Κατ’ Ἀρχήν … ~ From The BEginning …

Ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος

:*)

Χαιρετῶ !

Δεν γνωρίΖω ἀκόμη τον ἀκριβές, σε νόηση, λόγο

για τον ὁποῖο προχώρησα με τη δημιουργία αὐτής της ἱστοσελίδας

και, δεν με ἀπασχολεῖ ὂμως κιόλας.

Εἶναι ἒκ~φραση αὐτής τῆς Ὀντότητάς Μου καί “αὐτό”, εἶναι ἀρκετό.

Καλῆ Τριβή εὒχομαι {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}.

~

:*)

Greetings !

I Am not familiar with the precise, mindful reason

for the creation of this webpage

and it does not, moreover, concern me.

It is an ex~press~ion of this BEing~ness of mine,

and “that” is adequate.

i Am wishing, Good Polishing.

.

.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” )

.

.

Το ἒργο με τίτλο awnidea (ἀθέρας)  ἱστο~λόγιο ἀπό τη δημιουργό του awnidea (ἀθέρας)

διατίθεται με την ἂδεια

Creative Commons – Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)

~

The work titled awnidea (ἀθέρας) blog from its author awnidea (ἀθέρας)

is available with licence

Creative Commons – Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

.

.

 

One-Time
Μηνιαίως
Ἐτησίως

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Ἐπιλέξτε ποσόν

€5.25
€13.40
€22.50
€1.13
€2.23
€8.98
€77.44
€150.75
€220.30

Or enter a custom amount


Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

.

.

.

“… to awake …”

. . . 

… when “growing~up”
and
“tele~vision” 
[ «ΤΗΛΕ» ( “tele”)
Ellenophone for “afar” ]
was 
of some
«SENSE»

and,
«ENsense» …

.

.

.

.

New Zealand - Turn your face to the sun, and the shadows will fall behind you.

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

“… i n t e r m i s s i o n…”

. . .

.

0928am a very beesy DreamLand and what word do i use ... ,,intermission,, ... my mind is ,,bewildered,, & ,,discombobulated,, this morning ...

.

.

… the “hypnosis” of “old paradigm” …

.

… a more … «Truth~Full» paradigm …

.

.

“Show me … the way …”

. . .

~ You don’t have to move that Mountain ~

You don’t have to move that mountain
just help me, God, to climb it
You don’t have to move that stumblin’ block
just show me the way around it

.

we must climb a great, high mountain
to reach God‘s gracious free~dome
in ITs words you’ll find the street
if you will just BElive them

.

You don’t have to move that mountain
just help me, God, to climb it
You don’t have to move that stumblin’ block
just show me the way around it

.

well, the way is filled with hypos (hypocrites)
and sometimes, we may falter
you can have ITs grace, my friend
on your knees, down at the alter

.

You don’t have to move that mountain
just help me, God, to climb it
You don’t have to move that stumblin’ block
just show me the way around it

.

You don’t have to move that mountain
just help me, God, to climb it
You don’t have to move that stumblin’ block
just show me the way around it

.

You don’t have to move that mountain
just help me, God, to climb it
You don’t have to move that stumblin’ block
just show me the way around it

.

.

.

God to me it seems is a verb not a noun, proper or improper. quozio mountain

.

.

Pentimento

. . . 

«…
an alteration in a painting,
evidenced by traces of previous work,
showing that
the artist
has changed their … “mind”
as to
the composition
during
the process of painting
…» 

«…
the word
is Italian for
“repentance”,
from the verb
“pentirsi”,
meaning
“to repent”
…» 

.

.

Touched by an Angel - about ,,Pentimento,, ... to paint over the top of a painting - Italian for ,,repentance,,. with ,,here,, + ,,now,,

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

.

.

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

Nietzsche Friedrich - And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

.

«Feeling Good»
by
the uncompromisably
incomparable
… “Nina Simone” …

.

.

Reginald Vincent Holmes - ... the earth has its music for those who will listen .... ground flowery thorny detail

.

* «The Earthing Movie
: The Remarkable Science of Grounding» (2019)

“… a feature-length, documentary
based on
the viral short film
entitled ‘Down To Earth’,
that reveals
the scientific phenomenon
of
how we can heal our bodies
by
doing the simplest thing that
a person can do
… standing barefoot on the earth. …”

.
Relatively uncompromising Viewing Ηere …
.

.
YouTube totalitarian viewing here …
.

.

Kahlil Gibran - forget not ... the earth the wind

~ Khalil Gibran

.

«…
i BElive
that
in Nature
there is
no “versus”
…»
~ ale3iA ( penteleón de aRcturi )

.

.

nature is trying very hard

.

* “WildLife TakeOver
: How Animals Reclaimed Chernobyl” (2007)

.

.

Nature determinately, re-quires time-space. - Ἡ Φύσις καθ-οριστικά, ἐπ-ανακτᾶ το χρόνο-χῶρο. night lake forest starry sky

.

found in Dawn Of Peace .org‘s

odyseechannel

about how, it is NOT … “sensible”
to assume
“a book”
can just
“make itself”

*  « The Atheist Delusion » [ a clip ]

.
https://odysee.com/@dawnofpeace:5/The-Atheist-Delusion-(Clip):d

.

Valle.Girl Designs + Ramana Maharshi - God dwells in You as You ... XL

~ Ramana Maharshi «God Dwells in You as You» . [poster design by “grandiose sundrome” “Valle.Girl Designs”]

.

« Inner World, Outer Worlds »

is an excellent of “same~name”
four~part series ( 2012 )

approximately 20~30 minutes long, each

found in totalitarian YouTube channel
«Awaken The World Film»

by the Awaken The World Initiative

,

Best comprehensibly «seen», in the following “order”

:

( α )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ Beyond Thinking ~

( β )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Spiral ~

( γ )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Serpent and the Lotus ~

( δ )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ Akasha ~

.

R. Buckminster Fuller - God, to me, it seems, is a Verb not a noun, proper or improper. drop-in water

.

the UNcompromisable

R. Buckminster Fuller

known as … « The Poet of GeoMetry »

with his illustrious quote

«…
we are called
to be
the architects
of
OUR future
…»

has set, not only

a bright example
of … «dignified living BEingNess»

Are you spontaneously enthusiastic about everyone having everything you can have .QM . from CRITICAL PATH .1981.

taken from his book “CRITICAL PATH” (1981)

.

and, as he points out

:

“…
if anything, really, that has 
moved me, is «Love» 
…”

.

. ( on «MetaPhysical Gravity» particularly @17:54 ) .

.

Love is MetaPhysical Gravity it holds us and the uniVerse to-get-her . quozio moom in space

.

AND, even so

an ingenious arresting volume
of … «work» … !!! …

with “terms” as

« SpaceShip Earth »

.

.

the ENvisioning of GENIOUS “projects”

.

EveryOne is born a genious but the process of living de-geniuses them . quozio red flowers assortment vasearrangement

.

such as

the «Geodesic Dome»

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

. .

the «DymAxioN House» – late 1920’s
( “portable” and “affordable” )

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

. .

the «DymAxioN Car» – early 1930’s
( “3~wheeled car of the future” )

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

the «DymAxioN world map» – early 1940’s
( “one island in one ocean”,
“fluid geography”,
“folding into geodesic globe” )

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

among the many EnLightMents
Buckminster Fuller
«lived
to share» …

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

The prolific “conversation”
of
Buckminster Fuller
with
Werner Erhard

:

.

BBuckminster Fuller - I,m not trying to counsel any of You to do anything really special except dare to think. And to dare to go with the truth. And to dare to really love completely.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

Sometimes i think WE are ALONE. Sometimes i think we are NOT. In either case, the thought is staggering.

.

.

A preeminent figure
of the journey
towards
OUR «NEW» eARTh
is
… “Dolores Cannon” …

.

Dolores Cannon - We R moving in2 a New World and the old negativity will be left behind. Through the Law of -cause and effect, we can change the world, 1 person at a time.

.

Dolores Cannon’s work
has NOTHING to do with
… “prophecies”.

Quite the contrary,
her work has been on
… “reporting” …
the, what she called,
… “Lost Knowledge” …

that was
“given in messages”

through
her thousands
and thousands of clients,
all over the world,

through
her established technique
called
“Quantum Healing Hypnotic Technique”
also known as the abbreviated
version of … “QHHT”.

.

Dolores Canon
has been absolutely
… “instrumental” …
through her 17 or so, books
in
sharing this “Lost Knowledge”
and,
her “voice”
in conferences, all over the world,
along with “pioneering programmes”
such as the “Metaphysical Hour”,
a “beacon” of sorts
for … “the many” …
( of us with “humbler” … “out~wards” )

.

A significant “event”
that
… “indicated” to us all,
the “beginnings” of
unequivocal
… “out with the old” …
… «change» …
thrusting upon us all,

was
“the fire of Notre Dame”
on
“L’ ile de la Cité”, Paris
on the 15th of April, 2019

which

15th of April ( “time” )
was Dolores Cannon’s “avatar”
birthday

and

“NostraDamus” ( “space” )
one of her MOST crucial
works,
“COnVERSING”
with Nostradamus himself
in “interpreting”
his predictions.

.

Dolores Cannon’s work
is not only IMMENSE
in the pure “bulk” of it,
it is simply
… IMPLEMENTAL …
for
OUR Humanity’s
… «shift» … of evolution

particularly,
“The Three Waves of Volunteers”
in
“The Convoluted UniVerse”
series

.

