
( since, if
it’s ‘free of charge’,
and
Ι didn’t ‘PAY for it’, 
it only means, either
‘not any good’
or, 
‘not interested’ )
above An Other’s BEingNess
…” 

Adrienne Rich - lying -blackboard design.

.

with NO “scratches”
of
… “accountability” …

love ... one can hear in deeds ...

.

….

… “re~minds” of …
Some(one and s)
that 
i BElived
were … «authentically true»

and, 
were NOT … ?!? 

… «BRAVE» … 

Dolores Canoon - There are no limitations, unless you create them yourselves. Anything is possible. You are only limited by your own imagination.

.
.

for further reading : 

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment” 

“The utmost of an imbecilic game … CHESS” 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” ) 

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”) 

.
.

“… AwarE~NESS ~ ‘to BE without war’ …”

. . .

.

[ “AwarE~NESS”
:
deprivative “a” ( without, with no )
+
“war” ( in opposition, not sharing )
+
«E» ( utterance of the Feminine )
+
“NESS” ( vibration of Female ENergy )
=
“the BEing without war” ]

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,

.

.

.

.

the “i” and The «am» …

. . .

.

from our ,,i,, our ,,yesES,, are revealed , from our ,,NOs,, our ,,am,, is revealed + στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ . φάρος

.

Lathranthropia of “engineering of consent” , ~ 2020.07.30 ~ part 1

. . .
Dearest «i am» of “You”
,
What is this
“engineering of consent”
of corporative musical
industry
and,
going along with
patriarchy’s
oldest “modern … trick”
of “ILLusION”
towards conformity’s
subserviant~ship ?!?
Come on !!!
YourSelf
ought to rise above
from all the Edward Bernays
“manipulation of the masses”
of
the obsolete
“old paradigm’s”
… “devide and conquer”
through
“duality and separation”
.
BE~Cause
.
WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL
WE ARE HERE TO CARRY THROUGH
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
.
#disMANtlingEMPIRES
.
#reCALLingTRUTH
#REmemberLOVE
#createABUNDANCE
.
… <red ❤ heart> ^_^ <red ❤ heart> … ….
.
[ Adrienne Rich
is a poet and essayist
who also wrote the remarkable
:
“Compulsory HeteroSexuality
and Lesbian Existance” (1980)

Dwelling Arising , 2021.04

.

.

- Marianne Williamson - Our Deepest Fear

.

.

«…

TO WHΟM IT MAY CONCERN

i am a Sovereign BEing,
and, a Child of God

the OBSOLETE “old paradigm”
is OVER !

The LOVE, the LIGHT, the CHRIST
i came TO BE born TO BE of SERVICE,
has RISEN

The “here ~ now” is
of
NO MORE LENIENCY

IF
you have chosen NON~LIGHT,
or worse,
you have chosen to be “blind”
TO THE LIGHT,
you are to PERISH

i have my guidance
and
AM READY

The Anti~Christ
shall NOT pass

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

I AM
HERE ~ NOW
ARISEN

YOU MADE YOUR CHOICE

I AM COMING

~

Rev. Tr. Alexia Christo~doulou

ale3iA ( penteleón de aRcturi )

Chevalieuse de Faeinoterre Elia

LeontoDonte

Euryphote

The LightHouse on The Mountain

…»

.

.

dont be surprised how quickly the UniVerse moves once you have decided.

.

.

Swami Muktananda - god dwells within You as You

.

.

.

… «PYRINA FTERA» … , 2021.07

.

… 

… wished to “say” … 

since your “message” 
about 
a … “yioupiii” 
for “me” 
as you thought
my “offer” referred to
“getting non … ‘falsified keys’ …” 
for the … otherwise, “my”
property in “Zygi” …

well, it felt 
i needed to … “address” it … 

: 

for
“my” «BEingNess» 
there is 
… “NO yioupiii” …  
IF
«life» 
is
… “NOT shared” … 

in fact,
it is 
… “NO life” 
what~so~ever 

it is  … “living death” …

since “the night” 
of
31st of May, 2021

where
“i learned” by “you” 
that

“i” was “conditioning” 
YOUR “life experience”, 

“it” 
was devastating to “me” 

as 
“that” 
is 
ACTuALLY 

inflicting … “harm” 

and, 
“that” 

is … “dead living” …

.

such, even … “thought” 
of 
causing it to “an other” ,

let alone 
a … «BEloved» … «ONE», 

is … BEyond 
“fathomable” to “me” 

.

“i” stayed “away” from
“you”, ἀγάπη μου, 

as 
… “you” …

since … «OUR UNION» …

continually “instigated” 

and

absolutely “welcomed”, 

in “order” to 
“relieve” … “you” 

of 

ANY “shuckles” 

“my” … “presence”

might 
have been “causing” 
and
“generating” you

… “pain” 

from 

… “lack of freedom” … 

.

there is 
“NO life” for “me”, 
without 
… «SHARING» … !!! 

.

AND, 

“i” 
would 

ALL WAYS 

“always” 

CHOOSE 
the “infliction of harming” 

of

“my” BEing

left 

… “ALONE” … 

rather than 

even the knowing “thought” 

of 

“harming” an “other” 

least of all 

the «BEingNess»
of 
… «ΠΥΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ» … 

that
“i” 
was “granted” 
to … “witness” 

as per usual 
with “my writing” of 
… “a chapter” …
instead of 
… “a para~graph” … 

.

… wished to say … 

there is “NO” 
… “yioupiii” … for “me” 

even if 
i was was given “the keys”
to … “heaven on eARTh” 

IF 
it was 
“not for sharing” 
and,
due to 
… “causing harm” 

.

that is all 

.

.,,ΠΥΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ,, - ,,FIRE-Y WINGS,, , ,,WINGS OF FIRE,,

.

.

.

“Callous Psychopathy” and “Moronic Illusionary” … !?! …

So, 

you are 48 years old 

your “partner” with whom you raised a child 
for the last 11 years, 
is finally “physically” showing all the “despise” 
they have had for you ( all along “really” ? )
and, 
after their “last attempt” 
on the very “last day of the year” ( 2018 ) 
on which they
make love “TO” you ( probably 3rd time overall ! ) 
like NEVER before … ( 11 years ! ),
look “AT” you with “adoration” ( probably 3rd time overall ! )
like NEVER before … ( 11 years ! ), 
and,
on the very next “new year’s day” ( 2019 )
they are COMPLETELY, UTTERLY, TOTALLY 
“appaulled and livid” towards you 

on the “2nd day” of that “new year” ( 2019 ), 
at almost 48 and a half years
of 
“walking on this eARTh”, 
you,
go “ahead”
and 
“try to kill yourself”
with a VERY “serious” attempt 
( you have NO idea how “growing older” 
gets more and more “difficult” to “carry through” 
with “attempts” !!! ) 

as “per usual” …
… you “fail” 

only to ( if it was atall possible ! )
make that “partner” 
… “volcano heat” …
( as old cartoons would have a “last setting” on ovens ! )
MAD with you, for 
… “doing that to them” … 

( …. VERY much JUST like your mother 
when you, actUally, found “the courage” 
to “out your pain” to her, about your “younger” attempts … )

 . 

