“Ἡθο~ποιοῦ” Φῦλο και Σκηνο~Θεσία “Φῦλου”

Πρέπει να ὀμολογῆσω, Ἀγαπημένα ΟΛΑ, πως
ἀπό ἠθοποιούς δεν περίμενα να ἀνταπο~κριθοῦν
“συμφωνικά”, με τα ἂνωθεν του ἀγαπημένου “Tgr” !…
 
.
Εἶναι στη “φύση” του ἠθοποιοῦ
να νιῶθει ΕΥτυχισμένος
ἀκόμη και με ἓνα πανί για “σκηνικό” και “μια λάμπα”
για φωτισμό, για να κάνει το … “ἒργο” της/του …!
.
Ἒτσι, ὂταν εἶναι να “χορηγηθεῖ” και με €100
(βάζω ἓνα ὁποιο δήποτε ποσό σε νόμισμα για του π.χ.)
το πιο πιθανόν εἶναι να κάνει και σε τούμπες το “εὐχαριστῶ”,
διότι,
τις/τους/τα φέρνει πιο κοντά, να δια~τελέσουν “αὐτό”
ἀκριβῶς το … “ἒργο”.
Τῶρα ναι, σίγουρα “αὐτό”, εἶναι ἲσως ὁ μοναδικός
λόγος που
δόθηκε στΗν ἠθοποιό και ὁ “τίτλος”
της πουτάνας.
Ἐφόσον, δηλαδῆ, ἡ ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ δύναται
να “παίξει τη σκηνῆ της ἡδονῆς”, δύναται ἂρα
να μετα~φέρει και ὂλες τις ἂλλες “σκηνές”
της ὑπο~κριτικῆς.
.
Στον ἀπολυταρχικά πατριαρχικό κόσμο μας,
που
εἶναι βέβαια, το παλαιό και πια πεπαλαιωμένο
παράδειγμα του κόσμου,
ἡ “πουτανιά” εἶναι το ἒγκλημα
και ἡ πουτάνα,
ὡς το προ~πατορικό ἀμάρτημα του “θῆλυ” κακοῦ,
ἡ ἐγκληματίας.
.
Σ’ αὐτόν τον “κόσμο” λοιπόν, του πεοκρατισμοῦ,
ὡς ὁ κατευθυντής και μοναδικός καταναλωτῆς
– και μην μου άρχίσει κανείς, περί γυναικῶν που
πληρῶνουν γυναίκες για το σεξ, γιατί
ἀπό τη ΦΥΣΗ του το ΘΗΛΥ δεν ἒχει “πληρῶνει
και πληρώνεται δια … ὑλικοῦ νομίσματος”
και,
ὃποια δήποτε τέτοιου εἲδους ἀνταλλαγῆ εἶναι
καθαρά πεοκρατικῆ και σε μια “τέτοια περί~πτωση”
ἂρα, ψευδο-πεοκρατικῆ –
ὁ πεοκράτης, λοιπόν, κάνει
τη “ζήτηση” να εἶναι το ζητούμενο
και
το “ὁ πελάτης ἒχει πάντα δίκιο”, το δεδομένο,
.
Συγχρόνως δηλαδῆ, στο σύστημα αὐτό, ὁ
και ἡ παροχέας
γίνονται και στοχο~ποιοῦνται ὡς … οἱ ἐγκληματίες.
.
Συγχὠρεσέ Μου το “μακρυγορίζειν”, καθῶς
στην προσπάθεια μου να ἀνταποκριθῶ, ἡ σκέψη,
ἡ κρίση δηλαδῆ, ἐκ φυσικοῦ καταλῆγει σε … δοκίμιο !
 
.
Ἀδιοφιλονίκητα, δεν εἶναι ἡ ἠθοποιία πουτανιό!
(Παρ’ ὂλο που ἀν κάποιο ἂτομο ἀναγνωρίΖει τον ἐαυτό του
στην ἀντίθετη πρόταση, εἶναι δικό του θέμα …
… και ἂλλωστε, δεν εἶναι μόνο κάτω άπό τον τίτλο της
ἠθοποιίας που ἀνα~γνωρίζεται κάτι “τέτοιο”.)
.
Αὐτό στο ὁποῖο θέλω να κατα~λῆξω εἶναι πως :
στην
τέχνη του θεάτρου, συγκαταλέγονται
περισσότερα ἀπό τη ἠθοποιία
και “αὐτό” εἶναι
ἀρκετά εὒκολο στο “παράδειγμα του κόσμου”
να ξεχνιέται.
.
Και, καθῶς προχωράει ἐξελικτικά ἡ ἀνθρωπότητα
και στην ἒκ~φραση και τεχνο~λογικά,
οἱ διάφορες ἐκ~δηλῶσεις της τέχνης
εἰδικότατα στο θέατρο,
ὂπου συν~υπάρχουν
και χρῆζει
να συν~αρμονίζονται
χρειάζεται, ναι, να δίνουμε χρονο~χῶρο.
.
Στο παλαιό παράδειγα του κόσμου
το “χρονο~χῶρος” εἶναι χρῆμα.
Μέσα σε “αὐτό” και ἀπό “αὐτό”
ΜΟΝΟ ἀνταγωνισμός ἐκχωρεῖται.
.
Λίγη τροφῆ για σκέψη, λοιπόν.
.
ΕΥχαριστῶ
για την ὑπομονῆ της προσοχῆς
 
ἀλλά και κυρίως,
για την ΕΥθέτησή Σου.
Την Ἀ~λήθεια Μου Την Ἒχεις
❤ ❤ ❤ 🙂 ❤ ❤ ❤
.
Ὑστερό~Γραφο :
Στα ΟΛΑ που ἀναφέρονται ἂνωθεν περί “ἠθοποιίας”,
ΔΕΝ ταυτοποιείται ἡ “σκηνοθεσία”.
Κάθετα ἐπειδῆ, στο παλαιό παράδειγμα του κόσμου
ἡ “σκηνοθεσία”,
εἶναι το ΑΠΟΛΥΤΟ του
πεοκρατισμοῦ.
Ὡς συγγραφοῦσα, ΠΑΝτα
στα θεατρικά, ἐπι~λέγω
το “φῦλο” της σκηνοθεσίας
ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ
και για την ἠθοποιία.
❤ 🙂 ❤
.
.