Thusly,

not “just” …
someone you would
characterise
“with foresight”

or,
even worse

employ to “confirm”
… “one’s own insights” !

.

«INsights»

are NOT in “need”

of

“an other’s”

“all ready”,
“out there”,
“done all the work”,
“survived all the beating”,

… “confirmation” … ( !!! )

be~cause

… «INsights» …

are NOT a “selling”
… product …

that
need special
“marketing”
and “advertising”
gampits … like,

“watch this little bit
… for free …

BUT,

… if …
you are looking
for

the full … treatment

( as if ‘that’ is NOT “a given”
yet,
how else would
“gampits” … work ?!?
YET
these people “think”
of themselves as
“clever” or, worse
… “cleverer than” …
to keep on “doing”
their … “stratagems” )

… “PAY” … !!!

( as “if”
we aRe BORN
on eARTh
with or for
… “debt” ! )

.

«INsights»

are NOT about “DOings”

as

we are NOT human “DOings”

WE aRe Human «BEings»

and,

it is … «BEingNess»

that “shares” with “us”

and

… «SHARE ALIKE» …

is “what” it is “abOUT”

.

NOT … “persuasion”
NOT … “followers”
NOT … “marketings”
NOT … “success”

.

Simply … «inSIGHT~full»
… … … «BEingNess» … … …

.

Dolores Cannon-We,ll find tt thereR other Existance Planes,Dimensions,UniVerses sideBYside with ts 1. Once we remove T blinders tt impede our progress we,ll know weR only limitedBY our imaginations

.

i find the following, great
“introductions” or, “re~visitings”
of Dolores Cannon’s work

:

* “Dolores Cannon on
The Moore Show”
( never “mind” the … “sponcor messages” )

.

:

* “Metaphysical Hour
~ The Three Waves of Volunteers”
( after a caller is “responded” )

.

.

Dolores Cannon - The Awakening IS The Purpose ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

“Hounds of MetaPhysical Gravity …”

. . .

~ Hounds of Love ~

“It’s in the trees!
It’s coming!”

when i was a child
running in the night
afraid of what might be
hiding in the dark
hiding in the street
and of what was following me …

now hounds of love are hunting
i’ve always been a coward
and i don’t know what’s good for me

.
here i go !
it’s coming for me through the trees

Oh, Help Me, SomeOne !
Help Me, Please !

take my shoes off
and throw them in the lake
and i’ll be, two steps on the water
.

i found a fox
caught by dogs
he let me take him in my hands
his little heart
it beats so fast

and i’m ashamed of running away
from nothing real …
i just can’t deal with this
but i’m still afraid to be there

among your hounds of love
and feel your arms surround me
i’ve always been a coward
mmm, and never know what’s good for me

.
oh, here i go !
don’t let me go !
hold me down !
it’s coming for me through the trees

Oh, Help Me, Darling …
Help Me, Please !

and take my shoes off
and throw them in the lake
and I’ll be, two steps on the water

i don’t know what’s good for me
i don’t know what’s good for me

i need your love, love, love
love, love, love, yeah, yay yo !
Your love!

and, take your shoes off
and throw them into the lake !

do you know what i really need ?
do you know what i really need ?

i need love, love, love
love, love, love, yeah !

.

.

.

Buckminster Fuller - LOVE IS METAPHYSICAL GRAVITY.

.

.

. ( on “metaphysical gravity” particularly @17:54 ) .

.

.

“You aRe going to hear me … RoAR …”

. . . 

~ Roar ~ 

i used to bite my tongue
and hold my breath
scared to rock the boat
and make a mess
i sat quietly, agreed politely 

i guess that i forgot i had choice
i let you push me past 
the breaking point
i stood for nothing
but i fell for everything

.

you held me down
but, i got up
already brushing off the dust

you hear my voice
you hear that sound
like thunder
gonna shake the ground 

you held me down
but, i got up 
get ready 
’cause i’ve had enough

i see it all
i see it “now” 

i’ve  got the eye of the tiger
a fighter
dancing through the fire
’cause i am a champion

and you’re gonna hear me roooar

louder
louder than a lion 
’cause i am a champion 

and you’re gonna hear me roooar 

oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh

you’re gonna hear me roooar 

.

louder
louder than a lion 
’cause i am a champion 

and you’re gonna hear me roooar 

oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh

you’re gonna hear me roooar

oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh 
oh-oh-oh-oh-oh-oooh

you’re gonna hear me … roooar

.

.

.

Osho - Come out of the masses. Stand alone like a lion. And live your life according to Your Own Light.

.

.

“BElive … in Love …”

. . .

.

.

.

Touched by an Angel - 1STday 1 BElives can be most beauty-full + difficult. miracle=fragile,if dont take care of it,TRUTH may twisted out

.

.

“Sing to the Moon …”

. . .

~ Sing to the Moon ~

hey there “You”
shattered in a thousand pieces
weeping in the darkest night

hey there “You”
trying to stand up on your own two feet
and, stumbling through the sky

.

when the lights go out
and you’re on your own

how you’re gonna make it through
till the morning sun ?

.

sing to the moon
and the stars will shine
over you
lead you to the other side

sing to the moon
and the stars will shine
over you
heaven’s gonna turn the tide

.

hey there “You”
looking for a brighter season
need to lay your burden down

hey there “You”
drowning in a helpless feeling
buried under deeper ground

.

when the lights go out
it’s a waiting game

never gonna see a day
when your world will change

.

sing to the moon
and the stars will shine
over you
lead you to the other side

sing to the moon
and the stars will shine
over you
heaven’s gonna turn the tide

. .

sing to the moon
and the stars will shine
over you
lead you to the other side

sing to the moon
and the stars will shine
over you
heaven’s gonna turn the tide

.

sing to the moon
and the stars will shine
over you
lead you to the other side

sing to the moon
and the stars will shine
over you
heaven’s gonna turn the tide

.

sing to the moon
and the stars will shine
over you
lead you to the other side

sing to the moon
and the stars will shine
over you
heaven gonna turn the tide

.

hey there “You”
shattered in a thousand pieces
weeping in the darkest night

.

.

.

Heraclitus - constant change with moon cycle

.

.

“For my ( own ) good …”

. . . 

~ “Για Το Καλό Μου” ~ 
{ “yia to kaló mou” } 
[ “For My ( own ) Good” ]

.

εἲδα ἓναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου 
{ eída énan kósmo na gkremízetae mprostá mou } 
[ i saw a world crumbling down in front of me ]

εἲδα να γίνεται γιαπί ἡ γειτονιά μου 
{ eída na yínetae yiapí ee yeitoniá mou } 
[ i saw (the) becoming of a construction site
(of) my neighourhood ]

“για το καλό μου” … 
{ yia to kaló mou } 
[ “for my (own) good” … ]

.

εἲδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα, κομμένα 
{ eída ta déntra pou skarfálona komména } 
[ i saw the trees i used to climb, cut (down) ]

σε φορτηγό τα ὀνειρά μου φορτωμένα 
{ se forteegó ta óneirá mou fortoména } 
[ upon a lorry (truck) my dreams loaded (laden) ]

“για το καλό μου” … 
{ yia to kaló mou } 
[ “for my (own) good” … ]

.

εἲδα το δάσκαλο να με κτυπάει με ζῆλο 
{ eída to tháskalo na me ktypáei me zeélo } 
[ i saw the teacher hitting me with “devotion” ]

εἲδα τα χέρια μου πρησμένα ἀπ’ το ξύλο
{ eída ta chéria mou preesména ap to xylo }
[ i saw my hands swollen from
(“wood”) “being beaten up” ]

εἲδα τα νεῦρα μου σιγά~σιγά να σπᾶνε 
{ eída ta néura mou sigá sigá na spáne } 
[ i saw my nerves slowly~slowly breaking ]

με “καλοσύνη” και “στοργῆ” να με κτυπᾶνε
{ me kalosynee kae storgeé na me ktypáne } 
[ with “kindness” and “affection”, being thrashed ]

.
.
“για το καλό μου” … “για το καλό μου” …
{ yia to kaló mou … yia to kaló mou }
[ “for my (own) good” … “for my (own) good”…

ὣσπου δεν ἂντεξε στο τέλος το μυαλό μου
{ óspou den ántexe sto télos to myaló mou }
[ until it did not (withstand) endure in the end,
my mind
]

πῆρε ἀνάποδες στροφές, “για το καλό μου”
{ peére anápodes strofés yia to kaló mou }
[ it (“took reverse turns”) flipped,
“for my (own) good”
]

και εἶμαι στο θάλαμο ἑννιά, “για το καλό μου” 
{ kae eímai sto thálamo enniá yia to kaló mou }
[ and i am in (compartment, chamber) room nine,
“for my (own) good” ]

στην ἠρεμία, για “να βρω τον ἐαυτό μου”
{ steén eeremía yia na vro ton eautó (eaftó) mou }
[ in placidness, to “find myself” ]
.
.

εἲδα να κόβουν τη μπουκιά, για τη μπουκιά μου
{ eída na kóvoun teé mpoukiá yia teé mpoukiá mou }
[ i saw (the) mouthful being cut, for my mouthful

ροῦχα να φτιάχνουν, ἀπ’ τα ροῦχα τα παλιά μου
{ roúha na ftiáchnoun ap ta roúha ta paliá mou }
[ clothes being made from my old clothes ]

“για το καλό μου” …
{ yia to kaló mou } 
[ “for my (own) good” …

.