So, 

11 days pass … 

it is the “13th day” of the “new year” ( 2019 ) 

you are “cruising” most disgusting “char~rooms” 
for 
some “companion~ship” 
( yes, even some “relief” sexscapades
as EVERYthing is absolutely “numb” )

“things” have “changed” SO much
since the “last time”, you have been “cruising” 
like this … atleast 12~13 years ago … 

my god ! 

what became of “the internet” … you wonder … … 

( it is worse than trying to get some “fresh water” 
in a cesspool ! ) 

…  

 a n y w a y 

as “Calling Alike” would have it …

you are meeting this person in a most “horrid” chat~room 

they keep you “waiting” as they aRe … “oblivious” 

and, 

when you are finally “cooked”, they very SLOWLY 
keep you “waiting” even more 

you are absolutely “furious” and absolutely “defenseless” 

they … “come~in” 

it is NOT “your home” anymore 

but, 
you don’t care 
cause 
you “found finally the one” 

and, 
“situation is difficult” 

but 
“it is all going to be ok”
cause
you “found finally the one” 

besides, 
“they” … “said” 
they would STRAIGHT AWAY
“leave EVERYTHING behind”
to come … “be with you” 

and, 
ofCourse, 
what else would “you”
want “to hear” 

… 

days pass … 

“they” are not … “consistent” … 

more “oblivious” than anything … 

… 

the “storms” … 

the “jail times” … 

run~down “gudgets” … 

… 

you buy them “stuff”

gudgets, clothing, foot~wear, 
accessories, bail~outs, lawyers, 
expensive birthday gifts for best friend
they would be living behind so 
it will not be “bad” for them to keep in touch …  

ANYthing to keep them “safe” 
and “able” to … “come to you” … 

as 
the days, become weeks 
and months 

there is “this” to “take care” of 
and, 
“i will be coming” … 
and,
“oh, i ‘see’ it in 5 months” …  
and,
“will, ‘take care’ of it” … 
and,
“will ‘get right’ to it” … 

and, 
every atleast a fortnight 
a … “tower moment” 

EVERY FORTNIGHT ! 

sometimes, less than that … 

… 

meanwhile, 

ALL THIS TIME 

you are in a “foreign country” 

( since your “last partner” was “Greek” 
and “you” moved there 
although YOU HAD ALREADY EXPERIENCED 
this country in your late 20s,
and 
promised yourself … “NEVER AGAIN” ! )

THE most “xenophobic” and “misogynistic” 
society you have ever been ( or, “read” about ! )

( you aRe an “anthropologist”, afterall ! ) 

your “last partner”

after 
the “last birthday dinner”, also “belated”
( both “mother and child” late January birthdays )

where
you took them out 
( “child” to have tasted “Chinese” 
for the first time ) 

LEFT YOU

ONE WEEK before “EVICTION” 

( they told you they were leaving 
a couple days after
the “belated last birthday” chinese dinner ) 

from the house, 
you have been PROVIDING 

with EVERYthing you
… “invested” … 
for this “family” …

to go be with
“new found love” 

who
they “internet met” during “Christmas” 
and
they “physically consumated with”
( taking their brand new suitcase
you got for them from Bulgaria, in the Summer ! )

probably 
on their birthday   

taking “the now 15 year~old” child

… AWAY …

 BUT, 

NOT to the “new found love” home … !!! …

“Oh, NO !”   … “the child” SUDDENTLY 
was going to leave with … “his daddy” 

the same “dad” that … … … … … … … … … … … … 

( … fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck … )

… 

that “last partner”
LEFT YOU 

A L O N E 

ONE WEEK BEFORE EVICTION 

from 
a “FULL~HOUSE” 

( or, rather “STORAGE FACILITY”
as it was what “became” 
because
you had “PLANNED & BOUGHT”
a TOTAL “make over” of “the place” ! ) 

WITHOUT A CAR 

since it was “registered” in THEIR name ! 

( … let us NOT “forget” the WHOLE “car~driving” 
STORY of the last 11 years … !!! … ) 

… yeah … 

… 

when, ALSO, 

the flat in “Voula” 
atleast your “refuge” to go to 

YOUR FATHER 

was already getting paid 
for “AirBnB” 

because, 

why would
ANYone
make it “EASY” on you

CARE FOR YOUR WELL~BEing 

and just

“move” everything 
in a “storage facility” in Athens 

( where there are LOADS ! ) 

and,  

since “staying” in the “flat in Voula”, 

( … since 
your “last partner” did
NOT EVEN OFFER YOU 
to “stay” in the “Marousi flat” … )

till you can “get your feet sorted” 

was ALSO 

NOT … “available” 

… yeah …

… 

when, ALSO,

AFTER ONLY a MONTH
they 
LEFT YOU 

“contacted” you to 

COME PICK UP ALL YOUR STUFF 
from 
the “Marousi flat” 

which flat you spent 
and
AGAIN, LITERALLY, FINANCIALLY 
… “invested” … 
the first 3 and a half years 
MAKING INTO a “HOME” 
for your “family” … 

BRINGING SO MUCH 
of 
YOUR LIFE 
FROM 
“Cyprus” and ALL the “BEfore” 
TO 
“Greece” … 

SHE GIVES YOU 3 days
to “get your things” 

when you finally MANAGE 
to get just the one little van
for the few hours … 

you go in the flat
to find
that 

ALL THE FLAT HAS BEEN 
UP~ROOTED 

ALL “YOUR STUFF” 
IN PILES 
OF EVERYTHING 

( ofcourse, most precious “OLD STORY” ones 
you brought there, as “old” as “Oxford” even, 
were most likely “taken” … how on eARTh 
would you “know”, anyway … ) 

… 

ALL “this” 

you did ALL BY YOURSELF 

… 

along with 

your sister’s “ΑΣΙΧΤΙΡ”, 

your mother’s “APATHY”,

your father’s “TREACHERY”  

… 

BEYOND NIGHTMARE ! 

BEYOND HELL !!!  

… 

.

have only been “writing” for about 3 hours … am exhausted … 

may be will get back to it “later” … may be “NEVER” …

.

.

.

The Tower - XVI - 16 Tarot card

.

.

… if … “Yayyyy” … , 2021.07.21

… 

if this “menopause”,
it is honestly fucking 
“hard” … 

if this is “uniVerse” 
“downloading”, it is 
sincerely some fucking
“bull~SHIFT” …

… by “the looks” of “it”, 
probably … “both”

“whatever” 
“it” 
is, 
… am “fucked” 
as “never before” … 

and, “my life”
has “experienced” 
… “nothing but” …! 

