Κατ’ Ἀρχήν … ~ From The BEginning …

:*)

Χαιρετῶ !

Δεν γνωρίΖω ἀκόμη τον ἀκριβές, σε νόηση, λόγο

για τον ὁποῖο προχώρησα με τη δημιουργία αὐτής της ἱστοσελίδας

και, δεν με ἀπασχολεῖ ὂμως κιόλας.

Εἶναι ἒκ~φραση αὐτής τῆς Ὀντότητάς Μου καί “αὐτό”, εἶναι ἀρκετό.

Καλῆ Τριβή εὒχομαι {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}.

~

:*)

Greetings !

I Am not familiar with the precise, mindful reason

for the creation of this webpage

and it does not, moreover, concern me.

It is an ex~press~ion of this BEing~ness of mine,

and “that” is adequate.

i Am wishing, Good Polishing.

.

.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” )

.

.

Το ἒργο με τίτλο awnidea (ἀθέρας)  ἱστο~λόγιο ἀπό τη δημιουργό του awnidea (ἀθέρας)

διατίθεται με την ἂδεια

Creative Commons – Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)

~

The work titled awnidea (ἀθέρας) blog from its author awnidea (ἀθέρας)

is available with licence

Creative Commons – Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

.

.

Consider Donating with 
: BuyMeACoffee.com  

or, 

“here”, down below with “Stripe” directly 

ΕΥχαριστῶ ~ Thank You

One-Time
Μηνιαίως
Ἐτησίως

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Ἐπιλέξτε ποσόν

€5.25
€13.40
€22.50
€1.13
€2.23
€8.98
€77.44
€150.75
€220.30

Or enter a custom amount


Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

.

.

… #of Ἣλεκτρον …

. . .

.

Amber - Ember - Electron - ΗΛΕΚΤΡΟΝ-Ἣλεκτρον - Surge - Sphere of Charge

.

.

.
.

~ Ἣλέκτρον ~

με ἡλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα τον κόσμο μου “στο μέτρο”
{ symfilíosa ton kósmo mou “sto métro” }
[ i reconciled my world “to measure~ment” ]

στην «ἀγάπη» τη ζωῆ μου ἀναθέτω
{ steen «aghápee» tee zoée mou anathéto }
[ to «love», my life i commend to ]

ἒνας κίνδυνος σ’ ἀπόσταση ἀναπνοῆς
{ énas kíndynos s’ apóstasee anapnoeés }
[ a danger, at a distance breath (*breath’s distance) ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

ἀναστάτωσα το “εἶναι” μου και φεῦγω
{ anastátosa to “einae” mou ke févgo }
[ i disrupted my “is” and i leave ]

ἓνα ὃραμα γεννιέται και το “βλέπω”
{ éna órama yeniétae ke to “vlépo” }
[ a vision is born and i “see” it ]

να περνάει ἀπό το χάος στην αὐγή
{ na pernáei apó to cháos steen avgeé }
[ passing from chaos to dawn ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

.

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

περιμένω την “ἐπόμενή” μου μέρα
{ periméno teen “epómeneé” mou méra }
[ i await for my “next” day ]

να με πάει λίγο ἀκόμη παραπέρα
{ na me páei ligho akómee párapéra }
[ to take me a little more (along~further) further along ]

νά ‘χω «Λόγο» που πιστεῦω στη “στιγμή”
{ ná ‘cho «Lógho» pou pistévo stee “stigmeé” }
[ to have a «Logos» that i BElive in “the moment” ]

με ἣλέκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα το “χρόνο” στην καρδιά μου
{ symfilíosa to “chróno” steen kardiá mou }
[ i reconciled “time” (with)in my heart ]

κι ἀπό τότε ἀκολουθώ τα ὂνειρά μου
{ ki apó tóte akolouthó ta óneirá mou }
[ and since then, i follow my dreams ]

σαν τα “βλέπω” να μιλάνε στην βροχή
{ san ta “vlépo” na miláne steen vrochí }
[ as i “see” (“watch”, “look”) at them speaking with ~ in the rain ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε
{ sto vathí to mplé }
[ (with)in the deep blue ]

στο βαθύ το μπλε …
{ sto vathí to mplé … }
[ (with)in the deep blue … ]

.

.

under water shining light over

.

.

“Truth bΕ ….. “

. . .

.

.

.

Adrienne Rich - the moment of change is the only poem

.
.

“Nice Lady”

.
.

Adrienne Rich - about truth told by women

.
.

“The Radiant Child”

.
.

Adrienne Rich - art means nothing if simply decorates dinner table of power which holds it hostage

.
.

Nina Simone ~ ~ «a Light~Worker» in~deed, who
wished & strived for «OUR Better~meant» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

Adrienne Rich - the serious revolutionary like the serious artist cant afford to lead sentimental or self-deceiving life

.
.

