“… ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΕΛέησον …”

. . .

.

she asked me how i was doing i responded - am feminaging - what is that.QM - i am not manAging, anymore ...

.

.

«ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ»

[ «ΕΝ» ( en ) = “in”, “within”, “at”, “of”, “one”
«ΧΡΙΣΤῼ» ( CHRIST ) = “ANOINTED” ]

.

.