… YET, “this one” 
is on a “Galactic level” 
all on it own … 

… Yayyyyy … !!! … 

«being of Sun»
half a century plus, on
…eARTh … !!! … 

“piece of cake” 

i mean, there is SO
MUCH “HELP” to 
“carry through”, on the 
“ground~floor” … !!! 

people, are SO … 
“accomodating” with 
“showing your TRUE 
face” … 

… “it” EVEN “came” to 
LITERALLY “asking” 
you to … “put on your 
mask” … !!!!!!!!! 

WHAT A FUCKING NIG
HTMAREEEEE !!!!!!!!! 

AND, 
NOT BEING ABLE TO 
“WAKE UP” FROM 

… and, “cherry on the
top” ( as “per usual” ),
… “first wavers” … 
“trailing it all,
ALL ALONE” … 

Yayyyy … !!! … 

ALL 

WITH LIGHT 

ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ 

Σε Ὃ,Τί Κάλλιστο 

 

.

.

THE WORLD - XXI - 21 - Tarot card with INFINITY sign

.

.

.

“NORMALISING” agendas

.

.

.

.

both “Ayn Rand” and “George Orwell”
are very much … “KEY writers”
of the “psy ops” ( “psychological operations” )
military department … “arsenal”

.

.

towards

… “NORMALISING” …

“agendas” and “future implementations”

.

VERY much, like
e.g. “Pink Floyd” or “Dire Straits”,
in the 1980s
through
the Music INDUSTRY … “explosion”
on the … “world stage”

“see”

for example

the FIRST “attempts”
towards … WORLD CONCERTS ~

( a CONCEPT “stolen” from
George Harrison’s ~ The Beatles ~
and
his creation of
the NOT widely “known”
… “Concert for Bangladesh” … ,
in Madison Square Garden, New York
in the Summer of 1971

* George Harrison
on His Most Famous Song and Career,
interview
(1977)
[ https://www.youtube.com/watch?v=-jbZaWLjsoE ] )

.

WORLD CONCERTS

NOT towards … «PEACE & Harmony» !!!

BUT,

towards

ALL “the agendas”

the “ENTAIRTAINMENT INDUSTRY”

( the “movie industry” AND “music industry”
and,
thusly,
the “MEDIA INDUSTRY”
i.e. “where” ALL “information” is … “dispersed” ! )

SUDDENTLY

HAD TO

PROMOTE … “world support” … !

.

.

the “movie industry” AND “music industry”
WEIGHTED IN HEAVILY
PARTICULARLY
for ( what ELSE once again ! )
… AFRICA !!! …

mid~after 1980s, for example,

“Free Nelson Mandela”
and
“END APARTHEID”

were the number one
… “themes” …
of … “the times”

.

while
“Nelson Mandela”
had been reported “dead”
~ just like “Steven Biko” before him ! ~
in 1985

( “psy ops” later … “declared”
“the Nelson Mandela effect”
to … “spread” …
which,
ENABLED to open a “gate way”
to ANYthing, “agendas” would want to
“get rid of” )

.

.

ALL THE WHILE,

South Africa entered, a
… “NON~CHANGE” …
to
the “ECONOMICS”
of
e.g. : “SHELL oil”, diamond trade, gold trade

( ALL of these “ex~colonies ISSUES”
are ALL DEEPLY “rooted” to
the “stronghold” of the European Monarchies
… “corporations” )

.

or,

the “Feed the World” … “SAGA”

when

“food” is thrown AWAY

… EVERY DAY …

that

COULD feed FOUR TIMES OVER

ALL of OUR eARTH

.

.

just so as
to get
the “Genetically Modified Organisms” ( GMOs )
… “PATENTED” … and … “SPREAD” …

while

CONCERTS
with MILLIONS and MILLIONS
of MONEY,
COLLECTED from
“psy ops” … “emotional manipulation”
of
“psy ops” … “protagonists as hero paradigms”
( “i don’t like Mondays”, “the wall, the movie”,
“Bob” ~ is your ucle, “Geldof” ~ “Gandalf” the White magician )

SPENT
on

the “planes” that would “drop food”
to
DESIGNATED areas

so as
the people of Africa would
HAVE TO WALK
to these places to get
a bowl of rice, for their children

ONLY
AFTER

they would get
a NEEDLE IN
their body and
more importantly,
the BODIES of the CHILDREN

.

( * “The Breach of The Soul Covenant
by Sasha Stone
)

.

At the same “time” …

inVENTions
to
… “manipulate
the weather” …

… make it “rain”
for floods …
… make it “dry”
for “droughts” …
… make it “snow”
for “freeze” …
and,
… make it “hail”

ALWAYS
with reference to … “crops” …
CONTROL

… make it “QUAKE”
for “corporate real estate development” …
… make it “WAVE” ( tsounami )
for “releasing” INDIGENOUS shore lines …
… make it “ACTIVATE” ( volcanos )
for “evacuations” of INDIGENOUS land spaces

.

.

promoted through the “movie industry”
:
all the “end of the world”, or “disaster”
… “scenarios” …
extremely “pushed” through
“block buster” ( what “block” is it “busting” ? )
movies, such as :

“Armageddon”, “The Core”, “Ice 2020”, “Signs”,
“Children of Men”, “Trapped in Katrina”, “Waters Rising”,
“The Great Los Angeles Earthquake”, “Earthquake in New York”,
“Dante’s Peak”, “Volcano”, “Deep Impact”, “28 Days Later”,
“Carriers”, “Independence Day”, “Last Night”, “Twister”,
“Into the Storm”, “Right at your Door”, “SkyLine”, “Solar Flare”,
“Storm War”, “The Book of Eli”, “The Day after Tomorrow”,
“The Perfect Storm”, “i am Legend” ( “The Ωmega Man” ),
“The Road”, “The PostMan”, “War of the Worlds” ( “War of the World” ),
“WaterWorld”, “Flood”, “Disaster Movie”, “40 Days and Nights”, “Noah”,
“Eve of Destruction”, “World War Z”, “GODzilla”, “Pacific Rim”,
“Snowpiercer”, “10.0 Earthquake”, “Disaster L.A.”, “L.A. Apocalypse”,
“Land of the Giants”, “The Day of the Triffids” ( “The Day of the Triffids” ),
“Seeking a Friend for the End of the World”, “Omega Doom”,
“The Last Survivors”, “10,000 Days”, “The Trigger Effect”,
“Impact Earth”, “The Stand”, “Beasts of the Southern Wild”,
“You, Me, and the Apocalypse”, “Shaun of the Dead”, “Everest”,
“Perfect Disasters”, “The Wave”, “Dracano”, “The 5th Wave”,
“These Final Hours”, “4:44 Last Day on Earth”, “The Happening”,
“DoomsDay”, “Pandemic”, “Z for Zachariah”, “Shelter”, “WindStorm”,
“Fire from Below”, “Post Impact”, “Containment”, “The Remaining”,
“Into the Forest”, “Eden”, “Aftermath”, “The Quiet Hour”, “GeoStorm”,
“Vanishing on 7th Street”, “Oceans Rising”, “Cold Zone”, “2020”,
“Air”, “How it Ends”, “The Last Man”, “IO”, “End of the World”,
“The Wandering Earth”, “Inoperable”, “The Quake”, “Scorched Earth”,
“Good Omens”, “Arctic Apocalypse”, “3022”, “Paradise Z”,
“Black Flowers”, “Jurassic Thunder”, “GoodBye World”, “RadioFlash”,
“White DoomsDay”, “Solar Impact”, “The Last Girl on Earth”,
“Invasion Planet Earth”, “Bad Land : Road to Fury”, “GreenLand”
etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc. … … )

.