εἲδα τη μάνα μου να κλαῖει ἀπελπισμένα
{ eída th mána mou na klaéei apelpisména }
[ i saw my mother crying desperately ]

εἲδα το γέρο μου να φεῦγει για τα ξένα
{ eída to yéro mou na feugei yia ta xéna }
[ i saw my old~man leaving for
(elsewhere, abroad) the overseas ]

“για το καλό μου” …
{ yia to kaló mou }
[ “for my (own) good ]

.

εἲδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα
{ eída tous phílous mou na skízontae yia ména } 
[ i saw my friends tearing themselves 
(sacrifice themselves) for me

εἲδα να θέλουν να ξεκόψω ἀπό σένα
{ eída na théloun na xekópso apo séna }
[ i saw (any “them”) (the) wanting of me 
to detach from you ]

εἲδα χαράματα να με τραβᾶν στο τμῆμα
{ eída harámata na me travoún sto tmeéma }
[ i saw (in) the small hours, being hurdled 
to the (“precinct”) police station

για να γλιτώσω το κελί, “να πω το ποίημα”
{ yia na glitóso to kelí na po to poíeema } 
[ (in order) for me to (evade) “dodge” the cell,  
to (“recite the poem”) “regurgitate the doctrine” ]

.
.
“για το καλό μου” … “για το καλό μου” …
{ yia to kaló mou … yia to kaló mou }
[ “for my (own) good” … “for my (own) good” …

ὣσπου δεν ἂντεξε στο τέλος το μυαλό μου
{ óspou den ántexe sto télos to myaló mou }
[ until it did not (withstand) endure in the end,
my mind
]

πῆρε ἀνάποδες στροφές, για το καλό μου
{ peére anápodes strofés yia to kaló mou }
[ it (“took reverse turns”) flipped,
“for my (own) good”
]

και εἶμαι στο θάλαμο ἑννιά, για το καλό μου 
{ kae eímai sto thálamo enniá yia to kaló mou }
[ and i am in (compartment, chamber) room nine,
“for my (own) good” ]

στην ἠρεμία, μῆπως “βρω τον ἐαυτό μου”
{ steén eeremía yia na vro ton eautó (eaftó) mou }
[ in placidness, to perhaps “find myself” ]
.
.
“για το καλό μου” … “για το καλό μου” …
{ yia to kaló mou yia to kaló mou }
[ “for my (own) good” … “for my (own) good” … ]

ἒχει μουδιάσει το κορμί και το μυαλό μου
{ éhei moudiásei to kormí kai to myaló mou }
[ (they) have (become) numbed, (both) 
my body and my mind ]

ἐνέσεις, χάπια, ἡλεκτροσόκ, “για το καλό μου”
{ enéseis hápia elektrosók yia to kaló mou }
[ injections, pills, electroshock,
“for my (own) good” ]

σήμερα πήρανε νεκρό τον διπλανό μου
{ seémera peérane nekro ton diplanó mou }
[ today they took (“dead”) the “guy next~door”
to me, dead

ἐνῶ παλεῦω για “να βρω τον ἐαυτό μου”
{ enó palévo yia na vró ton eauto (eaftó) mou }
[ while am struggling to “find myself” ]

.

… κι ἒχω κρυμμένο το σουγιά, “για το καλό μου” !…
{ ki ého krymméno to souyiá yia to kaló mou } 
[ and i have hidden (it is concealed) the jack knife,
“for my (own) good” !… ]  

.

 

.

.

,,FREE~DOME,, is the only ,,way,, to ,,life,,. inspiraquote white

.

.

“Could it be magic …”

. . .

.

made it through another day and more alleviated another night - through a life long open-heart surgery - tired, thankful, be gentle with me in DreamLand

.
.

.

.

“… take or leave it ? … or, …”

. . . 

.

no there is not always a suicide note with an attempt, and ... - the shorter version

.
.

~ Suicide is PainLess ~ 

through early morning fog i see
visions of the things to be
the pains that are withheld for me
i realise and i can see

.

that suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it 
if i please

.

the game of life is hard to play
i’m gonna lose it anyway
the losing card i’ll someday lay
so this is all i have to say …

.

suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it
if i please …

.

the sword of time will pierce our skins
it doesn’t hurt when it begins
but, as it works its way on in
the pain grows stronger
watch it grin …

.

suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it
if i please …

.

a brave man once requested me
to answer questions that are key
“is it to be or not to be ?”
and i replied, “oh, why ask me ?”

.

suicide is painless
it brings on many changes
and i can take or leave it
if i please …

and you can do the same thing
if you please …

.

.

.

“… looking at the stars …”

. . .

.

Touched by an Angel - Light is a powerfull thing ... when life keeps you in the dark, that,s when you start looking at the stars...

.

.

.

.

“You have to trust … Humanity”

. . . 

«…
i guess, waking up
after having been in Spain for six months
in the mountains …
… with few people.

It was kind of solitary.

And, it was April, and
i had to walk in the morning …
… around the mountains.

And, Spring just kicked in.

It was definitely nature-inspired.

On a more personal level.

It’s about when you have been too stubborn
about giving love
to one particular direction …
… you expect it back… 

And, kind of realising that
it’s up to you what you give,
but
it’s not up to you
what you are given and where from.
…» 
~ Bjork ( bjork.com webchat, June 2000 )

.

~ All is full of Love ~ 

You’ll be given Love
You’ll be taken Care of
You’ll be given Love
You have to Trust it

.

maybe not from the sources 
you have poured yours 
maybe not from the directions
you are staring at 

.

( trust ) twist your head around
it’s all around you

All is full of Love
All around You

.

( All is full of Love )
you just ain’t receiving
( All is full of Love )
your phone is off the hook 
( All is full of Love ) 
your doors are shut 
( All is full of Love ) 
{{{ andpeveninletdown }}}  
( All is full of Love ) 

All is full of Love 
( All is full of Love )
All is full of Love 
( All is full of Love )
All … 
( All is full of Love )
All is full of Love 

( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love )
( All is full of Love ) 
( All is full of Love )
( All is full of Love ) 
( All is full of Love ) 
( All is full of Love )
( All is full of Love ) 
( All is full of Love )
( All is full of Love )

.
.

https://www.bitchute.com/video/TK9rKdZjcHwN/ 

.
.

.

.

«… the bodies join  t o g e t h e r
of
souls that are  u n i t e d …» 

[ from «~ The Hour~Glass Figure» ]

.

Noetis-Μέσα ἒρωτα ὑπάρχει ὑπόσχεση,ἀγάπη-ἀλήθεια.Within eros exists-promise,love-truth

.

.

“Some People …”

. . .

~ Some People ~

some people they tease one another
take pride in themselves
keeping “the other” one, down
well, i’m not like that atall

some people they hurt one another
they love to see
“hurt” in “the other” one’s, eyes
well, i’m not like that atall

.

some people are born for each other
they love to walk
holding «the other» one’s, hand
they always understand …

some people cry
some people know «why» ( «Υ» )

.

some people they use one another
so aimlessly
not like “lovers” do
well, i’m not like that atall

some people they long for each other
they love to talk
holding «the other» one’s, hand
they allways understand …

some people cry
some people know «why» ( «Y» )

.

with a word unspoken
with a voice unheard

when a thought is broken
by a tender word

when a heart is moved
when a heart is thrown

the silence tells you
you’re not alone

.

some people are born for each other
they love to walk
holding «the other» one’s, hand
they allways understand

some people cry
some people know «why» ( «Υ» )

.

some people

.

( some people are born for each other )
we love to walk
holding «the other» one

( some people they long for each other )
they love to talk
holding «the other» one

( some people are born for each other )
they love to walk
holding «the other» one

holding «the other» one

holding … each other …

.

.

.

Rainer Maria Rilke - For One Human BEing to Love Another

.

.

few “samples” of … “TRUTH being Uttered”

. . .

from : lawyer Dr. Reiner Fuellmich “Telegram”
* https://t.me/ReinerFuellmichEnglish

.

“… This is Amandha Vollmer.
Amandha eloquently puts a positive spin
to our present day NWO trials and tribulations, and
shoves it all back into the globalists’ faces. …”
( from “bitchute.com” channel
: “Banned YouTube Videos”
uploaded on 2021.10.09 )

.

… and,

.

A Nun Speaks Plainly on the Great Reset
at :  Corona Investigative Committee

.

.

“… tomorrow stationed direct …”

. . .

.

it feels like this is going to be another depressing day ... ,,mother,, made sure ...

.

.

.

.

( … by “the way” …
“tomorrow” …
both
«Mercury ~ Ermés» 
and
«Jupiter ~ Días»
are, between hours from
each other,
to be
… “stationed direct” … )

.

.

watching … “Framing Britney Spears” (2021)

. . .

… and, “thinking” of a «Light~Full One» of “my life” …

.

.

.

Ani DiFranco - Patriarchy = the elephant in the room ...

.

.

“Integrity … even when all around is ‘crap’ …!”

. . .

.

.

.

C.S. Lewis - Integrity is ... child-like drawing

.

.

The … “flower” … r~evolution …!

. . .

.

I,m not upset that You lied to me, I,m upset that from now on I can,t believe You any more

.

yes, “my path” is “leading” away from you …

.

she asked me to trust her about him - THIS what she has done with My TRUST - i am TRULY=3 of swords - wish could let go of ,,her betrayal,,

.

.

.

“… two steps back …”   

.

.

