“Σκιά~ΖΩ …” , 2011.04.23

. . .

<< . . .

Σκιά~ζω

| υπο τη σκιά της αγάκτησης |

.

χωρίς τελείες εκ-θεση-ά-ζω
τα εξής, παρ-ουσιά-ζω

Ξέρω πια πως, Εσέ α-περί-γραπτα
τρομά-ζω

όσο και να προς-παθώ
την αγάκτηση
με την οποία ανα-τράφηκες
φαίνεται,
δε σκιά-ζω

Ειρωνικό δεν είναι με το ίδιο ρήμα
από τη μιά,
να πασκί-ζω να κατα-φέρω
να δια-ταράξω την σιχαμερή “ομαλότητα”
που έμαθε το Είναι σου να
“είναι”
και, από
την άλλη το ίδιο
ρήμα, “σκιά-ζω”
τρομά-ζω, να σημαίνει
και αυτό καθ’ αυτό να
Σου εν-δυσ-αισθαντικώ !

Με διαπληκτί-ζεις
όταν ασθενώ
η έσχατη απειλή
που δεν παρα-δέχεσαι
και που δεν βρίσκω τρόπο να
αντι-απο-τινάξω

Με δια-λύει
με σπαραποεί

.

* αγάκτηση : το συναίσθημα κτήσης που ένα άτομο τρέφει
σε σχέση με μια άλλη ύπαρξη, το οποίο συναίσθημα κτήσης όμως,
αντιλαμβάνεται και δικαιολωγεί ως, αγάπη

* εν-δυσ-αισθαντικώ : το να εισαγάγω σε μια ύπαρξη
την πρόκληση δυσάρεστων συναισθημάτων

.
. . . >>

( 23η Ἀπριλίου, 2011 )

.

.

.

.

First you wake up to your Light, Then you wake up to your Shadow, And finally you wake up to Your Self.

.

.