#LightON , ~ “NOT born to impress, ANYone!” , 2022.05.27

. . .

.

.

.