( for further “reading” … “see”
“ETHOS~maker” , 2021.01.05 )

.

MEANWHILE

“WARS”

NEVER

STOPPING

and

ESCALATING

.

~ Henry Kissinger ( the Nobel PEACE Prize Winner of 1973 )

.

“far right fascism”
or
“far left communism”

QUITE IRRELEVANT

as

… “NARRATIVE” …

… THE SAME …

.

ALWAYS

… “DIVIDE et IMPERA” …

“separate and apply empire”
=
“divide & conquer”

.

( for further “reading” … “see”
the PURPOSEly “lost in translation” REmission of
… “empire’s” establishment
)

.

ALWAYS

EVERYthing

in

ONLY TWO

… “categories” …

.

TOTALITARIANISM

IMPLEMENTED

with more and more

“situations”

that

… “REQUIRED” …

… “it” ! …

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.
.
.

for further “reading” …

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

the Eugenicists … , [excerpt]

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

the word “idiot”

.
.
.

.

.

.

.

.

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

.

.

.

.

to “note”

the UNexcuseAble “remission”
of
“the Asia Minor Holocaust”, 

( along with 
the “Armenian Holocaust”
of 1915 )

which “history books” have
been trying so hard to
“re~invent” as “Greco~Turkish War”

.

The “Asia Minor” holocaust
was
the EXTENSION
of
the “1st Great Reset”

( or “war”, as it was from then on “TAUGHT” )

and,

the TRUTH~FULL,
FACTUAL ORIGINS
of «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» church,

within
the “Public Relations REinvention”
of
the Eastern Roman
… “empire” …
establishment …!

.

The misappropriation of 
the LIGHT~FULL
EllenoPhone civilisation

through

the “INventION” of
a “new” frequency
for … “language”
( i.e. : “Latin” )

and,

the TOTAL … “revamp”
of
EVERYthing
till then … “known”
and, “shared”

by
the “Romans”

which “accomodated”
the “establishment”
of
… “empire” …

and,
of~Course

… “imperial” …

.

“Gods” were “re~named”
and,
“re~placed”
by
the ( still MORTAL )
… “emperors” …
who
“self~pro~claimed”
their … “god~given” immortality !…

.

this “change” to “politics”

the Ellenophone

( purposely and wrongly known as “Greek” )

word “ΠΟΛΙΤΙΚΗ”
literally,
the … “citizenSHIP”

brought by … “patriarchy”

spread this great … UNbalance
on OUR eARTh

which is around “the time” 
Jesus
“walked the eARTh”
spreading
the LOVE message

and,

just as Socrates, BEfore him
“the written word”
was NOT in the “means”
used, to “justify the ends”
of
“spreading the message” ( !!! )

and,

just as Socrates, BEfore him,
Jesus was “sentenced to death” 
by
his “refusal to comply”
to
TRESPASS
of
“DO NO HARM”

as WE “to day” know as 
“COMMON LAW”

.

and,

as “written history” is of … “IDIOT” 

the EllenoPhone word “ΙΔΙΩΤΗΣ”
literally
to mean
“the owner of private property”

it is thusly, NOT of LIVING FLOWering 

it is, instead, “despotic” and “dogmatic”

and, above all … “sterile”
( NOT of “producing LIFE” )
as
it is NOT of
… LIVING ΛΟΓΟΣ …

.

Even the “New Testament”
the Evangelists

from the EllenoPhone word
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ», pronounced “evangélia”
literally meaning
… “Good Message/Call/Announcement” …

“wrote”
in «EllenoPhone»,

NOT in “Latin” or “Aramaic”

.

The Roman “empire”
survived on several of
“imperial inventions”
such as

^ )  “The Roman Law”
( used till “to day” principally
with the
“CAPITIS DIMINUTIO”
UNlawful conversion at Birth )
and,
ANY “written” [FICTION ~ DEAD]
… “MANdating” …

^ ) indoctrination of “education”
and “religion”
( very much explicitely used
“to day” as well, with indoctrinated
“knowledge” and “in God we trust”
basically, programmed, diktats )
of “what” CONSTITUTES
“reward” and “punishment”

^ ) “bread and circuses”
( still VERY much in use “to day”
with controlled “entartainment”
and pedagogical “mind” pre~arrangements )
of “what” ENACTS
“success” and “follow addictions”

^ ) “violent suppression”
( always “the way” of
“… if you are NOT with ‘us’,
then, you are with ‘them’ …” )
which sustains the “invention of war”
and … “enemy” and … “WIN” at ALL costs
with the perfected tactic of
“divide & conquer”
( “see” also … “circuses” … )

.

The DIVISION of the “Roman empire”
to “West” and “East”
brought
the “new” Eastern capital of
… “Byzantium” …

which
HAD TO “RE~invent” itself
( once again )
in order to “survive” 

soon,
the Roman “emperor”
simply took the “tag” of
… “Christian” …

which
is NOT possible to ACTuALLY
… “adhere” …
as
how CAN someone BEcome a “Christian”
and STILL, remain with the “title” of … “emperor” ! …

.

and,

so, as imperialism goes
the “name change” is imperative
for
“new re~invented establishment”

and,

“Byzantium”
becoming
“Konstantinople” 

took “the name” of the “emperor”
who “re~invented” the “empire”
through,
… “Christianity” …

( the SAME “way”
the Western Roman
“empire’s” capital
“Rome”
was re~invented as a capital
of the Catholic “empire” with
… “the Vatican” … )

and,

just as “Colosseum” was
the SYMBOL building
of the “empire’s” Greatness …

… the “new” SYMBOL ( building )
of the “empire’s” … GreatNess
became
the «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», “Ayía Sofía”
… “Holy Wisdom” …
Basilica ( ArchiTectonic term )

( the SAME “way”
the “EMPIRE STATE Building”
in New York, U.S.A. 
became the SYMBOL
of the “new empire state”
~ Sky~Skraper becoming
the new “ArchiTectonic” term ~
for which “name”
~ “EMPIRE STATE Building” ~
“they” did not even bother
using a “covert” name in
the MOST … FREEDOM oriented
“country” of the world  !!!

or,

“St. Paul’s” Cathedral
in … “the Vatican”

Note :
“st. PAUL”
was NOT of Jesus following,

he was of the “Roman empire”,

~ some wish to associate 
this particular name with the 1st “King”
of
the “United Kingdom of Israel” !!! ~

he “converted” to … “christianity”
and,
as a “re~invention” of himself,
changed his name to … “Paul”

was detrimental to
the EllenoPhone civilisation,
~ destroyed Sacredness of FemaleNess,
established “patriarchy” ~
operated diligently
to convert “the EllenoPhone” 
into
… ” Greek Christians ” … )

.