The … “anyWhere” “everyTime” … power

. . .

.

actUally ,,here,, it is in the power of 2 - 3D=cubic sense - evolving to POWER OF 3 - 5D -spiral- = conic ENsense = volume .QM

.

.

.

.

( by “the way” … has “time” … lapsed
where you are “at” … ?

it seems so “here” … it went “3 hours backwards”
just as it was about … to be … 02:22p.m. …

it “went” to … 11:22a.m. …

and, i had “awoken” AT 11:22a.m.
in the morning, a few hours BEfore … ! … )

.

.

The in … “here” “now” … force

. . . 

[…] 

i woke~up in
“a pool of blood” … 

( or, “so” it would read, if 
this was a “crime~death” 
“mystery” writing, 
and not a « life ~ assent »
mystery «writing» …! )

… well, ἡ ἒνμηνος ῥύση “closer”
towards this « ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ » 
in “Κριός”, has
ALL the  “c h a r a c t e r i s t i c s”
of “such” a … “torrent” …! 

menstruation - is there a more prolific patriarchical-patriarchal misogyny predisposition wording of the Anglophone culture.QM- yes- trans woman .

.

.

~ Woman is The Nigger of The World ~ 

woman is the nigger of the world 
yes she is …
… think about it

woman is the nigger of the world
think about it …
… do something about it

.

we make her paint her face
and dance

if she won’t be slave, we say
that she don’t love us

if she’s real, we say
she’s trying to be “a man”

while putting her down we pretend
that she is above us

.

woman is the nigger of the world
yes she is …
if you don’t BElive me take a
look at “the one” you’re with 

woman is the slaves of the slaves
ah yeah …
… better scream about it, yeah

.

we make her bear and
raise our children

and then, we leave her flat for
being a fat old mother hen

we tell her “home”
is the only place she should be

then we complain that she’s too
unworldly to be our friend

.

woman is the nigger of the world
yes she is …
if you don’t BElive me take a
look at “the one” you’re with

woman is the slaves of the slaves
yeah …

alright … “hit it” …

.

we insult her everyday on TV

and wonder why she has no guts
or, confidence

when she’s young
we kill her will to be free

while telling her not to be so smart
we put her down for being so dumb

.

oh, well, woman
is the nigger of he world
yes she is …
if you don’t BElive me take a
look at “the one” you’re with

woman is the slaves to the slaves
yes she is …
if you BElive me
“You” better scream about it

.

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

we make her paint her face
and dance …

.

.

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

“… two steps back …”

. . .

.

she asked me to trust her about him - THIS what she has done with My TRUST - TRULY=3 of swords - wish could let go of ,,her betrayal,,

.

.

.

“Yes, it is my truth” , 2007.09.03

. . .

<< . . .
……

It’s just that, all these feelings for you
i yearned all my life

Never to have “felt” them

Always to have “missing” them


You are there

Saying “i love you

i have never heard before

from someone that means

i am never letting you go


You are a light i want to have 

cause otherwise it is dark

there is no … ‘too bright’,

‘too tragic’ or, even ‘too fat’

and, you make me

‘see’ and ‘feel’, how beautiful

… i am …… i LOVE You …”


Yes, it is the truth

and i see … beauty

and i feel … bliss


MY GOD

THE SOUND OF YOU

YOUR HEARTBEAT

YOUR BREATH


The two of us

for as long as it is meant to be

interlaced

in

a kiss


……
. . . >>

( 3rd of September, 2007 @ 12:20 )

.

.

“Anthesis …” …!…

. . .

ΕΥγνωμόνοια …

Grateful & Great~Full

ΕΥχαριστῶ ! …

God ! … Thank You ! …

am so “moved” …

what an amazing « l i f e »
you
have granted me …

Ω ! … ΘΕΙΟ ! …

” i ”  love  “you” so ! …

ΕΥχαριστῶ …

.

.

… to be … « p l a y i n g » … SYNchronically …

.

.

.

First you wake up to your Light, Then you wake up to your Shadow, And finally you wake up to Your Self.

.

.

“Odd Scales …” …!…

. . .

~ Μονά~Ζυγά ~
{ moná zygá }
[ “odd scales” ]

μονά ζυγά φίλε, μονά ζυγά φίλε 
{ moná zygá phíle, moná zygá phíle } 
[ odd scales friend, odd scales friend ]
ὃλα τα θες δικά Σου 
{ óla ta thes diká sou }
[ all, you want for yourself
και νά `μαι ἐγῶ πίσω ἀπ’ τον ἀρχηγό
{ kae ná ‘mae píso ap’ ton archigó }
[ and, for me to be behind the leader ]
πίσω πάντα ἀπό τη σκιά Σου
{ píso pánta apó tea skiá sou } 
[ behind, always, of your shadow ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” for (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó } 
[ no one (would) i want (as) leader ]

.

διαταγές φίλε, διαταγές φίλε 
{ diatayes phíle, diatayes phíle }
[ orders friend, orders friend
δίνε στον ἐαυτό Σου 
{ díne ston é~auto sou } 
[ give (only) to YourSelf
γιατί ἐγῶ θέλω, νά `μαι ἐγῶ θέλω 
{ yiatí egó thélo ná ‘mai egó thélo } 
[ beCause i want, to be i want
νά `μαι ὁ ΣύνΤροφός Σου
{ ná ‘mae ó synTrofós sou } 
[ to be your companion ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” in (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó }  
[ no one (would) i want (as) leader ]

.

ἂν δεν μπορεῖς φίλε, ἂν δεν μπορεῖς φίλε
{ an den mporeís phíle, an den mporeís phíle }
[ if you cannot friend, if you cannot friend ]
λίγο μυαλό να βάλεις
{ lígo myaló na váleis }
[ a little gumption to proffer ]
θα φύγω ἐγῶ φίλε, θα φύγω ἐγῶ φίλε
{ tha fygo egó phíle, tha fygo egó phíle }
[ i will leave friend, i will leave friend
διόλου μην ἀμφιβάλλεις 
{ diólou meen amphiVáleis }
[ not atall (do not you) doubt ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” in (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó }  
[ no one (would) i want (as) leader ]

.

μονά ζυγά φίλε, μονά ζυγά φίλε 
{ moná zygá phíle, moná zygá phíle } 
[ odd scales friend, odd scales friend ]
ὃλα τα θες δικά Σου 
{ óla ta thes diká sou }
[ all, you want for yourself
και νά `μαι ἐγῶ πίσω ἀπ’ τον ἀρχηγό
{ kae ná ‘mae píso ap’ ton archigó }
[ and, for me to be behind the leader ]
πίσω πάντα ἀπό τη σκιά Σου
{ píso pánta apó tea skiá sou } 
[ behind, always, of your shadow ]

.

δεν Εἶμαι ἐγῶ για “κάτσε~σῆκω” 
{ den eímae egó  yia kátse-seeko }
[ myseslf, i am not for “sit-down~stand-up”
δεν κάνω για φαντάρος ἐγῶ 
{ den káno yia fantáros egó } 
[ am no “good” in (being) a trooper, myself ]
στον ἐαυτό μου μόνο ἀνῆκω 
{ ston e~autó mou móno aneeko }
[ to MySelf only i belong ]
κανένανε δε θέλω ἀρχηγό 
{ kanénane den thélo archigó }  
[ no one (would) i want (as) leader ]

μονά ζυγά φίλε, μονά ζυγά φίλε 
{ moná zygá phíle, moná zygá phíle } 
[ odd scales friend, odd scales friend ]
ὃλα τα θες δικά Σου 
{ óla ta thes diká sou }
[ all, you want for yourself
και νά `μαι ἐγῶ πίσω ἀπ’ τον ἀρχηγό
{ kae ná ‘mae píso ap’ ton archigó }
[ and, for me to be behind the leader ]
πίσω πάντα ἀπό τη σκιά Σου
{ píso pánta apó tea skiá sou } 
[ behind, always, of your shadow ]

μονά~ζυγά μονά~ζυγά 
{ moná-zygá, moná-zygá } 
[ odd scales, odd scales ]
μονά~ζυγά, δικά Σου
{ moná-zygá, diká sou }
[ odd scales, (all) for you ]

.
.

.

.

.

“ἘξΟΝτωση …” , 2009.06.04

. . .

<< . . .

Ἐξόντωση

Η αλήθεια είναι πως, είναι τόσο αηδιαστικές !

Και, ό,τι έχουν αγγίξει, το έχουν σπιλώσει …

Τίποτα δεν υπάρχει για επανόρθωση.

Μου προκαλούν εμετό, κι απ’ τις στριγγλιές

έχω βραχνιάσει.

Δεν έχασα τη λαλιά μου, όμως.

Είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΕΡΗ

η φωνή μου

και, ΜΙΛΑΕΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ

. . .

Ναι, η “ατελείωτη” ΕΙΜΑΙ

ούτε πρόκειται να καταναλωθώ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΧΑΝΟΜΑΙ

ΔΕΝ ΧΑΝΟΜΑΙ

ΟΧΙ, ΔΕΝ ΧΑΝΟΜΑΙ

ΣΤΕΚΟΜΑΙ

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ !

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ

“ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΑΣ !”

ΟΧΙ ! ΜΕΓΑΛΩΣΑ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΩ

ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ !

ΜΕΣΑ Σ’ ΕΝΑ ΠΑΡΟΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟ !

ΣΥΝ-ΕΧΕΙΑ

να συγκρατιέται από ένα Παρελθόν

να απλώνεται να φτάσει ένα Μέλλον

ΕΝΑ ΠΑΡΟΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟ

Και, ΕΙΝΑΙ εντάξει.

Επειδή

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ !

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ !

Και, ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ !

ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ !

ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΩ !

ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΕΜΑΙ !

Το ‘Όχι” και το “Ναι”

μέσ’ στα χέρια μου

ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΩ πια

να τα χειριστώ

ΕΔΩ

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ

ΣΤΗΝ ΕΥ-ΤΥΧΙΑ ΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΥ-ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ

ΕΥ-ΧΑΡΙΣΤΩ !!!

ΜΕ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ, ΧΑΜΟΓΕΛΩ

. . . >>

( 4η Ἰουνίου, 2009 @09:32 )

.

.

.

.

.

.

“Σκιά~ΖΩ …” , 2011.04.23

. . .

<< . . .

Σκιά~ζω

| υπο τη σκιά της αγάκτησης |

.

χωρίς τελείες εκ-θεση-ά-ζω
τα εξής, παρ-ουσιά-ζω

Ξέρω πια πως, Εσέ α-περί-γραπτα
τρομά-ζω

όσο και να προς-παθώ
την αγάκτηση
με την οποία ανα-τράφηκες
φαίνεται,
δε σκιά-ζω

Ειρωνικό δεν είναι με το ίδιο ρήμα
από τη μιά,
να πασκί-ζω να κατα-φέρω
να δια-ταράξω την σιχαμερή “ομαλότητα”
που έμαθε το Είναι σου να
“είναι”
και, από
την άλλη το ίδιο
ρήμα, “σκιά-ζω”
τρομά-ζω, να σημαίνει
και αυτό καθ’ αυτό να
Σου εν-δυσ-αισθαντικώ !

Με διαπληκτί-ζεις
όταν ασθενώ
η έσχατη απειλή
που δεν παρα-δέχεσαι
και που δεν βρίσκω τρόπο να
αντι-απο-τινάξω

Με δια-λύει
με σπαραποεί

.

* αγάκτηση : το συναίσθημα κτήσης που ένα άτομο τρέφει
σε σχέση με μια άλλη ύπαρξη, το οποίο συναίσθημα κτήσης όμως,
αντιλαμβάνεται και δικαιολωγεί ως, αγάπη

* εν-δυσ-αισθαντικώ : το να εισαγάγω σε μια ύπαρξη
την πρόκληση δυσάρεστων συναισθημάτων

.
. . . >>

( 23η Ἀπριλίου, 2011 )

.

.

.

.

First you wake up to your Light, Then you wake up to your Shadow, And finally you wake up to Your Self.

.

.

“Ἀπο~κλήρωση …” , 2010.11.24

. . . 

<< . . .

Αποκλήρωση


.
.

Το “μήνυμα” που … “γράφτηκε”… 

: 

«…
Ξεκίνησα να σου γράψω και είναι διάχυτο το μυαλό μου με
εκατομύρια πράγματα που θέλω να ακούσεις,
επιτέλους
και να εκτιμήσεις, για το τί εστί να έχεις μια γυναίκα, για παιδί.

Είναι τόσο μεγάλη η στριγκλιά του πνιξίματος που
νιώθω, στα σαράντα χρόνια που βιώνω την ασέβεια και
τον εξευτελισμό του φύλου μου, από σένα που,
πια δεν βγαίνει τίποτα.
Είναι αβάστακτο να μεγαλώνει μια γυναίκα, με
τόση προδοσία! από ένα άτομο που
ΜΟΝΟ γαλήνη έπρεπε να της προσφέρει.

Δεν θέλω να πω πολλά.
Πονάει απέραντα και θέλω πια
να χαμογελάω απερίφραστα.

Έχω μόνο να πω
πως, το διαμέρισμα έχει αδειάσει από μένα.
Το ίδιο φυσικά και το αυτοκίνητο.

Είμαι η ΙΔΙΑ καρπός σου και
δεν δύναμαι πια να “μοιράζομαι”
τον τρόπο της “επί καρπίας σου”.
Είμαι η ΙΔΙΑ καρπός σου και
δεν δύναμαι πια να “θάβομαι στις ρίζες σου”.
Και,
Είμαι η ΙΔΙΑ δέντρο πια!

Εύχομαι ό,τι καλύτερο
στο δρόμο που επέλεξες και, σε μένα στον δικό μου. 
…»

.
.
.

και, “το μήνυμα’ που “τελικά” … “παραδόθηκε” …

: 

“…
Θέλω να ξέρεις πως δεν ένιωσα στήριξη από σένα ποτέ.

Το διαμέρισμα έχει αδειάσει από μένα.
Το ίδιο φυσικά και το αυτοκίνητο.

Τελειώνουμε εδώ.

Καλή επιτυχία στη ζωή σου.
… ” 

.
.
.

. . . >> 

( 24η Νοεμβρίου, 2010 )

.

.

.

.

Family Is ...

.
.

* … ἐπί~μένεις 

> * ~ Ἡ Ἐπι~Στροφῆ ~ * < 

“Who did NOT shoot ‘J.R.’ ?” … 

“Τα πεζά …” 

.
.

“Freedom tango …”, for 1 ? …

. . . 

<< . . . 

what is … « l i f e » 
but 
the … « s a n d ~ c u r t a i n » 
… “projecting the illusion”
of … « d e a t h » 

.
.

am aware ” i ” came first … 

… «she» came in a “close” second … 

then, in the “3rd Wave” … «our» son … 

was ” i ” suppose to “really”
“spend” … “it” … “«all» … alone” … ?!? 

… “«i am» of Sun” … 

«am i» truly, so “hard” … to be … “seen” … ?!?  

. . . >>

[ from «~ The Sand~Curtain of Death» ] 

.

Khalil Gibran - death most resembles a prophet or a poet

.
.

~ i’ve seen that face before ( LiberTango ) ~ 

strange, i’ve seen that face before
seen him hanging ’round my door
like a hawk, stealing for the prey
like the night, waiting for the day

strange, he shadows me back home
footsteps echo on the stones
rainy nights, on Hausmann Boulevard
Parisian mus~ic drifting from the bars

.

tu cherches quoi 
[ you are searching for what
rencontrer la mort ?
[ to meet death ? ]
tu te prends pour qui ? 
[ who do you take yourself for ? ]
toi aussi tu detestes la vie !
[ you also detest life ! ]

.

dance in bars and restaurants
home with anyone who wants
strange, he’s standing there alone
staring eyes, chill me to the bone

.

dans sa chambre, Joel et sa valise
[ in his room ( chambers ), Joel
and his suitcase ]
un regard sur ses fringues 
[ a glimse on his clothes ( attire ) ]
sur les murs, des photos
[ on the walls, photographs ]
sans regret, sans mélo 
[ without regret, without excess ]
la porte est claquée, Joel est barré 
[ the door is slummed, Joel is barred ]


«… the song juxtaposes “Libertango”,
an Argentinian tango classic, written by
the prolific “Astor Piazzolla”
and
first recorded by the composer himself
in 1974,
against a reggae arrangement
and ( new ) lyrics
penned by
“Grace Jones” herself
and “Barry Reynolds” …» 

.

.

,,free-dome,, is the only way to life - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE - FREEDOM -

.

.

“Ἂλλοσπως …”, she said …

. . . 

<< . . .

.. was “nudged” towards the “Gotan Project” 
tango, entitled “Diferente”, with “Lunatico” written 
on what seems the “cover” of “an album” …

“saw” this word as a “a title” for a post at 
~awnidea.com~ … and then, “saw” it 
“written” with the first 4 letters, “in capitals” 
… «LUNA» … 
which would be “seen” as … «LUNAtico» … 

then “saw” this as a “post” for 
the … “Full Moon” …
( of 20th of October, 2021 ? 
… in “Aries” ? ) …

… then, …
( from a “series of promptenesses” ) 

… was “pricipitated” to “another title” 
in the list “suggested” on “the right” of 
“the screen” … the title read

«888Hz & 396Hz OPEN the GATE to
ABUNDANCE & Infinite Wealth |
Remove Blockages with Help from Angels»,
… a 27th of September, 2021 upload, by 
“Inner Lotus Music” youtube channel …

.

“Diferente” was “playing” … 

” i ”  “pressed” “play” for “this”
video to “play” … 

… S U D D E N L Y …

THE TWO … T O  G e t  H E R ( “together” ) … 

… «they» … «made» … «ENsense» … 

.

… i have not “stopped” “listening”
to «Them» … «BOTH» … 
ever since
the «FORTUNATE»
«S Y N C H R O N I C I T Y» …

.
.

“Diferente” “needs” to “begin” on
… “its own” … 

the “ONE NOTE” of the bass … 
… “stroked” with “the pace” of 
a “running Heart” … 

then, the piano
with a soft caress of 
“fleeting  B u t t e r F l y  wings” 
gives “flight” to a “breeze” 
of
an … e v a n e s c e n t   h a r m o n y …

all the while,

the “percussion” 
of a “cabasa’s” “constancy” of “scrape”
and
the “pitter~patter” of the “adolescent” 
“conga drum” beats, are 
… “accompanying” what~ever “melodies” 
they are “encountering”, without “resistance” … 

then, the sound of an “accordion” 
and “notes” that “linger” and “flow” 
like “water” … “unbound” yet “unforced”,
“streaming” along a brook, intermittently “stalling” 
at … “a levity” …

then, … «Η ΦΩΝΗ» ( e phoné ) … 
“the voice” … a human being … 
a female voice … purls …
“streaming” everything
with a loving embrace … 

. . .  THEN ( at precisely 1:49 )
the  «c o m i n g   t o g e t h e r» …

a bold, unabashed burst of 
… c o n v e r g e n c e … 

the fearless propelling of a more
distinct “thrumming” … 

the gallantry of “strings” 
( … violins, violas, cellos … ) 

… a l l … a d d i n g … t o g e t h e r …
… … … «Σ Υ Ν ~ Π Α Ν» … … … 

… the  c r e s c e n d o …

… the  c l i m a x …

… the  e c s t a c y … 

.
.