Yoko Ono ~ «an ARTisT» in~deed, who
wishes & strives for the «Better~meant of Humanity» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

Adrienne Rich - SHE as her sons have seen her - the mother in patriarchy controlling erotic castrating... exists only to nourish her son

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Hilma af Klint ~ was considered “crazy” by
“WSMSS” including “by proxy” and
her enormity of work had been “hidden”
for over a century ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

Adrienne Rich - sexist grammar burns into female brains that we are variables antrocentric thinking solipsistic tunnel-vission - patriarchy propaganda

.
.

Alice Guy Blaché ~ created “Fiction” in cinematography
and “was” NEVER truly “celebrated” for
the greatest achievement in this art ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

Adrienne Rich - lying -blackboard design

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Miné Okubo ~ author & artist ~ Citizen 13660 ~
depicting & describing “INTERNment”
during the Openly Fascist World War II ~
the directness of “retained humanity” ~
was “copied” and “misappropriated”
by “WSMSS”, including “by proxy” ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”?)

.
.

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Alexandra David ~ great explorer ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”?)

.
.

adrienne-rich-most-important-thing-one-woman-can-do-for-another-is-illuminate-expand-her-sense-of-actual-possibilities

.
.

Cecilia Helena Payne Gaposchkin – great discoverer ~
“Hydrogen”, the literal No.1, sub~stance of our “uniVerse”,
was “discovered” under “science” by her ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

adrienne-rich-the-belief-that-established-science-and-schoraship-which-have-so-relentlessly-excluded-women-from-their-making

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Rose McGowan ~ «a BRAVE one» in~deed, who
wishes & strives for «Humanity’s Better~meant» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

adrienne-rich-women-have-been-driven-mad-gaslighted

.

.

*

.

.

… of #metaMORPHOSIS …

. . .

.

.
.

Dearest «i am» of “You” …

«i am» seemingly
w i t h ~ i n
“this”
… «i n ~ B E t w e e n» …
“worlds” …

… “worlds” of
NOT … “ANY” more …
and,
… NOT … “y e t” …

i BElive
… that
“this”
is … “p r e c i s e l y”
… “THE STAGE” …

«the WORLD, MY world AS a stage»

… “where” and “when” …

… “the caterPILLAR” …
is … “caRrYing through” …
ITS
… «ΜΕΤΑ~ΜΟΡΦΩΣΙΣ» …

[ Ellenophone «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ»
ΜΕΤΑ + ΜΟΡΦΩΣΙΣ > ΜΟΡΦΗ
> “metá” + “mórphosis” < “morpheé”
> “after” + “learning” < “form” , “contour”
= “meta~morphosis” ]

“where” and “when”

… «ΜΝΗΜΟ~ΣΥΝ~Η» …

[ Ellenophone ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
ΜΝΗΜΗ < ΜΝΗΜΕΙΟ < ΜΝΑΩΜΑΙ
> “mnéme” < “mnemeío” < “mnΑΩmai”
+
Ο
+
ΣΥΝ
> “syn”
+
Η
> “keepsake” < “monument” < “making love”
+
“of eARThbound”
+
“plus”
+
“of SUN ~ ΘΗΛΥ (ee) graduation”
=
“MNEMOSYNE” ]

and
NOT “memory”

«RE~memBErancE»
and, NOT … “reTENTION” …

of

… «Α~ΛΗΘΕΙΑ» …

[ Ellenophone ΑΛΗΘΕΙΑ
“A” ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ + ΛΗΘΗ
> “α” steritikó + “léthe” , “líthi”
> deprivative “α” + “oblivion” … ]

“that which is NOT of obliVion”
=
TRUTH

and,
NOT a … “r e a l i T y”

the stage
“where” and “when”

the ΘΕΑΤΡΟN … «PLAY»

[ Ellenophone «ΘΕΑΤΡΟΝ»
“the place where”
the Passive Voice verb
«ΘΕΑΣΘΑΙ» ῥῆμα, Παθητικῆς Φωνῆς
“occurs”
=
“to be of BEhold” ]

and
NOT a “screening … show”

IS
… BE~coming …

«to BE»

.
.

There is nothing in a caterpillar that tells you it is going to be a butterfly . caterpillar on a leaf predominant green-yellow

.

.

*

.

.

… “it” … “feels” …

. . .

~ Love & Anger ~

“it” lay buried … “here”
“it” lay deep in~side me
it’s so deep i don’t think that i can speak about it

“it” could take me all of my life
but, “it” would only take a moment
to

tell “You” what am feeling
but i don’t know if am ready yet

“You” come walking into this room
like You’re walking in~to “my arms”
and, what would i do without “You” ?