During “this time”, further
ABOLISHMENTS were carried out
with regards to EllenoPhone civilisation

e.g. 
.  the 1000 year “Academy” in Athens
was closed permadently down
. the “statues” excibiting “nakedness”
were … “neutered”
. the “clubs” appearing in the hippodrome
as “sport” and “fan”(aticism)
etc., etc.

.

not much later …

the “Christian” empires
now employing
the “conquer” functionalty
through
the “excuse” of “Crusades”
and,
the extermination of “other”

subsequently,
brought about the “re~invention”
of “an other” … “empire”

( based on “religious excuse” 
which 
after centuries of “the Crusades”
atrocities of imperialism,
“followed the example” … )

~ that of “Islam”

.

The Ottoman empire
ruled for 400 plus years
until
the British empire
started “buying” and “hinting”
“new” re~inventions of “empire”

With the advent of “Revolution”
in the American “Colonies”,
the “French Revolution” 
and, the “Ellenic Revolution”
for
THE PEOPLES’ FREEDOM
from
“Rule”,

the “monarchies” of Europe

( by “now” in the TOTAL grasp
of “debt” by the “Rothschilds bankers” ),

were also beginning to “greatly fear”
THE PEOPLE’s
FREEDOM AWAKENING
and,
 “inter~wars”
for European domination
were … “engaged” 

( “divide & conquer” also in
total application, ofCourse ! )

.

the Crimean war,
for example,
was also the “first” to “exercise”
censorship and “edit~montage”
of articles and photos ! …

.

When “done” with the Ottoman empire

AND,
the growing “money powered” Zionism

(  which also … “launched”
the invention of “Marxism” )

AND,
the “mass murdering” invention
of Alfred Nobel’s dynamite

( and, beCause “war” is the most
profitable for the “bankers’ industry”
all around

and, ofCourse
“by now” the “bankers” had gotten
a firm grasp in the U.S. of A., with
the invention of “the Federal Reserve” ) 

the 1st “Great Reset”
was planned and executed

.

an “extension” of this 1st Great Reset
( the “Great War”, later known as “1st World War” )
has been, the “Asia Minor holocaust”

.

VERY specifically “maneuvered”
towards the “New World Order”
domination

.

*  Domna Samiou sings
“Amal Gkel Aman” ( Asia Minor )
.
https://www.youtube.com/watch?v=wgFlTFcuT-I

.

“the Disaster”

as the “events of Asia Minor”
was orally known to the EllenoPhones

( very much the SAME “way”
“al Nakba” is known to the AraboPhones
for the 1948 onwards continuing holocaust
of the Palestinians )

made
one of the first ever “refugee” waves
in the world

( in fact, am almost certain
the word “refugee” was first “employed”
journalistically ~ outside “formal war” ~
for this “disaster” )

.

.

EVERYthing since
the “RE~Vamping” of
“Turkish” imperial tactics
by
“Kemal the Father of Turks”
which is what “the name” 
“Kemal Atatourk” means,
is
ALL with “regard” to
… “re~inventions of empire” …
and lust of … “conquering” …

NATO ( and, “pretend UN” troops )

~ the 3rd Great Reset machine
for world domination ~

in its own “illusions of power”,
continuasly “thought” Turkey
is under “their” … “leash” 

.

“Turkey” is NOT a … “dog” !… 

“Turkey” is NOT “loyal” and “protect~full” !…

“Turkey” is more “associated” with a … “wolf” !…

a very viscious one, in fact !…

( which is the VERY SAME “reason”
the German “scientists” of fascism 
invented the hybris of German “Sheperd”,
STILL “used” to day
by
totalitarian regimes
on
FREE People )

one does NOT put a “leash” on a … “wolf” !…

it is NOT possible !…

.

.

and,

“Turkey”
is to be
the “down~fall”
of
NATO

it is INEVITABLE ! …

.

Meanwhile,

the 4th Great Reset “launch”
is
collapsing too
for
exactly the same “reasons”
as
… ALWAYS …

… “calculating without the hotélier” …

with
“illusions of grandeur”
for
… TOTAL “domination” …

.

NOT possible !

as

we are NOT human “DOings”

.

WE aRe Human «BEings»

.

and,

“this time”

the OBSOLETE “old paradigm”

is

OVER !

.

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLinTRUTH

#REmemberLOVE

#chooseEMBRACE

#createABUNDANCE

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

https://vimeo.com/539654226

.

further “reading” …

“NORMALISING” agendas

about … “ownership” of the word “holocaust” 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me” 

*  ~ ENthymesis Alethia ~

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment” 

APOphthegms ~ ( keeps being “UPdated” ) 

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )  
Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt] 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

the word “idiot” 

the Eugenicists … , [excerpt] 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

.

.

.

.

⁣…

WHY would “one think” that
«the Divine»
has A “name” ?

WHY would A BOOK
programmed ( TAUGHT )
as
“the bible”,
be CODED to SOME humans
as
THE “book” ?

WHY would “A book”
“important” for
a few people
on OUR eARTh,
be “USED”
to
SUBJUGATE
Human «BEings»
of
OUR eARTh ?

when a book,
written words,
NOT FLOWING LIVING LOGOS OF VOICE,
becomes THE “thing” to follow,
it is NOT about LIFE any more,
and,
it becomes
a DOCTRINE
in the hands of … “users” !

LIFE is NOT about IN~doctrination !

and,

no ONE on OUR eARTh,
may possibly
“write down”
what … ALL «LIVING»
is
… “abOUT” …!

it is IDIOTIC to “think” that
«The Divine»
could possibly ALL be
“pertained”, and even “contained”
within
the “written inventions”
of
ANY human MORTALS,
let alone
NOT “specific” ones !

CEASE with the DOGMA$ !

ALL is «DIVINE»

NO one Human
has the ability
to … UTTER
the ALL
of
«The Divine»,
as
ALL LIFE
~ “seen” AND yet “unseen” LIVING ~
IS
«The Divine» !


