ΕΝ Ἀρχήν … ~ From The BEginning …

: *)

Χαιρετῶ !

Δεν γνωρίΖω ἀκόμη τον ἀκριβές, σε νόηση, λόγο

για τον ὁποῖο προχώρησα με τη δημιουργία αὐτῆς της ἱστοσελίδας

και, δεν με ἀπασχολεῖ ὃμως κιόλας.

Εἶναι ἒκ~φραση αὐτῆς τῆς Ὀντότητάς Μου καί “αὐτό”, εἶναι ἀρκετό.

Καλή Τριβή εὒχομαι {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}.

~

: *)

Greetings !

i Am not familiar with the precise, mindful reason

for the creation of this webpage

and it does not, moreover, concern me.

It is an ex~press~ion of this BEing~ness of mine,

and “that” is adequate.

i am wishing, Good Polishing.

.

.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” )

.

.

Το ἒργο με τίτλο awnidea (ἀθέρας)  ἱστο~λόγιο ἀπό τη δημιουργό του awnidea (ἀθέρας)

διατίθεται με την ἂδεια

Creative Commons – Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)

~

The work titled awnidea (ἀθέρας) blog from its author awnidea (ἀθέρας)

is available with licence

Creative Commons – Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

.

.

Consider Donating with 
: BuyMeACoffee.com  : *)

or, 

“here”, down below with “Stripe” directly 

ΕΥχαριστῶ : *) ~ Thank You : *)

 

One-Time
Μηνιαίως
Ἐτησίως

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Ἐπιλέξτε ποσόν

€5.25
€13.40
€22.50
€1.13
€2.23
€8.98
€77.44
€150.75
€220.30

Or enter a custom amount


Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

.

* * * 

.

.