“that” … “moment” … of 
1:49 
to “begin” … “playing” … 
the “Inner Lotus Music” video … 

.
.

i should be making “coffee” … and after, 
“check” “the dailies” … readings … 

… will ( “leave” ) LIVE this
«ABUNDANCE» vibrations “ON” …! 

.
.

… did not “do” “coffee” …

… did not “do” anything … 

… i laid back … 

ear~phones with that “Inner 
Lotus Music” frequency … 

i stilled myself into … «BEing» …

… « drifted » … 

… « floated » … 

… « carried through » …

. . . >>

[ from «~ The Hour~Glass Figure» ] 

.
.

Music &amp; Architecture 

.
.

~ Diferente ~ 

en le mundo habrá un lugar 
[ in the world will be a place ]
para cada despertar 
[ for every awakening
un jardín de pan y de poesía 
[ a garden of bread and poetry ]

porque puestos a soñar 
[ because when we dream
fácil es imaginar 
[ it is easy to imagine ]
esta humanidad en armonía 
[ this Humanity is Harmony

.

vibra mi mente al pensar 
[ my mind vibrates when pondering ]
en la posibilidad 
[ (with)in the posibility }
de encontrar un rumbo diferente 
[ of encountering a different course ]

para abrir de par en par 
[ to open far and wide ]
los cuadernos del amor 
[ the notebooks of love ]
del gauchaje y de toda la gente 
[ of the forsaken and all the people ]

que buéno che 
[ how good that is ]
que lindo es 
[ how beeautiful it is ]
reírnos como hermanos 
[ (to be) laughing like brothers ]

porqué esperar 
[ why wait ]
para cambiár 
[ for change ]
de murga y de compás 
[ of buskers and of timing ]

.

.

.

.

Reginald Vincent Holmes - ... the earth has its music for those who will listen .... ground flowery thorny detail

.

“The Divine Dwells in You as ‘YOU’ …”

. . .

.

.

Carl Sagan - An atheist has to know a lot more than i know. An atheist is someone who knows there is no god. By some definitions atheism is very stupid.

.
.
.

The Atheist Delusion

.
.
.

R. Buckminster Fuller - God, to me, it seems, is a Verb not a noun, proper or improper. drop-in water

.
.

Valle.Girl Designs + Ramana Maharshi - God dwells in You as You ... XL

.
.

Swami Muktananda - god dwells within You as You

.
.

Ramana Maharshi - God dwells in You as You ...

.
.
.

ALL truly Wise thoughts

.
.

I have to come to ... Goethe said ...

.
.

“WE aRe ALL … Passengers …”

. . .

a “reply” to
the “Arecibo Message” of 1974
was “transcribed”, ( as a “crop circle” )
in August 2001,
at Stockbridge, Hampshire, U.K.,
near the “Chilbolton Observatory”

.

.

.
.

* from @00:07:20 to @00:13:26

.

.

.

.

.

all of us are AstroNauts

.

Buckminster Fuller - I am a passenger on the spaceship Earth.

.

.

ALIEN CRAFT -roswell.qM- Actual I-beam showing the word ,,Elephtheria,, . - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ γραμμένο σε ΕΞΩΓΗΪΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ . β . 2 .

.

ALIEN CRAFT - 11..11 COSMIC LAWS INSCRIBED ON ,,ROSWELL,, UFO - ΣΥΝΠΑΝΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΕΝ-ΤΕΚΑ ΠΡΟΣ ΕΝ-ΤΕΚΑ

.

ALIEN CRAFT - MIRROR IMAGE OF TRANSCRIBED GLYPHICS COMPARED TO I-BEAM IN PHOTO - ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ,,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,, ΣΤΟ UFO

.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ,,ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΕΡΙΖΕΙΝ ΦΩΤΟΣ,, - Eleutheria -

.

~ « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » ~ 
in EllenoPhone 
= ” FREEDOM “

.

.

“The undeniABLE Vision …”

. . .

.

.
.

+Contact - otherwise a waste of space -final scene Ellie Arroway

.
.

.

.

Carl Sagan - waiting to BE known

.

.

“Hello eARTh …”

. . .

~ Hello eARTh ~

( … – “Columbia now nine times the speed of sound.”
– “roger that, Dan, i’ve got a solid tacan
locked on, uh, tacan twenty-three.”
– “the, uh, tracking data, map data and pre-planned
trajectory are all one line on the block”
– “roger” … )

.

hello, eARTh
hello, eARTh

with just one hand held up high

i can blot you out
out of sight

peek-a-boo,

peek-a-boo, little eARTh

with just my heart
and my mind

i can be driving
driving home
and “you” asleep
on the seat

.

i get out of my car
step into the night
and look up at the sky
and there’s something bright

travelling fast

Just Look At IT Go !

Just Look At IT Go !

.

( pastoral men’s choir piece )

.

hello eARTh
hello eARTh

( … “listen !” … )

watching storms
start to form
over america
can’t do anything
just watch them swing
with the wind
out to sea

.

All You Sailors
( “get out of the Waves!
get out of the Water!” )


All Life~Savers

( “get out of the Waves!
get out of the Water!” )


All You Cruisers

( “get out of the Waves!
get out of the Water!” )


All You Fishermen

Head for «HOME»


.

go to sleep, little eARTh
i was there at the Birth
out of the CloudBurst
the Head of the Tempest

Murderer!


Murderer … of calm !…


Why did i go?

Why did i go?

.

( pastoral men’s choir piece )

.

( “tiefer, tiefer.
irgendwo in der tiefe
gibt es ein Licht” * )

[ * “deeper, deeper
somewhere in the deep
there IS a Light” ]

.

Go To Sleep Little eARTh

.

.

.

.

If you ignorantly BElive that there is not enough life support available on planet eARTh for all Humanity...resources available 2 support all at an omni-high standard of living .Q

.

.

“the old paradigm”, “The 3 Waves of Volunteers” and “mind~chicanery” … a concise conversation …

. . . 

.

Dolores Cannon - The Awakening IS The Purpose ...

.
.

– do you know about
“the three waves of volunteers” ?

:

*

– Hmmm nope

*

– … to “re~iterate” …

i am of “first wave”

his mother is of “second wave”

and, himself, is of “third wave”

let me see if i can … “enlighten” this “”briefly” …

would you be interested in “finding out” about it ? …

*

Yes 

*

– … ok … :

*

– Help my mind understand lol 

*

– … ofCOURSE … : )

the “old paradigm”
was NOT “supposed” to … “last” this long …

in fact, there was NOT “supposed to”
be ANY “kind” of “old paradigm”

atleast, NOT “one” as “distorted” as “this” became …

*

Hmmm 

*

– … as i mentioned many times already …

the “Romans”, were “instrumental” in

… taking the “eARTh plan” OFF THE RAILS

with
the “misappropriation” of the
EllenoPhone civilisation …

very much THROUGH
“the language”
… the “utterance of vibration” …
through, in other words, ( “excuse” the pan )
… “Latin” …

“constructing” a paradigm of “impera”

… “conquering” …

a “construction” of a “dark invention”
:
… “the empire” … 

*

How was it connected to the waves?

*

– … “Patience”, “young One” …

one cannot feed a baby … “STEAK” !!! …

certain “under~standings”
need “to be” … “applied” … 

*

– Oookkayyy 

*

– …

as am sure i mentioned before …

at “that time” … “Roman Times” 

( and, “yes”, there is
a direct “link” 
to
the “naming” of the “calligraphy” 
predominantly used by 
… Anglophone “News~Papers” … 
in “the ages” of “mass printing” )

… it was the MAIN «ΛΟΓΟΣ»
of
“Jesus” … “making an entrance”
and
“walking” this troubled eARTh …

“Jesus”, has been one
… a very “important one” …
of
many “prophets”
( which means : «ENlightened Ones»
in EllenoPhone )
that
“arrived” on the planet, throught “the ages”
( fewer “BEfore”, more and more “After” )

 … who

it was IMPERATIVE,
to
“RE~mind”
… Humanity …

of
“the way” of LIGHT

of LOVE
of TRUTH
of FREEDOM

.

Dolores Cannon - Special Souls come to Earth not to learn, but to teach ... The answer has always been LOVE and that is what they taught

.

you “under~stand” all this, upto “here” ? 

*

Yes 

*

– … ok …

Humanity, “unfortunately”,
kept
falling into
the “entrapments”
of
… the “dark invention” …

the “establishment of empires”

( a “parenthesis”, literally, to
“note” …

an alpha “LAW”
of the “Cosmos”
in its shared
… «ΣΥΝ~ΘΕΣΙΣ» … 
(( synthesis ))

is
about

“NON interference” !!! )

… “this” is VITAL to “KNOW” … 

*

How does cosmos have a law? 