.

.

.

.

and,

NO, Dearest !

“they” ARE the ULTIMATE of “stupidity” !

… as “greed” ALWAYS makes one
a TOTAL “dumb~arse” ! …

“their” … “plans” …
are all based on
the illusion of “variables”
for
“mind control” ! …

and,

“A.I.” ( Artificial Intelligence )
can NEVER “calculate”
ALL the variables
of
“Human «BEingNess»” ! …

which is the EXACT
“same thing”
all totalitarianisms
FAILED at
as
FAILURE to under~stand,
due to
“their” OWN “IDIOCY” ! …

which,
by “the way”,
derives from
the Ellenophone word
“ΙΔΙΩΤΗΣ”, “idiotes”,
“IDIOT” = to mean “owner of private property”,
LITERALLY
someone
“NOT sharing” ! …

“they” ARE
the ultimate of IDIOTS,
by definition ! …

the “other” thing
“their” IDIOCY
does NOT allow “them” to “see”,
is
that
“WE”
are ALL “MORTALS”,
including “them” ! …

the
“… died in their sleep, last night …”
STILL APPLIES
for “them”, too ! …

AND, …

lastly, …

we are NOT our “minds” ! …

we are NOT human “DOings” ! …

BE~CAUSE,

WE aRe Human «BEings» !

… and, …

OUR Humanity,
ALL over on OUR eARTh,
is
AWAKENING !

.

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ … ….

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

.

.

.

further “reading” …

“NORMALISING” agendas

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

*  about … “ownership” of the word “holocaust”

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

*  ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt] 

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”) 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

The Triangular Assault : -misdirective “bomb~shelling” -shootings the “last” ducks, -“divide & conquer”

.

.

covid - C=control O=oppress V=victimize I=isolate D=divide -

.

.

with reference to @hugotalks
What is going on with YouTube
episode
as seen in “Brand New Tube”

Dearest @hugotalks ,

TO WHOM IT MAY CONCERN

@NorbertDentressangle is correct with regards
to “YouTube” and the channel “hitting” the
over 100,000 subscribers

the thing is,
the OBSOLETE “old paradigm”, is
… “calculating without the hotélier”
as the old EllenoPhone proverb, goes
beCause
“it thinks” everyBODY is
“under its spell of illusion”

NOT ALL of us CHOOSE to be “subscribers” !

most of us KEEP AWAY from “subscription”
particularly of “well documented totalitarian” ones
( e.g. the “here” platform )
that CAN and DO
use their “algorythms”
for ALL sorts of … “shenanigans”

keep at it with the “back up of back ups” in YouTube

.

DO get a PROPER VPN too
( e.g. : ProtonVPN.com am finding, is quite legit )

.

create @hugotalks channels to AS MANY platforms
as possible !

do NOT “rely” on a couple, ( especially NOT “this” one )
as
the “taking down” is NOT just about “you” !

“subscribers” are taken down “one by one”

like a hunter that shoots down the last of the ducks,
NOT the “leading one”, so as to eliminate them ALL,
without … “noise”

this makes MUCH MORE “damage” than “taking YOU down”
thusly, … BE AWARE … that ANY one of the “subscribers”
is actUally, in much bigger “risk”, than “you” will EVER be !

do NOT “see” subscriptions within a channel
“regulate” YOUR “calculative mind” …!

“subscriptions” should NOT “exist” in a FREE space !

“subscriptions” are ONLY for MONITORING purposes !

KEEP reCALLing the TRUTH of your WORK !!!

which is :

“YOU” would keep with this Light~Work
even if it was for JUST … «ONE» other
fellow Human «BEing»

NEVER LET GO OF “THAT” !

“subscriptions” are ONLY OBSOLETE
“old paradigm” game

.

so, yes, “check~in” in as many platforms
( definately others than “here” )
as possible
( e.g. BreightEON.com, again
am finding quite LEGIT, with regard to
FREE SPEECH and Well~BEing )

the Telegram.com
which “wait for it” … IS going to “spread” WIDELY
very soon … is a quite excellent platfrom
for COMMUNICATION

.

“now”,

with reference to the “UK Column” saga
:

my Dearest PhotoAdélphi,

i do BElive
the couple of e~mails you received
were “false flags”
to … “draw” you within, indeed, a paranoia
( “combined” with the “YouTube 52 minutes
take down” ! )

plus,

make an “incident” where … “subscribers”
get into a “conflict” amongst the two
important «FREEDOM TRUTH Light~Work» places
for the area we were taught to know as … “the U.K.” …!

the “red” ones and the “blue” ones,
the “black” and the “white” ones,
the “us” and the “them” scenario
of “divide & conquer”
that the OBSOLETE “old paradigm”
has relied on, ever since the first
establishment of “empire”, the “Roman”

do NOT “fall into that one”, mate !

am quite aware that, when it is done
on the “personal level”
it is quite difficult to “keep on your tracks” !

YOU ARE NOT ALONE !

WE HAVE EACH OTHER !

NO derailment tactics “work” ANY more !

WE RECOGNISE EACH OTHER !

NOT THROUGH “subscriptions” …

WE ALL “subscribed” at Birth !

WE aRe keeping EACH OTHER with
LOVE ~ TRUTH ~ FREEDOM
with … «LIGHT» … …

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

Post Scriptum :

this is a “risky” comment …

NeverTheLess,

it is NOT “upto” … “old allowance” ANY more !

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ …

.

LOVE-TRUTH-FREEDOM are 3 words that mean the same and none may exist without the other present

.

.

for further “reading” …

“NORMALISING” agendas

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me” 

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering” & MOVING ON to New Paradigm platforms 

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

about … “ownership” of the word “holocaust” 

the Eugenicists … , [excerpt] 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” ) 

.

.

.

ASSIST OUR siblings in “uniform” to WAKE UP !

.

.

police brutality - i was just doing my job

.

ASSIST OUR sisters and brothers
in “uniform” to WAKE UP !

https://PoliceForFreedom.org

they have ALWAYS been “used” the worst
in keeping the obsolete “old paradigm”

.

bright examples to praise towards

:

*)  ex~Police Constable U.K., speaking out for INELIABLE
:
https://www.brighteon.com/efb67bc6-2bb3-49f5-a8aa-c869b314b9eb

.

*) more from ex~Police Constable U.K., special feedback from collegue
: ( ~ wish it was NOT a “Brand New Tube” link ~ )
https://brandnewtube.com/watch/ex-policeman-calling-for-all-whistleblowers-to-come-forward_X3kB7QbuU7lyVa4.html

.

.

*) police officer Greg Anderson U.S.A., resonance with Truth
:
https://www.brighteon.com/87b4dcd1-4c8f-43a7-910e-c80bf79f67b6

.

*)  about police officer Greg Anderson U.S.A., the metapathesis,
:
https://www.brighteon.com/6c721d22-b1da-47cb-a941-9adadc45c353

.