.

take away the love and the anger
and, a little piece of “hope” holding us  t o  g e t  h e r

looking for a moment that will never happen
living in the gap “be~tween” past and future

take away the stone and the timber
and, a little piece of rope won’t hold “it” together

.

if you can’t tell your sister
if you can’t tell a priest
‘Cause
it’s so deep “You” don’t think that “You” can
“speak” about it
to anyone

can “You” tell it to “your Heart” ?
can “You” find it in “your Heart”
to
let go of these “feelings”
like a bell to a southerly wind ?

we could «be» like two strings beating
speaking in … “syn~pathy”

“what would we do without «You» ?”

two strings speak in “syn~pathy”
(“What would we do without You ?”)

take away the love and the anger
and, a little piece of hope holding us  t o  g e t  h e r

looking for a moment that will never happen
living in the gap between past and future

take away the stone and the timber
and, a little piece of rope won’t hold it  t o  g e t  h e r

we’Re building a house of the future  t o  g e t  h e r
(“what would we do without You ?”)

mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh … yeah
mmh, mmh, mmh, mmh, mmh … yeah
mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh … yeah

mmh … yeah
… mmh … yeah
mmh … yeah

.

well, if it’s so deep “You” don’t think that
“You” can “speak” about it

just “re~member” to reach out
and
“touch” the past and the future

well, if it’s so deep “You” don’t think
that “You” can “speak” about it

don’t ever think that “You” can’t
“change” the past and the future

.

mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmmh … yeah

(“what would we do without You ?”)

.

“You” might not

not “think” so “now”

but, just “You” wait and “see”

someone will come to help “You”

mmh, mmh, mmh, mmh, mmh mmh …

mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh …

mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh …

… yeah ! …

.
.

.
.

.

.

You Know the Truth by the Way IT feels.

.

.

the “Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος” ‘i am’ …

. . .

.

Origen - Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος

.
.

«Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος» 

* «ΩΡΙΓΕΝΗΣ»

> Ellenophone «ὯΡΟΣ» + «ΓΕΝΟΣ» >
> “Horus” + “lineage”, “genealogy”, “born”
= “of Horus child, genealogy born”

* cognomen : «ὁ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ»    

> derives from
Ellenophone «ΑΔΑΜΑΣ ~ ἀδάμας» 
= “un~alter~able” , “un~break~able” , “un~conquer~able” , “diamond” 
“ADAMANT”

.

.

.

.

.

.

“The Cosmic Gardener … EN τῃ ΤΡΙ~ΟΔΙΑ of the #evolvingSPIRAL …”

. . .

.

2021.12.23-24 05.06am ... one,s own private Aida-Hoe ...

.

.

.

.

.

The Orphic Hymn to AEkate – ( hEKATE ) –

.

Orphic Hymn to AEkate - ( hEKATE ) - in Anglophone

.

ΕΚΑΤΗ ~

.

.

our feeblest contemplations of the Cosmos stir us - Carl Sagan
“… our feeblest contemplations of the Cosmos, stir us…” ~ Carl Sagan

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

“AIDA” by G. Verdi ~
(Huston Grand Opera, 1987)
[Anglophone subtitles]

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

“… do not be afraid, and You will find me …”

. . .

.

2021.12.22-23 . 03.22am - the cocoon process is ending its completion ...

.

.

~ Erotikó (Love Ode) ~

and, should You be born at one moment
another one, when i shall no longer exist
do not be afraid
and You will find me either as a star
when alone You walk the frozen night
or in the eyes of a child that will pass You by
or in the flame of a candle that You will hold
as You traverse the dark forest …

beCause high~up in the sky where the stars reside
gather all the poets
and the lovers smoke silently green leaves
they chew gold~dust, they leap the rivers
and they await
for the constellations to swoon and to faint
to fall into your sleep
to become a sigh upon the edge of your lips
to awake You and for You to see from your window

my face bright
forming (a) constellation
smiling at You
and whispering to You
Good Night

~ Manos Hadjidakis

.
.

.

.

“Claire de Lune …”

.

.

ΕΚΑΤΗ ~

. . . 

.

~ Ὀρφικός Ὓμνος προς την ΕΚΑΤΗ ~ 

Εἰνοδίαν Ἑκάτην κλήιζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν,
οὐρανίαν χѳονίαν τε καὶ εἰναλίαν, κροκόπεπλον,
τυμβιδίαν, ѱυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν,
Περσείαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισι,
νυκτερίαν, σκυλακῖτιν, ἀμαιμάκετον βασίλειαν,
ѳηρόβρομον, ἄζωστον, ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν,
ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν,
ἡγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν,
λισσόμενος κούρην τελεταῖς ὁσίαισι παρεῖναι
βουκόλωι εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι ѳυμῶι