*

– … “now” …

the “old paradigm”
throughout “the ages”
was “supposed to” … “fade out” …

into
the EVOLUTION
of
the EN~Lightened BEings …

… to “answer” your question …

it is not “law” as … the “MANmade invention” …

it is NOT about “categories”

[ “category”, “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ”,
is the Ellenide word for
: “accusation” (!!!) ]

and, in addition,
it is NOT about
“what someONE” or, “some people”
“decide”
to
… “BOX” …
in or out 

*

As to what i understand with “cosmos”,
it is outside of the earth … 

*

– … well …

our “Solar System”
… “works” …
with
its … “Cosmic Laws” …


THERE IS NOTHING
WITHIN “THE COSMOS”
THAT
IS
“SEPARATE” !

“that”
IS
“a Cosmic Law”

: )

NOTHING
IS
WITH~OUT !

: )

one may call it

“UniVersal Law” …

“DIVINE LAW” …

… it truly, does NOT “matter” …

*

OkAAy

*

– … : ) …

it is also “one” of
the MAIN “things”
the “old paradigm”,
made sure … Humanity
… “LOST”
and,
to “stay” … “in oblivion”
about …

rE~member

«ΑΛΗΘΕΙΑ» ( aléthia )

[ “α” steritikó + léthe , lithi
(e.g. : “sterile” , “lethargia” , “lithium”) 
deprivative “a” + “oblivion” 
“that which is NOT of oblivion” ]

=  “TRUTH”

in EllenoPhone

: )

NONE of “us”
NOR
ANYthing
is
SEPARATE !!!
from
“ONE” ~ “AN OTHER”

* 

i see 

* 

– … well,

the “old paradigm”
is
based on
“duality and separation”

the “devide et impera” principle

… “devide and conquer” …

.

Dolores Cannon - We R moving in2 a New World and the old negativity will be left behind. Through the Law of -cause and effect, we can change the world, 1 person at a time.

.

ok

: )

to “continue” …

through the “journey” of “the ages”

Humanity was … “evolving” …

“receiving” … “new enlightments”

… as “time” passed on ..

ALL civilisations of Humanity
have
“the story”
of
the “civilisation bringer” …

for example,

the Ancient EllenoPhone civilisation
has “Prometheas” bringing “Fire”
to Humanity …

or, the “Natives of America”

( “Turtle Island” as they call their land
in their languages … )

have
“the story”
of
“The Corn Woman” …

am certain,
YOUR PEOPLE
have
such … “a story” … in
the “evolution of civilisation” …

?

:

* 

– My people… 

* 

– … yes …

the people you were born into …

the land you were born on … 

* 

i am not sure hahaha

… it might be in trading 

* 

– …  we

ALL BElong to eARTh … ANYway …

: )

and, “no” … we are talking about “civilisation” !

“trading” is NOT “civilisation”

… it is … “doing” 

we are NOT human “DOings” 

WE aRe Human «BEings» 

«CIVILISATION»
is
about
«BEing»

* 

ι do not have knowledge of
what our people have done to civilisation lol 

*  

– … “your” people …

any “people”
cannot
“do TO”
civilisation …!

^_^

PEOPLE
aRe
CIVILISATION

: )

anyway …

* 

– Hehe
Please proceed 

* 

– … yes, indeed !

… let me “fast forward” quite a bit … 

* 

– Yep 

* 

– … ^_^ yes ^_^ …

mid~20th century …

and “atomic age” … “opens” …

however,

NOT “in timing” with … “evolution” …

and,

the “atomic” … is “used”

without the “necessary steps”

( re~member,
one cannot give a baby “a steak” ! )

towards the … “application” of it

and,

MUCH MUCH WORSE

“THE WORST”

… the “atomic” was … “used”

for

“the dark” 

… “the empire” …

… “first” … !!!

withOUT
“essential diligence” 
so as to approach 
the “application” of “it”

subsequently, thusly,

the … “of «LIGHT»”

has NOT been
the “FIRST” … “experience”
of … “the new” …

you “under~stand” upto “now” ?

:

* 

– The atomic era has to do with world wars? 

* 

– … this

is with reference to

“the invention of the atomic bomb”

… its “application on the planet” …

the “deliberate usage” of it for

… “complete distructon” … 

of … “the eARTh’s children” …

* 

– Hmmmm 

* 

– … on … ALL of us … 

a “power”
that was NOT “harnessed”
before
… “unleashed” …

a “power”
that was NOT “under control”
through
«WISDOM» …

“KnowLedge”
is NOT
«WISDOM»

* 

Yes they are different 

* 

– … indeed, Dearest ! …

one is “doing”

the other is «BEing»

“this” uncontrolled “unleashment”
however,

also “discharged”, the “inevitable”
GREAT PLAUSIBILITY

of
… “having … repercussions” …

NOT “ONLY” to
eARTh HerSelf and Her Children
( ofCourse )

but,

to
… “the BEyond” …

.

Dolores Cannon-We,ll find tt thereR other Existance Planes,Dimensions,UniVerses sideBYside with ts 1. Once we remove T blinders tt impede our progress we,ll know weR only limitedBY our imaginations

.

the POTENTIALITY 
of 
… “REVERBERATION” … 
of
“ASSAULT”
to
«worlds»
and
«civilisations»,
far
beyond
the “realms”
of
«eARTh»

do you “under~stand” ? 

* 

Yes 

*  

– … good ! … : )

“now” …

RE~MEMBER …

… 

«the Cosmic Law»
of
“NO interference” !

yes ? … 

*  

Yes 

*  

– … all clear, then … : ) 

“final stretch” …

shall we … ?

: )

are you “ready” ? … : ) 

*  

Yess 

* 

– … ^_^ ❤ ^_^ …

SO …

“NO interference” …

and, YET …

catastrophic POSSIBILITIES
to
ALL

… eARTh AND BEyond …

… there was a …”meeting” …

LOL ^_^ LOL

in our … “beyond” …

the eARTh
was
CALLING

.

Dolores Canon - The eARTh itself is a living being. Everything is alive, and has consciousness.

.

“something”
NEEDED
… «to BE» …
“done”

… “NO intereference” though … !!! …

i mean, …

one cannot have
… “space~ships” …
woozing around …

or,

a “GRAND VOICE”
SHOUTING
:
” STOP IT! “

or,

ANYthing
stupid
“Hollywood”, like “that” !!!

: )

you “under~stand” ? 

*  

– Indeed haha 

*  

– … LOL ^_^ LOL 

THUSLY, …

the “meeting” … came up with

… “a plan” …

: )

there can be “NO interference” …
… from “outside” … IN …
ofCourse … 

*  

Question

Who was called in the meeting ?

For sure these are people …

* 

– … however, …

what … IF

the “intervention”
was “made”
:
from “the INside” …

… 

NO “special EXTRA”
or,
“OUT~wordly” … “powers” …

to ACTuALLY … “go in”

… «BE BORN» … 

of eARTh

NO “knowing before~hand” …

NOR … “having maps” when “going in” …

NOT ( EVEN ) … “retention” of … “purpose” …

… … 

… to “reply” to … “your question” …

does your “mind”,
( which is, basically, asking this question ),

HONESTLY
“think”

it could EVER … “grasp” …
“an answer” …

( let alone “the answer” ),

to “that” … ???

LOL ^_^ LOL

❤ 

… 

* 

Just curious

lol

As to the answer, i don’t know what to expect 

* 

– …and ” i “,
did not “ask why” you are asking … 

that was your “mind”, again,
“replying”
to … a “false impression” … 

also,

… “curious” …
is not the same as
… “idiotic” …

; )

the “mind” is INCAPABLE of
“placing questions” 
without 
having “an inclination” 
to 
“the answer”

the “mind”, simply
would NOT be “able”
to
“question” … “it” …

question “what” ?!? …

if, the “tenability” 
is “UNavailable” … ? 

:

*  

This … “Who was called in the meeting ?” 

* 

– … LOL …

the “mind” ASKING
is LIMITED … and
that is “why”
“it” makes such a question
in the first place …!

“the mind” is LIMITED
in its “preconception”
of
“what a … meeting” is
for example,

or,

that “people”
… ( in a 3D existence ) …
would … “attend” it …

the “mind” can
be TOTALLY “idiotic”
like “that” … 
.

the word ,,idiot,, - ΙΔΙΩΤΗΣ . old typer writing on white cottony
.

^_^

*  

– Haha
Like what i am doing lol

Are we near the end? 

* 

– … “you”
CANNOT “do” ANYthing,
Dearest …!

* 

– Might be that its when i got the whole of it 

*  

– … ?!? … 

… 

“you” are NOT a “DOing”

«YOU» aRe a «BEing»

: )

and,

You are NOT your “mind” …

: )

… …

anyway …

… … 

a CALL was “sent” …

… “broad~casted” …

« … who … would volunteer … for eARTh …» 

.

Dolores Cannon - So many volunteers have been observers during countless lifetimes throughout T UniVerse. What could be more Natural tahn volunteering now at this important time in EArth,s history.QM

.

… RE~MEMBER …

“going in”

AS

… a «Human BEing» …

NO “extras”

NO “maps”

NO “reminescence” even, of “occasion”

… 

* 

Hmm 

*

– … and,

«… the 3 Waves of Volunteers” …»

were

… «assembled» …

and,

eventually … “made” it … THROUGH …

:

* 

– Ohhhh

That’s that 

* 

– … Dolores Cannon

her «work» …

( the latest … “part” … of it )

was “devoted” on

«the 3 waves of Volunteers» 

a Human BEing, herself

of … “her time”

would “under~stand” things

( even as an “open~minded” people
still … of “one’s time” … ) 

… “accordingly …

however,

her «work» … over~all
is ABSOLUTELY
… “RE~MARK~ABLE” …
!!! 