.

*) Police from around OUR eARTh
members of PoliceFor Freedom.org in zoom call
:
https://www.youtube.com/watch?v=FnkKzc3g_7g

.

*) president of Spanish branch
@PoliceForFreedom.org
speaks out
:
https://www.youtube.com/watch?v=85RQ1jw3io0

.

.

and,
“those”
that are “without humane attributes”
boot them OUT !!!

.

WE ARE ALL “IN IT” TOGETHER !

CEASE “playing” the OBSOLETE “old paradigm”
game of
… “divide & conquer” …

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

for further “reading”

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering” & MOVING ON to New Paradigm platforms

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

the ULTIMATE “zombiefication” reality show …

about … “ownership” of the word “holocaust”

Reference “Drama kings” …

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05

InterGenerational RESPONSIBILITY

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

the “sacrificial lamp” and “commercial use”

.

.

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dr. Vernon Coleman
is BEing USED as the ULTIMATE
“sacrificial lamp”

one, that
SHINES #LIGHTonALETHIA
who,
brings FORTH

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh

by
the UniVersal LAW of
… «LAW of ATTRACTION» …

one, that is adamant
about
“non commercial use”

having the LARGEST in SUBSCRIPTIONS
channel in BNT

by his own volition
ALWAYS
NOT having the “comments” section “ON” 

in an ATMOST deceitful atrocity

an “event” had been launched
to … “break his heart” …

ON
THE VERY FACT
that
he HAS one
and
is BRAVE enough to DISPLAY it

( which IS “what” BRAVE ONES “do”
with their «BEing» )

manipulated and abused
on the “1st of April

( which is well known as “Fool’s Day”
particularly in “Legalese”
if you are accused of “fraudulant intent”
referring to BNT, ofCourse ! )

AND
for “the first time”

( as he was probably … “persuaded”
on pretext of … “the last video” 
to )

TURN the comments “ON” )

then, had the “calculated”
( by BNT statistics of “profit optimisation” )

had
the deluge of TRUTH~FULL people
“commenting” 
on wishing him “back”

THEN,

( “lo and behold” )

BNT announces “Premium Accounts”

AND,

( “lo and behold” )

“Dr. Vernon Coleman
is
“back” in his “chair” 

probably
with “comments” ON
“always”
from “now” on

.

BNT “you” are a corporative entity
of
ABSOLUTE LathrAnthropia

and,

“this” little “scheme” of yours
IS
to be
your ultimate “downfall”

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

Support “platforms”
that are TRULY about
OUR “well~BEing”

and

NOT about
registering “male/female”
or
“dates of birth”

so as

to “offer” … “premium accounts”
that
ONLY mean
… “TARGETED AUDIENCE” …
and
… “advertising” …

.

USE INstead … examples :

~ BRAVE.com ~ browser ( privacy )

~ DuckDuckGo.com ~ search engine ( search privacy )

~ ProtonVPN.com ~ i.p. address privacy
AND
ProtonMail.com ~ email privacy

~ BrightEon.com ~ video platform

( there is also
~ odySEE.com * that does use
cryptocurrency however
or,
~ altCensored.com which is a “?” for me still )

~ Telegram.com ~ an imperative social media platform

( for a more “facebook feel”
with NO “data collecting”
there is
~ MeWe.com

and
the more “sinister”
~ MINDS.com * which does use
cryptocurrency nonetheless )

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

Post Scriptum :

will BNT … “delete”  …
“this” inconvenient comment

is BNT to
apply totalitarian “strong~arm” tactics
( for a SECOND time )
and
prohibit ENTRY
from “i.p. address”
( which is the “computers’ DNA signal”
in OUR … COMMUNICATIONS )
and
enForce a … LOCK~OUT … ?!?

something that DOES bring
“duress”
and, so much of it
that “may”
in “Legalese” 
be “considered” as  
… “attempt to commit manslaughter”
or, even
… “attempted murder”

.

“WHAT” are you Truth~FullNessly abOUT, BNT ?

.

«…
When someone shows you who they are,
BElive them the first time.

People know themselves much better than you do.

That’s why it’s important to
stop expecting them
to be something
other than who they are
…»
~ Maya Angelou

.

«…
From all the people,
the most evil and worthy of
greatest punishment
are those who
for all the things
they themselves
are guilty of,
they dare
accuse for these
others.
…»
~ Isocrates

.

.

Maya Angelou - when someone shows You who they are, BElive them the first time . w-photo

.

.

Isocrates - From all the people, the most evil+worthy of greatest punishment are those who are guilty for things and dare accuse others for them.

.

.

Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

in “Legalese”
the “TO WHOM IT MAY CONCERN”
makes it IMPOSSIBLE for “them”
to … “take it down”

.

.

for further “reading” …

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

.

.

.

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering” & MOVING ON to New Paradigm platforms

.

.

abOUT “What about the other families
on @hugotalks

a “SPIN ~ DOCTOR”
and,
more “serious” … “CRISIS CAST”

.

A FEW POINT TO MAKE :

is SHE a REAL “sister” ???

just because someone says
“am a sibling”
( AS “SCRIPT” WOULD DEMAND IT )
is it “SO” … ???

i mean, i know the “bull~shift” of
… British … “stiff upper lip” and everything …

BUT/AND

is “THIS” HOW PEOPLE aRe
when they have “loved ones”
pass away

LET ALONE … from
an UNFAIR, UNJUST,
UNtimely DEATH … ???

.

“AstraZeneca”
is the “NAME”
WE are REQUIRED to
KEEP … “the narrative” …
with

so as

to NOT … “disturb” …
THE NARRATIVE

and
so as
WE may KEEP
… “manching away”
on
“HOT AIR”
“they” know
“they” LOST ANY WAY

and,

ALREADY “fixed”

by

CHANGING THE NAME

to

… ” VAXzEvria ” … !!! …

an almost impronouncable “name”
that
“the MSM”
have NOT been … “INCLUDING”
in their … “reports
on
this ‘brave sister’ …!

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

Support “platforms”
that are TRULY about
OUR “well~BEing”

and

NOT about
registering “male/female”
or
“dates of birth”

so as

to “offer” … “premium accounts”
that
ONLY mean
… “TARGETED AUDIENCE” …
and
… “advertising” …

.

USE INstead … examples : 

~ Brave.com ~ browser privacy

~ DuckDuckGo.com ~ search engine privacy

~ ProtonVPN.com ~ i.p. address privacy
AND
ProtonMail.com ~ email privacy

~ BrightEon.com ~ video platform

( there is also
~ odySEE.com * that does use
cryptocurrency however
or,
~ altCensored.com which is a “?” for me still )

~ Telegram.com ~ an imperative social media platform for “now”

( for a more “facebook feel”
with NO “data collecting”
there is
~ MeWe.com

and
the more “sinister”
~ MINDS.com * which does use
cryptocurrency nonetheless )

.
OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

https://www.rt.com/news/519574-astrazeneca-name-change-vaccine-vaxzevria/

.

