Γένομαι, (#EY001.01agg)

. . .

Δ ά κ ρ υ

καμωμένο ἀπό και προς
τη Θάλασσα

.

. . .

Π λ έ ν ο μ α ι
σ τ ο
Δ ά κ ρ υ

.

. . .

Π ο ι ῶ
Θ ά λ α σ σ ε ς
να πλέω στο ΠΑΝτα Μου

.

. . .

Δεν εἶναι φυγή.
Εἶναι ἀποτύπωμα.
Ζωῆς

.

. . .

Αὐτό που “πονάει” εἶν’
ὁ Χρόνος.
Ἰλιγγιωδῶς ἀργά που περνάει στη Γῆ !

.

. . .

Εἶναι τα χέρια μου
ἡ ἂμμος.
Ψάμμος, στην κλεψύδρα των συνΠΑΝτων

.

. . .

Και τελικά,
το Δάκρυ
εἶν’ ὁ κόκκος της Θάλασσας

.

. . .

Κι ἡ Θάλασσα,
το “κόκκινο” του Οὐρανοῦ

.

Sahara desert sand dunes with clear blue sky.