*

Την ΕΚΑΤΗ ἐξυμνῶ,
που τη λατρεῦουν στις τριόδους ( 3 ὁδοί ~ σταυροδρόμια ),
την Ἐπέραστη, την Οὐράνια και την Ἐπίγειο και τη Θαλασσινή
που ἒχει κίτρινο πέπλο,
αὐτή που φροντίζει για τους νεκρούς
και που εἶναι ΕΝθουσιασμένη ἀνάμεσα στις ψυχές των νεκρῶν,
την Πέρσεια,
αὐτή που ἀγαπᾶ την ἐρημιά και ΕΥφραίνεται με τα ἐλάφια,
την Νυκτερινή,
την προστάτη των σκύλων,
την Ἀκαταμάχητη βασίλισσα
αὐτήν πού θηρεῦει ταύρους,
τη βασίλισσα πού ἒχει τα κλειδιά ὃλου του Κόσμου,
την Ὁδηγό,
τη Νύμφη,
αὐτήν που ΑΝΑτρέφει παιδιά
και πού περιφέρεται στα βουνά
αὐτή την Κόρη, ἂς παρακαλέσουμε
να παρευρεθεί στις Ἱερές Τελετές
με ΕΥμενή πάντοτε διάθεση
προς τον ἡγέτη
και με Χαρούμενη Ψυχή ~ Καρδιά

.
.

ἡ Θεά ΕΚΑΤΗ ~ by rassias.gr

.
.

HECATE - Letting Go - it is time to let go of that which is no longer serving You ...

.

.

.

.

on “Inner Worlds & Innerer Worlds …” [excerpt]

. . . 

[ excerpt from :
Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”) ]

.

[…]

.

.

 

Valle.Girl Designs + Ramana Maharshi - God dwells in You as You ... XL
~ Ramana Maharshi «God Dwells in You as You» . [poster design by “grandiose sundrome” “Valle.Girl Designs”]

.

.

« Inner World, Outer Worlds »

is an excellent of “same~name”
four~part series ( 2012 )

approximately 20~30 minutes long, each

found in totalitarian YouTube channel
«Awaken The World Film»

by the Awaken The World Initiative

,

Best comprehensibly «seen», in the following “order”

:

( α )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ Beyond Thinking ~

( β )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Spiral ~

( γ )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Serpent and the Lotus ~

( δ )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ Akasha ~

.

.

R. Buckminster Fuller - God, to me, it seems, is a Verb not a noun, proper or improper. drop-in water

.

.

the UNcompromisable

R. Buckminster Fuller

known as … « The Poet of GeoMetry »

with his illustrious quote

«…
we are called
to be
the architects
of
OUR future
…»

has set, not only

bright example
of … «dignified living BEingNess»

Are you spontaneously enthusiastic about everyone having everything you can have .QM . from CRITICAL PATH .1981.
taken from his book “CRITICAL PATH” (1981)

.

and, as he points out

:

“…
if anything, really, that has 
moved me, is «Love» 
…”

.

. ( on «MetaPhysical Gravity» particularly @17:54 ) .

.

Love is MetaPhysical Gravity it holds us and the uniVerse to-get-her . quozio moom in space

.

[…]

.

.

“Claire de Lune …”

. . .

.

Μάνος Χατζιδάκις - περί ... ἂστρων και μάΖΩμα ποιητῶν

.
.

.
.

~ Ἐρωτικό ~

Κι ἂν γεννηθεῖς κάποια στιγμή
μιαν ἂλλη που δε θα ὑπάρχω
μη φοβηθεῖς
και θα με βρείς, εἲτε σαν ἂστρο
ὃταν μονάχος περπατᾶς στην παγωμένη νύχτα
εἲτε στο βλέμμα ἑνός παιδιοὺ που θα σε προσπεράσει
εἲτε στη φλόγα ἑνός κεριοῦ που θα κρατᾶς
διαβαίνοντας το σκοτεινό το δάσος

Γιατί ψηλά στον οὐρανό που κατοικούνε τ’ ἂστρα
μαζεύονται ὃλοι οἱ ποιητές
και οι ἐραστές καπνίζουν σιωπηλοί πράσινα φύλλα
μασάν χρυσόσκονη, πηδάνε τα ποτάμια
Και περιμένουν
να λιγωθοῦν οἱ ἀστερισμοί και να λιγοθυμήσουν
να πέσουν μεσ’ στον ὓπνο Σου
να γίνουν ἀνα~στεναγμός στην ἂκρη των χειλιῶν Σου
να σε ξυπνῆσουν και να δεις ἀπ’ το παράθυρό Σου

Το πρόσωπό μου φωτεινό
να σχηματίζει ἀστερισμό
να Σου χαμογελάει
και να Σου ψιθυρίζει
Καλή Νύχτα

~ Μάνος Χατζηδάκις

.

.