.

Malcom X - media most powerful entity on earth. power to make the innocent guilty+the guilty innocent.control mind of masses .distorted image

.

.

for further “reading” …

“NORMALISING” agendas 

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

.

.

.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” )

.

.

.

the bodies join together of souls that are united

.

.

Noetis-Μέσα ἒρωτα ὑπάρχει ὑπόσχεση,ἀγάπη-ἀλήθεια.Within eros exists-promise,love-truth

.

.

actUally ,,here,, it is in the power of 2 - 3D=cubic sense - evolving to POWER OF 3 - 5D -spiral- = conic ENsense = volume .QM

.

.

menstruation - is there a more prolific patriarchical-patriarchal misogyny predisposition wording of the Anglophone culture.QM- yes- trans woman .

.

.

,,Respect,, is all ways always about ,,Self-Respect,, ... if one is not ,,it,, one is never in a position to ,,give it,, nor ,,receive it,,

« Respect » is ALL WAYS ~ always about … « Self~Respect » … if one is not BEing “it” one is never in a position to … “give it” nor “receive it” … ~ ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

at some point very soon we will see ... ,,man-made,, ,,women,,=old paradigm,s final solution of FemaleNess anhiliation-divide+conquer-divide et impera

.

.

,,expectation,, within ,,ex-change,, is still ,,commerce,, ... .EM - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

and, Truth-FullNess is NOT for ,,institutionalisation,, in ANY sitUatION of life ...

.

.

and even a ,,yes,, at a certain moment is not for a ,,forever,, moment in ANY sitUatION of life . ALL IS FLUX-Eraklitos

.

.

,,free-dome,, is the only way to life - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE - FREEDOM -

.

.

what is life but the sand-curtain projecting the illusion of death ... misty, dask, sand open arms walking off at the diastance

.

.

the mind,s - the i - ONLY ambition=obtain one point of balance - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ isorropia of Heart - the am - NOT about trickery

.

.

.001.the day feeling yester Sundays - blasé ness - tunes 1929 - spells of marketed illusionments - world battered down

.

.

adrenaline re-course of dark in us, music language of Divine within US - Ἀδρεναλίνη κατα~φυγή σκοτεινοῦ μέσα μας, Μουσική γλῶσσα Θεῖου ΕΝ-τός ΜΑΣ

.

.

because unbalanced masculine is incapable of its harmonious ENrgy which is . . ,,balancing action,,

.

.

because ... balanced feminine is the ability of its Harmonious ENergy, which is . . ,,balanced surrender,, ...

.

.

because balancing masculine+feminine within the self=task at hand of each human BEing born eARTh, reach harmonious ENergy BALANCED LIFE

.

.

when finally absolving the mind from competition, fear of lack, gates open to ABUNDANCE-ΑΦΘΟΝΙΑ=ONLY+ONE point of BALANCE, ECSTACY=ΑΡΜΟΝΙΑ-HARMONY

.

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,

.

Migration=not a crime. borders + fences = figment of illusion.-Ἡ ἀποδημία δεν εἶναι ἒγκλημα.Τα σύνορα και οι φράκτες = ἀποκύημα ψευδαίσθησης. WE R nomads

.

.

... ACTuALLY it is time moves quickly but passes slowly ...

.

.

,,writing,, still ... to keep myself company ...

.

.

Healing of OUR ,,am,, has to take priority over the health of the ,,i,,. inspiraquotes.com

.

.

and when i am wanted i want the all of myself to be wanted

.

.

Wisdom is available only after lessons learned. snow mountain road vehicle

.

.

,,hope,, is for the passification of the masses. Feel ,,the fear,, and BE ...BRAVE... as WE aRe BORN --TO BE-- . BEST VErSION

.

.

People with betterment vision cannot afford to have ,,hope,,=passification of masses. People with vision KNOW ,,better,, beCAUSE it is an inevitability, in fact... sky mist

.

.

BREAKING THE CHAINS WITH LIGHT

.

.

,,FREE~DOME,, is the only ,,way,, to ,,life,,. inspiraquote white

.   

.

ΑΓΑΠΗ - Α-ΛΗΘΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν μπορεῖ να ὑπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα. sky baloons LG

.

.

LOVE - TRUTH - FREEDOM are three words that mean the same and none may exist without the other ... present ....EM . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ .sky-baloons LG

.

.

am gay and, thusly, immune to dis-ease

.

.

from our ,,i,, our ,,yesES,, are revealed , from our ,,NOs,, our ,,am,, is revealed + στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ . φάρος

.

.

Paradise is the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός .LG

.

.

the wave that reaches the shore does not look at which country it arrived - το κυμα που φτανει στη στερια δεν κοιταει σε ποια χωρα εφτασε .LG

.

.

do get into meditation and let go of so much medication .LG

.

.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ,,ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΕΡΙΖΕΙΝ ΦΩΤΟΣ,, - Eleutheria -

.

.

Capitalism is having the ,,i,, in capital. Contemplate the English language when taking into consideration . . Language is the house of the Truth of BEing-Martin Heidegger

.

.

racism =having no time TO BE still...contemplate cosmopolitan living doing nothing better than busy - Lao Tzu

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

 

Consider before the CIRCLE - Ponder on the PERIGON - Realise in the SPHERE - Yield to the SPIRAL .

.

 

i BElive that in Nature there is NO ,,versus,, . LG

.

.

unwatered trees,wither - τα δέντρα τα ἀπότιστα ξεραίνονται .LG

.

.

Humans beHAVE as ,,the gods,, they inVENted .LG

.

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

wsmss white supremacy male superiority syndrome including ,,by proxy,, is Ego or Self-Explanatory .LG

.

.

Before-fascism-corporatism ,,Life,, was OUR noun and ,,living,, OUR verb. ,,Life,, and ,,living,, are OUR ,,after,,, as well.

.

.

,,nobel-prizes,, are blood money guises .LG

.

.

Alfred Nobel - reality and truth -

.

.

Sigmund Freud - reality and truth -

.

.

The ,,10 CommandMents,, --ΕΝΤΟΛΕΣ-- is the beginning of --ΨΥΧΗ - ΘΥΜΙΣ-- psyche,s destruction --ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ--by ... ,,the written contract,,.

.

,,Expectation,, within ,,exchange,, is STILL ... ,,commerce,, ... .EM . blue

 

.

 

.

money able surgically man-made women=FinalSolution FemlAnhiliatn-old paradigm-empire-patriarch+wht supremcy+male superiorty+hetero prevelance+feudal ploutocrcy+covert intel=-devide cnqr-fear+scarcity

.

.