:

… 

look her up …
you might “find” her … “interesting” 

: )

re~member

no “one” Human BEing 
is
capable of
… “dispensing” …
«KnowLedge and Wisdom»
of

ALL WAYS
and
“always” ALL TIME

of
ALL
… TRUTH …

a Human BEing IS “limited” 

( it is after all, «BORN» into the 3D )

and 

it is NOT
“above”
anyone or anything “else”
NOR,
“below” it …

:

*

i will look her up afterwards
and her work 

* 

– … : ) …

that … was … A LOT !!! …

: ) …

* 

^^
For now i will … fold clothes haha
and … let you be 

– … and,

it was “ALL”
beCAUSE
i said

«… i am of first wave

she is of second wave

he is of third wave …»

: )

… yes, well … “let me be” …

an “interesting” … “thought” …

enJOY

WITH LIGHT

:

* 

– Haha not that
in anyway or anyone
can hold of you of course..

letting be is just a phrase lol

*

– … ^_^ …

i “know” how your “mind” meant it …

it is amazing “how” the “mind”
… “projects”
what
“it” … covets …

by
“placing” its own
“… that is ‘ Ι ‘ want …”

to
the “someone”
… “opposite” it
( “opposite” to “what” the “mind perceives” )

: )

*

Hehe nice 

Bye 

– … in other words …

the whole “time”
i was … “dispatching”
all the … “information” …

( after i had asked, if
you “wished” me to
and,
you replied “yes”
and, “i” went ahead to
“full~filling” that “request” … )

… you
WERE … “folding clothes”
( most probably )

and, … “skimming” through
the screen of your phone

… “occasionally” …

as

what “you” were
“doing”
was
“more important”

than

“having” your BEing
… “immersed” …

( “UN~devided” ATtentION )

in

your “companion’s”

( “here” in WILLING conversation )

… “sharing” …

of

… «PreciousNess» …

( and, in “no way” measureable
in “old paradigm” … “trading practices” …! )

… within “the duration” of which

your “mind”,

kept being … ( maybe ?!! )
… “irritated” …

for

… “not getting to the point”
“it” wanted to “get” … 

and,

to which … “conclusion”
( placed “immaturely”, in fact )

( “suddently” )
… was “satisfied”

with
a “re~action”

( NOT a «response» )

of
… “… that’s that …” …
!!!

.

about Character tooo

.

then,

… “proceeded”
to
… “proclaim”

… “… let you be …” …

and, thusly,

“sealing off”
the
whole

“… 
what am DOing has priority 
… Ι am above what am being offered … 
( since, if
it’s ‘free of charge’,
and
Ι didn’t ‘PAY for it’, 
it only means, either
‘not any good’
or, 
‘not interested’ )
above An Other’s BEingNess
…” 

Adrienne Rich - lying -blackboard design.

.

with NO “scratches”
of
… “accountability” …

love ... one can hear in deeds ...

.

….

… “re~minds” of …
Some(one and s)
that 
i BElived
were … «authentically true»

and, 
were NOT … ?!? 

… «BRAVE» … 

Dolores Canoon - There are no limitations, unless you create them yourselves. Anything is possible. You are only limited by your own imagination.

.
.

for further reading : 

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment” 

“The utmost of an imbecilic game … CHESS” 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” ) 

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”) 

.
.

“… ACTion … packed …”

. . . 

.

“The utmost of an imbecilic game … CHESS” 

.

Maya Angelou - History, despite its wrenching pain, cannot be unlived, but if faced with courage need not be lived again.

.

… NO One
could EVER
( even if they “tried” )
… “dictate” …
to
a «FREE» BEing
“how”
they … “should” … “feel” …

one point …

.

“BEing MAD over things”
that
… DEMAND …
Humane DECENCY
to BE
… “MAD” …
over,
is
THE ONLY
“positive”
for
ONE~SELF …

one ( more ) point …

.

Aristotéles - correct WAY of ,,angry,, ...

.

IT IS OKAY TO BE ANGRY. IT IS NEVER OKAY TO BE CRUEL.

.

Allison Floyd - Women who carry water for the patriarchy, just so they can have ... Being master,s favourite dog, is still having a master and being a dog.

.

am feeling “MAD”

be~cause

«THE WORK»

of

… T R U E …
«CREATIVITY» and «ARTISTRY»

has been
… “assasinated” 

.

Kahlil Gibran - No lower can a man descend than to interpret his dreams into gold and silver.

.

K. Gibran - They deem me mad because I will not sell my days for gold, and I deem them mad because they think my days have a price.

.

from

the “food” and “water”,
and “words”
we put in our mouths

the “music” and “utterances”
we “listen” through our ears

the “sights” and “spectacles”
we “see” through our eyes

the “air”, or rather “LACK OF”
we breathe through our nostrils

the “coverings” and “sensing”
that “touches” our skin 

.

Khalil Gibran - Work is love made visible ... muffle man.s ears to the voices of the day and the voices of the night. full

.

am MAD
… ofCOURSE i am …

and,

it is … APATHY …
that
murders
THAT
which
is of
«LIFE SPARK»
in us

and “that”
IS
THE 
… «ΥΒΡΙΣ» …
of it
ALL

.

Maya Angelou - A wise woman wishes to be no one,s enemy., a wise woman refuses to be anyone,s victim.

.

.

.

.

Ursula Le Guin - SMPL b+w We are volcanoes. When We Women offer Our experience as Our Truth, as Human Truth, ALL the maps change. There are New Mountains

.

.

 

“… building a nest …” or, “ACT 2 (version ‘α’) ~ what kind of nest?”

. . .

.

.001.the day feeling yester Sundays - blasé ness - tunes 1929 - spells of marketed illusionments - world battered down

.

~ Building A Nest for Mary ~

got a lot o’ little things to do
gotta make a little dream come true
morning, night, and noon
i’m doing my best
building a nest
for Mary

planning on a little bungalow
where a lot of little roses grow
morning, night, and noon
i’m doing my best
building a nest
for Mary

some day we’ll rock
away our cares
in our rocking chairs
wind the clock
and then tip-toe upstairs

laying out a little nursery
for a blossom on a family tree
morning, night, and noon
i’m doing my best
building a nest
for Mary

.

.

.

Armenian proverb - With a soft tongue -speech- you can even pull a snake out of its nest.

.

.

“… on a SunBeam …” or, “ACT 1 (version ‘α’) ~ deceiving the naive?”

. . .

.

,asked2 share my tree,she-chose-to go-have-his-cock-inside-her-TheSand-CurtainOfDeath

.

~ i’m Sailing on a SunBeam ~

goodbye to ol’ care and to ol’ sorrow
i’m pushing the blues out of my way
life’s gonna start all over tomorrow
just telegraph my baby to say …

.

that i’m all wrapped up in sunshine
underneath a sky of blue
’cause i’m sailing on a sunbeam
on my way to you

not a cloud is gonna stop me
i’ll be coming right straight through
’cause i’m sailing on a sunbeam
on my way to you

.

we’re gonna get married
get married, and how
too long we have tarried
it won’t be long now

set the wedding bells aringing
let the whole world know it’s true
’cause i’m sailing on a sunbeam
on my way to you

.

i’m all wrapped up in sunshine
underneath a sky of blue
’cause i’m sailing on a sunbeam
on my way to you

not a cloud is gonna stop me
i’ll be coming right straight through
’cause i’m sailing on a sunbeam
on my way to you

.

we’re gonna get married
get married, and how
too long we have tarried
it won’t be long now

set the wedding bells aringing
let the whole world know it’s true
’cause i’m sailing on a sunbeam
on my way to you

.

.

.

.

Eraklitos - the sun is new each day

.

.

“Nocturn …”

. . .

~ Nocturn ~

sweet dreams …

on this MidSummer Night*
[ * “other half’s” MidWinter ]
everyone is sleeping

we go driving
into the moonlight

.

could be in a dream
our clothes are on the beach
these prints of our feet
lead right up to the sea

no one, no one is here
no one, no one is here
we stand in the Atlantic
we become panoramic

.

we tire of the city
we tire of it, all

we long for
just that
something
more

.

could be in a dream
our clothes are on the beach
the prints of our feet
lead right up to the sea

no one, no one is here
no one, no one is here
we stand in the Atlantic
we become panoramic

the stars are caught in our hair
the stars are on our fingers
a veil of diamond dust
just reach up and touch it

the sky’s above our heads
the sea’s around our legs
in milky, silky water
we swim further and further

we dive … down …
we dive … down …

.

a diamond night
a diamond sea
and a diamond sky …

.

we dive deeper and deeper
we dive deeper and deeper
could be we are “here”
could be … in a dream

.

it came up on the … horizon

rising
and rising

in a sea of honey

a sky of honey

a sea of honey

a sky of honey

,

Look at the Light
and, all the time it’s achanging

Look at the Light
climbing up the aerial

Bright white coming alive
jumping off of the aerial

All the Time it’s Achanging
… like “now” …

All the Time it’s Achanging
… like “then” again …

All the Time it’s Achanging

AND, ALL THE DREAMERS ARE WAKING

.

.

.

.

Rumi - Your Light lights worlds

.

.